Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2517. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B), stran 7653.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-10
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPrCP-B)
1. člen
V Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12) se v prvem odstavku 3. člena za 6. točko dodata novi 6.a in 6.b točka, ki se glasita:
»6.a »dvosledno vozilo« je vozilo, katerega sled je širša od 50 cm;
6.b »enosledno vozilo« je vozilo, katerega sled ni širša od 50 cm;«.
Za 38. točko se doda nova 38.a točka, ki se glasi:
»38.a »smerno vozišče« je vozišče ali njegov vzdolžni del, ki je namenjen vožnji vozil v eni smeri in ima lahko enega, dva ali več prometnih pasov in posebne pasove;«.
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedilom »na cestah v naselju« doda besedilo »(vključno z nakategoriziranimi cestami, ki so dane v javno uporabo)«.
3. člen
Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
(pooblastila cestninskega nadzora)
Cestninski nadzorniki na cestninskih cestah izvajajo nadzor nad določbami tega zakona:
– prvega, drugega (razen potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah pri opravljanju prevoza skupine otrok) in tretjega (samo pregled tovora) odstavka 16. člena,
– 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 17. člena,
– 18. člena,
– prvega, drugega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 27. člena,
– 28. člena,
– 28.a člena,
– tretjega, četrtega in petega odstavka 29. člena,
– 1. in 2. točke tretjega odstavka 101. člena.«.
4. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(zaseg motornega vozila)
(1) Policist zaseže vozniku motorno vozilo, s katerim je bil zaloten pri storitvi hujšega prekrška in je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
1. če je bil storilec kot voznik motornega vozila v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek:
– prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h,
– prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več kot 30 km/h,
– prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja za več kot 40 km/h,
– prekoračitve dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h,
– vožnje pod vplivom alkohola,
– vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali
– odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja;
2. če se storilcu izvršuje kazen oziroma sankcija prepovedi vožnje motornega vozila;
3. če je storilcu začasno odvzeto vozniško dovoljenje, se mu izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;
4. če je storilec kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja;
5. vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi.
(2) Zaseženo motorno vozilo je treba takoj oddati sodišču, ki je pristojno za postopek o prekršku, lahko pa se do izdaje sodbe o prekršku hrani pri policiji.
(3) Ob zasegu vozila policija odvzame registrske tablice vozila in jih pošlje upravni enoti, kjer ima lastnik vozila prebivališče ali sedež. Upravna enota podatek o zasegu vozila vnese v evidenco registriranih vozil, ob vrnitvi vozila lastniku pa ta vpis izbriše.
(4) Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija najmanj treh kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Za hujši prekršek se šteje tudi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi voznik v času prekrška, vožnja vozila v času izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja.«.
5. člen
V prvem odstavku 24. člena se črta 4. točka.
Dosedanje 5., 6. in 7. točka postanejo 4., 5. in 6. točka.
V drugem odstavku se besedilo »policist pridržanja ne odredi« spremeni tako, da se glasi: »se policist lahko odloči, da pridržanja ne odredi«.
6. člen
Deveti odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna po predpisanem znaku, s katerim ga pooblaščena uradna oseba ustavlja ali ne upošteva njene odredbe o prepovedi nadaljnje vožnje, ali ki ne upošteva svetlobne prometne signalizacije, ki označuje eksperimentalno prometno ureditev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2013.
Št. 326-07/13-18/18
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1214-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost