Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2536. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik, stran 7663.

Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11 in 30/13) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
1. člen
(področje urejanja)
(1) Ta pravilnik določa pogoje za pridobitev in izkazovanje statusa kreditnega posrednika dajalcev kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), kadrovske, izobrazbene, organizacijske, prostorske in druge pogoje za opravljanje dejavnosti kreditnega posredništva ter razmerja do dajalca kredita in potrošnika.
(2) S tem pravilnikom se določata tudi način in vsebina vodenja evidenc in poročanja dajalcev kreditov o kreditnih posrednikih in kreditnih pogodbah, sklenjenih s posredovanjem.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen, kot ga imajo v Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11 in 30/13).
3. člen
(izjeme od uporabe in omejena uporaba pravilnika)
(1) Ta pravilnik ne velja za kreditne posrednike bank in hranilnic.
(2) Določbe 6., 7., 8. in 9. člena ne veljajo za kreditne posrednike v pomožni funkciji, ki opravljajo dejavnost kreditnega posredništva kot dopolnilno dejavnost za potrebe svoje glavne, trgovinske ali storitvene dejavnosti.
4. člen
(osebe, ki se ne štejejo za kreditnega posrednika)
Za kreditnega posrednika se ne šteje:
a) fizična oseba, ki posreduje pri sklepanju kreditnih pogodb za dajalca kredita, pri katerem je zaposlena;
b) nevladna potrošniška organizacija, vpisana v register potrošniških organizacij, ki svetuje potrošnikom pri najemanju potrošniških kreditov v okviru svoje svetovalne dejavnosti.
5. člen
(pogoji za pridobitev in izkazovanje statusa)
(1) Ob sklenitvi pogodbe o kreditnem posredovanju izda dajalec kredita kreditnemu posredniku pisno izjavo, iz katere je razviden status kreditnega posrednika.
(2) Kreditni posrednik se mora pred pričetkom posla kreditnega posredovanja potrošniku izkazati s pisnimi izjavami dajalcev kreditov, za katere posreduje.
(3) Izjave dajalcev kreditov, za katere kreditni posrednik posreduje, morajo biti objavljene v njegovem poslovnem prostoru na vidnem mestu.
6. člen
(kadrovski in izobrazbeni pogoji)
(1) Kreditni posrednik mora imeti osebo, odgovorno za vodenje in pravilnost poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba) in vsaj eno osebo za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja. Osebi iz prejšnjega stavka morata biti zaposleni z vsaj polovičnim delovnim časom.
(2) Odgovorna oseba in osebe, ki opravljajo posle kreditnega posredništva, morajo imeti pridobljeno najmanj visokošolsko izobrazbo po strokovnem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
(3) Odgovorna oseba mora imeti vsaj štiri, osebe, ki opravljajo posle kreditnega posredništva pa vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju potrošniškega kreditiranja ali na drugem sorodnem področju.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek imajo lahko osebe iz prejšnjega odstavka s pridobljeno visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri eno leto delovnih izkušenj na področjih iz prejšnjega odstavka.
7. člen
(prostorski in tehnični pogoji)
(1) Kreditni posrednik mora imeti poslovni prostor, pisarniško in tehnično opremo, ki zagotavlja vodenje evidenc o sklenjenih potrošniških kreditnih pogodbah ter pristojnim organom in pooblaščenim osebam omogoča vpogled v njeno poslovanje.
(2) Ob vhodu v poslovni prostor mora biti na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža ali imena in naslova kreditnega posrednika.
(3) Poslovni prostor mora imeti ločen prostor, ki zagotavlja potrošniku, da se nemoteno seznani s kreditno pogodbo in preuči njene pogoje.
(4) Stanovanje se ne šteje kot poslovni prostor.
(5) Kreditni posrednik mora razpolagati z informacijsko tehnologijo, ki zagotavlja stalno in varno podporo poslovnemu procesu potrošniškega kreditiranja.
(6) Informacijska podpora mora ob vsakem času omogočati zlasti izračun efektivne obrestne mere, stanje dolga, izdelavo obračuna obveznosti predčasnega odplačila, preostali znesek kredita ter podatke za opravljanje nadzora v skladu z zakonom, ki ureja potrošniške kredite.
8. člen
(organizacijski pogoji)
(1) Kreditni posrednik mora v okviru organizacije poslovnega procesa kreditnega posredništva določiti način sprejemanja odločitev in opredeliti odgovornost posameznih delavcev glede na obseg in vrste potrošniških kreditov.
(2) V vseh fazah poslovnega procesa mora biti potrošniku zagotovljeno varstvo njegovih osebnih podatkov.
9. člen
(organizacijske enote)
Kreditni posrednik lahko opravlja dejavnost kreditnega posredništva tudi v krajevno ločenih organizacijskih enotah, pri čemer mora vsaka organizacijska enota izpolnjevati pogoje iz 6., 7. in prejšnjega člena tega pravilnika.
10. člen
(pooblastila)
(1) Kreditni posrednik lahko opravlja storitve kreditnega posredovanja le na podlagi pooblastila v pisni pogodbi, ki jo je sklenil z dajalcem kredita.
(2) Kreditni posrednik od potrošnika ne sme zahtevati plačila stroškov posredovanja ali stroškov povezanih s posredovanjem.
(3) Kreditni posrednik ne sme zahtevati in sprejeti izpolnitve denarne obveznosti potrošnika za račun dajalca kredita, za katerega je posredoval pri sklepanju kreditne pogodbe.
11. člen
(prekoračitev pooblastil)
(1) Če kreditni posrednik pri kreditnem posredovanju prekorači pooblastila ali kako drugače povzroči škodo potrošniku, sta dajalec kredita in kreditni posrednik za nastalo škodo odgovorna solidarno.
(2) Klavzula o solidarni odgovornosti mora biti sestavni del pogodbe o posredovanju.
12. člen
(vodenje evidenc)
Dajalec kredita mora voditi evidenco o kreditnih posrednikih, o vrstah in zneskih odobrenih kreditov in številu kreditnih pogodb, sklenjenih z njihovim posredovanjem.
13. člen
(poročanje)
(1) Dajalec kredita mora vsako leto do 31. marca za preteklo poslovno leto ministrstvu poslati seznam kreditnih posrednikov, s katerimi je sklenil pogodbo o posredovanju, podatke o vrstah in številu kreditnih pogodb, sklenjenih s posredovanjem posameznih kreditnih posrednikov ter podatek o skupnem znesku odobrenih kreditov s posredovanjem kreditnih posrednikov.
(2) Seznam in podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se hranijo najmanj pet let po preteku poslovnega leta, na katerega se nanašajo.
14. člen
(razveljavitev predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 13/11 in 109/11).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-100/2013
Ljubljana, dne 24. julija 2013
EVA 2013-2130-0019
mag. Stanko Stepišnik l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti