Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2013 z dne 30. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2013 z dne 30. 8. 2013

Kazalo

2715. Uredba o določitvi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj, stran 8278.

Na podlagi petega odstavka 9. člena Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 9/11, 47/12 in 55/13) v zvezi s prvim odstavkom 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 55/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa kalkulacije za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj.
2. člen
(kalkulacije za ugotavljanje katastrskega dohodka za dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč po proizvodnih območjih)
Kalkulacije za ugotavljanje katastrskega dohodka za dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč po proizvodnih območjih so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
(priprava predloga lestvic katastrskega dohodka)
(1) Predlog lestvic katastrskega dohodka se pripravi na podlagi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka iz prejšnjega člena.
(2) Za posamezne dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč se za vsako proizvodno območje in za vse bonitete zemljišč oziroma vse rastiščne koeficiente na način, določen v prilogi 1 te uredbe, izračunajo zneski katastrskega dohodka na hektar kmetijske oziroma gozdne površine. Pri tem se upoštevajo povprečni pridelki, odkupne cene pridelkov, nabavne cene materialnih potroškov in tujih storitev ter nabavne vrednosti osnovnih sredstev, ki so za vsako leto objavljeni v evidenci kalkulacij.
(3) Predlog lestvic katastrskega dohodka za posamezno leto se za vse bonitete zemljišč oziroma vse rastiščne koeficiente izračuna tako, da se pri izračunu zneskov katastrskega dohodka iz prejšnjega odstavka možni pridelek pomnoži s faktorji korekcije možnega pridelka. Faktorji korekcije možnega pridelka so za kmetijska zemljišča določeni glede na vrsto dejanske rabe zemljišča in boniteto zemljišča, za gozdna zemljišča pa glede na rastiščni koeficient. Faktorji korekcije možnega pridelka so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
(izračun katastrskega dohodka posamezne parcele)
(1) Katastrski dohodek posamezne parcele se izračuna kot vsota katastrskega dohodka vseh delov parcele različnih dejanskih rab. Katastrski dohodek za posamezno dejansko rabo se izračuna kot zmnožek površine posamezne dejanske rabe in vrednosti katastrskega dohodka iz lestvic katastrskega dohodka za to dejansko rabo, boniteto zemljišča oziroma rastiščni koeficient in proizvodno območje, v katero spada parcela.
(2) Katastrski dohodek se zmanjša zaradi omejitev intenzivnosti pridelave, če parcela leži znotraj območij posebnih režimov za kmetovanje. Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka zaradi omejitev intenzivnosti pridelave so določeni glede na območje posebnih režimov za kmetovanje in dejansko rabo zemljišča v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
(kalkulacije za ugotavljanje pavšalne ocene dohodka na panj)
Kalkulacije za ugotavljanje pavšalne ocene dohodka na panj so določene v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
6. člen
(priprava predloga pavšalne ocene dohodka na panj)
Predlog pavšalne ocene za panj se pripravi na način, določen v prilogi 4 te uredbe, ob upoštevanju povprečnih pridelkov, odkupnih cen pridelkov, nabavnih cen materialnih potroškov in tujih storitev ter nabavnih vrednosti osnovnih sredstev, ki so za vsako leto objavljeni v evidenci kalkulacij.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-48/2013
Ljubljana, dne 30. avgusta 2013
EVA 2013-2430-0070
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost