Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013

Kazalo

2733. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., stran 8399.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZLS), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11; v nadaljevanju: ZGJS), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12 in 57/12, v nadaljevanju: ZGD), 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/12), 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06, 34/07 in 15/10) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03, 23/07 in 34/10) so Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, na 20. redni seji dne 27. 2. 2013 Občinski svet Občine Prevalje na 18. redni seji dne 28. 3. 2013 Občinski svet Občine Mežica na 18. redni seji dne 19. 12. 2012 Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 19. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Ustanovitev javnega podjetja)
S sprejemom tega odloka Občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanovijo javno podjetje »Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.« (v nadaljevanju: javno podjetje), za izvajanje gospodarskih javnih služb na naslednjih področjih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje komunalnih odpadkov,
– letno in zimsko vzdrževanje javnih površin,
– izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti.
2. člen
(Družbena pogodba)
(1) Na podlagi tega odloka bo izdelana družbena pogodba o ustanovitvi javnega podjetja v skladu z ZGD. Družbena pogodba o ustanovitvi začne veljati, ko jo sprejme skupščina in podpišejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas in lahko preneha z delovanjem v primerih določenih z zakonom ter na podlagi sprememb tega odloka.
3. člen
(Pomen pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
4. člen
(Uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. FIRMA IN SEDEŽ
5. člen
(Firma in sedež)
(1) Javno podjetje posluje z naslednjo firmo: Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: JKP Log, d.o.o.
(3) Sedež in poslovni naslov javnega podjetja je: Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem.
(4) Javno podjetje uporablja žig pravokotne oblike z izpisano sledečo vsebino: Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.
III. DEJAVNOST
6. člen
(Dejavnost)
(1) Javno podjetje načeloma opravlja na območju občin ustanoviteljic sledeče lokalne gospodarske javne službe, in sicer:
a) za Občini Ravne na Koroškem in Prevalje:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje komunalnih odpadkov,
– letno in zimsko vzdrževanje javnih površin,
– izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti.
b) za Občino Mežica:
– oskrba s pitno vodo,
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje komunalnih odpadkov.
c) za Občino Črna na Koroškem:
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje komunalnih odpadkov,
– izvajanje pogrebne dejavnosti.
(2) Podrobneje opravljanje gospodarskih javnih služb opredelijo občine ustanoviteljice s svojimi akti in v skladu s pogodbami med občinami ustanoviteljicami in javnim podjetjem.
(3) Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in naslednji) razvrščena v:
02.200 Sečnja
08.110 Pridobivanje kamna
08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.140 Popravila električnih naprav
33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
33.190 Popravila drugih naprav
35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbe infrastrukture za tekočine in pline
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacijo
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.890 Trgovina nadrobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
49.500 Cevovodni transport
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103 Druge pravne dejavnosti
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
96.030 Pogrebna dejavnost.
Glavna dejavnost javnega podjetja je 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov.
(4) Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanje gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za njegovo poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih delavcev.
(5) Javno podjetje lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem občin ustanoviteljic.
IV. OSNOVNI KAPITAL
7. člen
(Osnovni kapital)
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 534.899,00 EUR.
(2) Osnovni vložek posamezne občine ustanoviteljice v osnovnem kapitalu javnega podjetja se določi na podlagi števila prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice tako, da so osnovni vložki sledeči:
1. Občina Ravne na Koroškem, osnovni vložek 252.686,29 EUR, poslovni delež 47,24  %.
2. Občina Prevalje, osnovni vložek 122.919,79 EUR, poslovni delež 22,98  %.
3. Občina Mežica, osnovni vložek 83.016,32 EUR, poslovni delež 15,52  %.
4. Občina Črna na Koroškem, osnovni vložek 76.276,60 EUR, poslovni delež 14,26  %.
(3) Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju ni dopustno odsvojiti na fizične in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine.
(4) Za odsvojitev poslovnega deleža javnega podjetja osebam, ki niso družbeniki javnega podjetja je potrebno soglasje vseh občin ustanoviteljic. Soglasje za odsvojitev poslovnega deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj poslovnega deleža občina.
(5) Če nobena od občin ustanoviteljic ni pripravljena kupiti poslovnega deleža, občine ustanoviteljice pa niso dale soglasja za prodajo poslovnega deleža občini, ki ni ustanoviteljica javnega podjetja v skladu z določilom iz prejšnjega odstavka, lahko občina ustanoviteljica izstopi iz javnega podjetja.
8. člen
(Izstop ali izključitev)
(1) Občina ustanoviteljica sme iz javnega podjetja izstopiti pod pogojem, da poravna vse obveznosti, ki jih ima do javnega podjetja.
(2) Enostransko izjavo o izstopu je možno podati z odpovednim rokom treh mesecev in mora biti pisna ter vročena direktorju javnega podjetja ter drugim občinam ustanoviteljicam.
(3) Občina ustanoviteljica, ki je izstopila iz javnega podjetja, ima pravico do vračila ocenjene vrednosti svojega deleža v času izstopa. Javno podjetje ji je dolžno to vrednost izplačati najkasneje v treh letih od dneva izstopa, z obrestmi po obrestni meri, po kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti na vpogled.
(4) Občina ustanoviteljica je iz javnega podjetja lahko izključena v primeru, da grobo krši ta odlok ali družbeno pogodbo.
(5) Kot grobe kršitve se šteje, če občina ustanoviteljica:
– s svojim ravnanjem povzroča javnemu podjetju škodo;
– ne sodeluje pri upravljanju in s tem ovira redno delovanje javnega podjetja ali uresničevanje pravic drugih občin ustanoviteljic;
– ravna v nasprotju s sklepi skupščine;
– na drug način grobo krši pogodbo.
(6) O izključitvi odloča sodišče.
(7) Občina ustanoviteljica, ki je bila izključena iz javnega podjetja, ima pravico do izplačila ocenjene vrednosti svojega poslovnega deleža po stanju ob izključitvi, zmanjšanega za morebitne obveznosti, ki jih ima do javnega podjetja in morebitno povzročeno škodo. Javno podjetje ji mora to vrednost izplačati najpozneje v šestih letih od dneva izključitve z obrestmi, po obrestni meri, po kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti na vpogled.
(8) Z izstopom ali izključitvijo preneha poslovni delež dosedanje občine ustanoviteljice in vse z deležem povezane pravice in obveznosti.
(9) V treh mesecih po izstopu ali izključitvi morajo preostale občine ustanoviteljice sprejeti sklep o znižanju osnovnega kapitala ali sorazmerno s svojim dosedanjim deležem povečati ta delež tako, da je višina osnovnega kapitala takšna, kot je bila pred izstopom oziroma izključitvijo občine ustanoviteljice.
V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA
9. člen
(Odgovornost)
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Občine ustanoviteljice za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjajo.
VI. NAJEM, UPORABA, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TER IZVAJANJE INVESTICIJ V JAVNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
10. člen
(Najem infrastrukture)
(1) Občine ustanoviteljice se zavežejo dati javnemu podjetju v najem in v uporabo sredstva javne komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb iz 1. in 6. člena tega odloka.
(2) Javno podjetje mora javno infrastrukturo vzdrževati in uporabljati kot dober gospodar za potrebe izvajanja javne službe.
(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom in uporabo sredstev javne infrastrukture se uredijo s pogodbo o najemu sredstev javne infrastrukture. Pri tem velja pravilo enakosti po načelu enotnih kriterijev in pravil pri najemu in uporabi sredstev za vse občine ustanoviteljice javnega podjetja.
(4) Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek občin ustanoviteljic, ki ga namensko uporabljajo za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi iz prvega odstavka tega člena.
VII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
11. člen
(Organi)
Javno podjetje ima naslednje organe:
– Skupščina;
– Direktor;
– Svet ustanoviteljev;
– Nadzorni svet.
12. člen
(Skupščina)
(1) Skupščino sestavljajo štirje (4) člani, vsaka občina ustanoviteljica imenuje v skladu s svojimi pravili po enega člana za obdobje štirih let. Skupščino vodi predsednik, ki ga imenujejo člani za eno leto po abecednem redu občin ustanoviteljic izmed članov. Način sklica skupščine in njenega dela ureja družbena pogodba.
(2) Skupščino sestavljajo predstavniki občin ustanoviteljic, ki imajo skupaj 10.696 glasov.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica ima v skupščini en glas na vsakih dopolnjenih 50,00 € osnovnega kapitala, ki ji pripada v skladu s 7. členom tega odloka, in sicer:
+----------------------------+----------------+
|OBČINA – ustanoviteljica  |Glasovi     |
+----------------------------+----------------+
|Ravne na Koroškem      |5053      |
+----------------------------+----------------+
|Prevalje          |2458      |
+----------------------------+----------------+
|Mežica           |1660      |
+----------------------------+----------------+
|Črna na Koroškem      |1525      |
+----------------------------+----------------+
(4) Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko občin ustanoviteljic, da imajo večino glasov.
(5) Če ni z zakonom ali tem odlokom drugače določeno, odloča skupščina z večino vseh glasov.
13. člen
(Pristojnosti skupščine)
Skupščina ima naslednje pristojnosti:
– sprejme in odloča o spremembah družbene pogodbe,
– odloča o statusnih spremembah javnega podjetja ter o prenehanju javnega podjetja,
– odloča o spremembah dejavnosti gospodarske javne službe,
– odloča o ukrepih za povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala javnega podjetja,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– potrjuje razvojne programe, letne programe in finančne načrte javnega podjetja,
– odloča o širitvi območja delovanja javnega podjetja,
– odloča o politiki in elementih oblikovanja cen,
– odloča o sprejetju letnega poročila, uporabi bilančnega dobička ter kritju izgub,
– odloča o imenovanju revizorjev,
– odloča o imenovanju predsednika skupščine,
– opravlja nadzor nad racionalnim poslovanjem javnega podjetja,
– preverja uspešnost z vidika realizacije ciljev javnega podjetja,
– sprejema splošne akte javnega podjetja, ki niso v pristojnosti direktorja in daje mnenje predlogom splošnih aktov, ki jih sprejmejo drugi organi družbe,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, ta odlok ali družbena pogodba.
14. člen
(Direktor)
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga pod pogoji, na način in po postopku, določenem z družbeno pogodbo, imenuje in odpokliče nadzorni svet na podlagi javnega razpisa.
(2) Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
(3) Direktor vodi posle javnega podjetja in ga zastopa. Za odločanje o zadevah, ki se nanašajo na nakup ali prodajo nepremičnin, ali če gre za vrednost posla, ki presega vrednost, določeno s poslovnim načrtom, mora pridobiti direktor predhodno soglasje skupščine, ki je pogoj za veljavnost posla.
(4) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja javnega podjetja se podrobneje določijo z družbeno pogodbo.
15. člen
(Svet ustanoviteljev)
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti javnega podjetja ustanovijo občine ustanoviteljice skupni organ – Svet ustanoviteljev javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev). Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
(2) Svet ustanoviteljev izvršuje ustanoviteljske pravice in dolžnosti v imenu in za račun občin ustanoviteljic v skladu s tem odlokom ter skrbi za usklajevanje odločitev občin ustanoviteljic v zvezi z delovanjem javne gospodarske službe.
(3) Sedež Sveta ustanoviteljev je na Ravnah na Koroškem, Gačnikova pot 5.
(4) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljev opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež.
16. člen
(Pristojnosti Sveta ustanoviteljev)
V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju ima Svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje gospodarskih javnih služb:
– daje predhodno mnenje k povečanju ali zmanjšanju kapitala;
– daje predhodno mnenje o prenehanju javnega podjetja;
– daje predhodno mnenje o statusnem preoblikovanju in o vstopu novih družbenikov;
– določa pogoje za izvajanje dejavnosti ter za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin v delu, ki ga morajo občine ustanoviteljice urediti enotno za območje vseh občin ustanoviteljic;
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja;
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega podjetja;
– sprejema merila za določitev plače direktorja javnega podjetja in plačil predstavnikov občin ustanoviteljic javnega podjetja;
– usklajuje odločitve o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin;
– usklajuje odločitve o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja;
– odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
17. člen
(Sklicevanje sej Sveta ustanoviteljev)
(1) Seje sveta sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljev, ki ga izmed sebe izvolijo člani Sveta ustanoviteljev.
(2) Podrobnejše naloge Sveta ustanoviteljev, ki niso določene s tem odlokom, njegovo sestavo, organizacijo dela, način odločanja, financiranje in delitev stroškov med občinami ustanoviteljicami se določijo v aktu o ustanovitvi skupnega organa, ki temelji na določbah 61. člena ZLS.
(3) Svet ustanoviteljev odloča o zadevah iz svoje pristojnosti z večino opredeljenih glasov.
18. člen
(Nadzorni svet)
(1) Nadzorni svet ima pet članov. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z ZGD.
(2) Štiri člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese občin ustanoviteljic, izvoli in odpokliče skupščina z 2/3 večino glasov vseh članov.
(3) Enega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev.
(4) Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega namestnika.
19. člen
(Mandat nadzornega sveta)
Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Po preteku mandata je član nadzornega sveta lahko ponovno imenovan.
20. člen
(Naloge nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.
(2) V okviru svojih pristojnosti nadzorni svet:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari;
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za skupščino;
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzema stališče;
– potrjuje letno poročilo;
– imenuje in razrešuje direktorja, po predhodnem soglasju Sveta ustanoviteljev;
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
– odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem;
– odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem;
– imenuje in razrešuje disciplinsko komisijo;
– imenuje in razrešuje odbor za pritožbe, ki odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev in ugovorih v disciplinskih zadevah;
– odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
21. člen
(Pristojnosti nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu.
(2) Nadzorni svet lahko skliče skupščino. Nadzorni svet da skupščini predlog za imenovanje revizorja.
(3) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina da soglasje, je potrebna večina najmanj treh četrtin oddanih glasov.
(4) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.
22. člen
(Seje nadzornega sveta)
Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah. Seja nadzornega sveta je sklepčna, če so na seji prisotni najmanj trije člani. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov. Vsak član nadzornega sveta ima en glas.
23. člen
(Plačilo nadzornega sveta)
Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.
VIII. JAVNA POOBLASTILA
24. člen
(Javno pooblastilo)
Javno podjetje lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje dejavnosti, v obsegu in na način, ki ga določa zakon oziroma občine ustanoviteljice s svojimi odloki oziroma drugimi ustreznimi splošnimi akti.
25. člen
(Naloge na podlagi javnega pooblastila)
(1) Na podlagi tega odloka se javnemu podjetju z dnem uveljavitve odloka podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe opravlja naslednje naloge:
– vodenje in vzdrževanje katastra javne infrastrukture v skladu s predpisi;
– vodenje operativnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo v skladu s predpisi;
– vzdrževanje (redno in občasno) infrastrukture;
– vodenje obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo, ki se sestoji iz:
– načrtovanja razvoja javne infrastrukture;
– priprave investicijske dokumentacije oziroma načrtov,
– izvajanja javnih naročil,
– izvajanja investicijskih del,
– nadziranja investicij,
– določitev projektnih pogojev in dajanje soglasij k projektnim rešitvam,
– določitev smernic in dajanje mnenj k prostorskim izvedbenim aktom.
(2) Javno podjetje mora poleg zgoraj navedenih nalog v zvezi z izvajanjem javne službe tudi zagotoviti:
– vodenje evidenc o opravljenem vzdrževanju,
– svetovanje v zvezi z razvojem javne infrastrukture,
– poročanje o stanju javne infrastrukture.
(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z javnim pooblastilom in nalogami iz tega člena se podrobneje uredijo s posebno pogodbo iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka.
IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI
26. člen
(Viri financiranja)
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
– iz prihodkov, doseženih s prodajo storitev v okviru izvajanja javnih služb,
– iz drugih sredstev, namenjenih sofinanciranju obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb,
– iz drugih virov določenih z zakonom in občinskimi predpisi,
– iz prihodkov od opravljanja drugih dejavnosti javnega podjetja.
27. člen
(Računovodski izkazi)
(1) Direktor je dolžan pripraviti letni računovodski izkaz, skladno s predpisi, poslovno poročilo in predlog o delitvi dobička oziroma pokrivanju izgube.
(2) Direktor je dolžan zagotoviti revizijo letnega računovodskega izkaza, ki jo opravi revizor, ki ga določi skupščina.
28. člen
(Izguba oziroma dobiček javnega podjetja)
(1) Morebitno izgubo javnega podjetja pri opravljanju gospodarske javne službe, ki presega dobiček od opravljanja drugih dejavnosti, pokrivajo občine ustanoviteljice v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(2) O razporejanju morebitnega dobička od opravljanja dejavnosti odločajo občine ustanoviteljice v skladu z družbeno pogodbo. Del morebitnega dobička javnega podjetja se lahko občinam ustanoviteljicam tudi izplača.
X. AKTI DRUŽBE
29. člen
(Splošni akti)
(1) Družbeno pogodbo, v kateri se podrobneje določijo zlasti organizacija in delovanje javnega podjetja, delo in odločanje organov upravljanja, pogoji in postopek za imenovanje direktorja ter druga vprašanja, sprejme skupščina.
(2) Skupščina in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge akte.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(Konstituiranje skupščine)
(1) Skupščina javnega podjetja se mora konstituirati najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka.
(2) Družbena pogodba mora biti sprejeta najkasneje v dveh mesecih po konstituiranju skupščine.
31. člen
(Nadaljevanje dela direktorja in nadzornega sveta)
Dosedanji direktor opravlja svojo funkcijo do izteka mandata, dosedanji nadzorni svet pa do konstituiranja skupščine.
32. člen
(Prenehanje veljavnosti)
(1) Ta odlok se sprejema na podlagi Sporazuma o premoženjski delitveni bilanci Občine Ravne na Koroškem za občine Ravne Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem z dne 30. 1. 1997 (Uradni list RS, št. 25/97 in Sporazuma o premoženjsko delitveni bilanci Občine Ravne - Prevalje z dne 31. 3. 1999 (Uradni list RS, št. 28/99) in so občine ustanoviteljice pravne naslednice nekdanje Občine Ravne na Koroškem.
(2) Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. nadaljuje poslovanje in delovanje skladno s tem odlokom in je pravni naslednik obstoječega Javnega komunalnega podjetja Log, d.o.o.
(3) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o preoblikovanju »Komunalnega podjetja Prevalje« v »Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.« (MUV, št. 10/94).
33. člen
(Veljavnost odloka)
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh štirih občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin. Veljati začne petnajsti dan po zadnji objavi v uradnem glasilu posamezne občine.
Št. sklepa: 032-0003/2013
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
Št. sklepa: 007-0004/2012-19
Župan
Občine Prevalje
dr. Matija Tasič l.r.
Št. sklepa: 032-24/2012-18
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
Št. sklepa: 0320-0034/2010
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti