Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2013 z dne 30. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2013 z dne 30. 8. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2714. Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014
2715. Uredba o določitvi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj
2716. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi
2717. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku v mestni občini Celje
2718. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Dravinje v občini Slovenske Konjice
2719. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob Pesnici v občini Kungota
2720. Uredba o spremembah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami

MINISTRSTVA

2705. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
2706. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
2707. Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic delovni terapevt/delovna terapevtka
2708. Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic psiholog/psihologinja v zdravsteni dejavnosti
2709. Odredba o programu specializacije iz klinične psihologije
2710. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2711. Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve
2712. Poročilo o gibanju plač za junij 2013
2721. Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2713. Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Visoki šoli za storitve v Ljubljani

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

58. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo (MKZOSIZ)
59. Zakon o ratifikaciji Sprememb Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, Kampala, 10. in 11. junij 2010 (MRSMKS-A)
60. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o transferju obsojenih oseb (MDPKTOO)

Ministrstvo za zunanje zadeve

61. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju na področju veterinarske medicine
62. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Protokola o načinu delovanja na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško za sprostitev prometa in izboljšanje sodelovanja v boju proti carinskim goljufijam
63. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Katar

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost