Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2470. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran, stran 7321.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 97/03, 77/05, 120/05) in 17. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007) je Občinski svet Občine Piran na 19. redni seji dne 9. 7. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran
1.
Ekonomske cene programov v javnih vrtcih v Občini Piran znašajo mesečno na otroka (v EUR): in se vrtcem obračunavajo od 1. 6. 2013 dalje:
+-------------+------------+-----------+-----------+------------+
|       | MORNARČEK |  MORJE  | SEČOVLJE |   LA   |
|       |      |      |      | COCCINELLA |
+-------------+------------+-----------+-----------+------------+
|CELODNEVNI  |      |      |      |      |
|PROGRAM   |      |      |      |      |
+-------------+------------+-----------+-----------+------------+
|prvo     |   506,36| 486,63  | 502,98  |  501   |
|starostno  |      |      |      |      |
|obdobje   |      |      |      |      |
+-------------+------------+-----------+-----------+------------+
|drugo    |   341,31| 328,45  | 337,85  |  332,95  |
|starostno  |      |      |      |      |
|obdobje   |      |      |      |      |
+-------------+------------+-----------+-----------+------------+
|kombinirani |   398,46| 373,88  |   0   |  380,93  |
|oddelek   |      |      |      |      |
+-------------+------------+-----------+-----------+------------+
|POLDNEVNI  |      |      |      |      |
|PROGRAM   |      |      |      |      |
+-------------+------------+-----------+-----------+------------+
|prvo     |   405,09| 389,30  | 402,38  |  400,80  |
|starostno  |      |      |      |      |
|obdobje   |      |      |      |      |
+-------------+------------+-----------+-----------+------------+
|drugo    |   273,05| 262,76  | 270,28  |  266,36  |
|starostno  |      |      |      |      |
|obdobje   |      |      |      |      |
+-------------+------------+-----------+-----------+------------+
|kombinirani |   318,77| 299,10  |  0,00  |  304,74  |
|oddelek   |      |      |      |      |
+-------------+------------+-----------+-----------+------------+
Ekonomske cene programov po tem sklepu se vrtcem obračunavajo od 1. 6. 2013 dalje.
2.
Enotna ekonomska cena kot osnova za plačilo staršev otrok, vključenih v vrtce v občini Piran, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programov in plačilom staršev, znaša:
+-----------------------------+---------------+
|Vrsta programa        |   Cena   |
|               |   v EUR   |
+-----------------------------+---------------+
|Dnevni programi       |        |
+-----------------------------+---------------+
|– prvo starostno obdobje   |   499,24  |
+-----------------------------+---------------+
|– drugo starostno obdobje  |   335,14  |
+-----------------------------+---------------+
|– v kombiniranem oddelku   |   384,42  |
+-----------------------------+---------------+
|Poldnevni programi      |        |
+-----------------------------+---------------+
|– prvo starostno obdobje   |   399,39  |
|– drugo starostno obdobje  |   268,11  |
|– v kombiniranem oddelku   |   307,54  |
+-----------------------------+---------------+
Plačila staršev se določijo na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11) in se v skladu s tem sklepom staršem obračunavajo s 1. 8. 2013. Plačilo staršev določi Center za socialno delo Piran.
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
3.
Starši otrok, za katere je Občina Piran na podlagi predpisov dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcih, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka enkrat letno v koledarskem letu. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu. Starši so dolžni pravočasno, to je najmanj 7 dni pred odsotnostjo otroka, o tem obvestiti upravo vrtca. Za rezervacijo plačajo starši 50 % od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo iz 3. točke sklepa, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom staršev po 3. točki sklepa in ceno programa.
4.
Starši otrok, za katere je Občina Piran na podlagi predpisov dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcih, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka nad 15 delovnih dni. Starši so dolžni najkasneje v 3 dneh po zadnjem dnevu odsotnosti otroka vrtcu dostaviti zdravniško potrdilo. Za čas odsotnosti plačajo starši 50 % od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo iz 3. in 4. točke sklepa, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom staršev po 3. točki sklepa in ceno programa.
5.
Staršem otrok, za katere je Občina Piran po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec v občini Piran, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema z nakupom ali gradnjo nepremičnine na območju občine Piran ali pa dokazila o plačevanju najemnine za stanovanje, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred in sicer in od 2. do vključno 9. dohodkovnega razreda.
Olajšave ne morejo uveljavljati:
– lastniki nepremičnine, ki je ne uporabljajo za bivanje družine,
– upravičenci do subvencije najemnine za stanovanje.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita ali plačevanja najemnine, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– v primeru plačevanja stanovanjskega kredita:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Piran ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Piran,
– namensko kreditno pogodbo;
– potrdilo banke o višini anuitete kredita,
– v primeru plačevanja najemnine:
– najemno pogodbo,
– zadnje potrdilo o plačilu najemnine.
Dodatne olajšave po tem sklepu veljajo do preklica.
Za starše, ki uveljavljajo dodatno olajšavo upoštevanja stanovanjskih kreditov in najemnin, se zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred.
6.
Mesečni stroški živil, upoštevani v ceni programov znašajo 39,19 EUR. V tem znesku znaša dnevna vrednost dopoldanske malice 0,39 EUR, kosila 1,24 EUR in popoldanske malice 0,24 EUR.
Dnevni stroški živil korigirani z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezen plačnik se odštevajo od prvega naslednjega dne po sporočeni odsotnosti otroka.
7.
Dejavnost vrtcev občina financira na osnovi letne pogodbe in se obračunava na osnovi:
– cene programa na oddelek;
– števila oddelkov in števila otrok po posameznih programih;
– višine prispevka staršev;
– posebnosti posameznega vrtca.
8.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran št. 602-544/2010 z dne 13. 3. 2012 ter Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran z dne 3. 7. 2012.
9.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se prične 1. 6. 2013.
Št. 602-544/2010-13
Piran, dne 9. julija 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 31 della Legge sulle scuole materne (Gazzetta Ufficiale della R.S., n 100/05, 25/08 e 36/10), l'art. 20 del Regolamento sulla metodologia di formulazione delle tariffe per i programmi delle scuole dell'infanzia che eseguono il servizio pubblico (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 97/03, 77/05, 120/05), l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2007), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 19ª seduta ordinaria del 9 luglio 2013 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sulla determinazione delle tariffe dei programmi d’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia del Comune di Pirano
1.
Le tariffe effettive dei programmi d’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia del Comune di Pirano ammontano mensilmente, per bambino, (in EUR), come segue, e si applicano a decorrere dal 1. 6. 2013:
+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|      |  SCUOLA  |  SCUOLA  |  SCUOLA  |  SCUOLA  |
|      |DELL’INFANZIA|DELL’INFANZIA|DELL’INFANZIA|DELL’INFANZIA|
|      | “MORNARČEK” |  MORJE  | DI SICCIOLE |LA COCCINELLA|
+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|PROGRAMMA |       |       |       |       |
|GIORNALIERO|       |       |       |       |
+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|per i   |    506,36|  486,63  |  502,98  |   501   |
|bambini  |       |       |       |       |
|nella prima|       |       |       |       |
|fascia di |       |       |       |       |
|eta    |       |       |       |       |
+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|per i   |    341,31|  328,45  |  337,85  |  332,95  |
|bambini  |       |       |       |       |
|nella   |       |       |       |       |
|seconda  |       |       |       |       |
|fascia di |       |       |       |       |
|eta:    |       |       |       |       |
+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|per i   |    398,46|  373,88  |   0   |  380,93  |
|bambini nei|       |       |       |       |
|reparti  |       |       |       |       |
|misti   |       |       |       |       |
+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|PROGRAMMA |       |       |       |       |
|RIDOTTO  |       |       |       |       |
+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|per i   |    405,09|  389,30  |  402,38  |  400,80  |
|bambini  |       |       |       |       |
|nella prima|       |       |       |       |
|fascia di |       |       |       |       |
|eta    |       |       |       |       |
+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|per i   |    273,05|  262,76  |  270,28  |  266,36  |
|bambini  |       |       |       |       |
|nella   |       |       |       |       |
|seconda  |       |       |       |       |
|fascia di |       |       |       |       |
|eta    |       |       |       |       |
+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|per i   |    318,77|  299,10  |   0,00  |  304,74  |
|bambini nei|       |       |       |       |
|reparti  |       |       |       |       |
|misti   |       |       |       |       |
+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
2.
L’importo effettivo unitario, base per il pagamento della retta a carico dei genitori dei bambini accolti nelle scuole dell’infanzia nel Comune di Pirano, per i quali, ai sensi della vigente normativa, il Comune è tenuto a corrispondere la differenza tra la tariffa praticabile e quanto a carico della famiglia è determinato come segue:
+----------------------------------------------+----------------+
|      Tipologia del programma      | Prezzo in EUR |
+----------------------------------------------+----------------+
|Programmi giornalieri             |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|– per i bambini nella prima fascia di eta   |   499,24   |
+----------------------------------------------+----------------+
|– per i bambini nella seconda fascia di eta  |   335,14   |
+----------------------------------------------+----------------+
|– per i bambini nei reparti misti       |   384,42   |
+----------------------------------------------+----------------+
|Programmi ridotti               |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|– per i bambini nella prima fascia di eta   |   399,39   |
|– per i bambini nella seconda fascia di eta  |        |
|– per i bambini nei reparti misti       |   268,11   |
|                       |   307,54   |
+----------------------------------------------+----------------+
Le rette a carico dei genitori si stabiliscono ai sensi della Legge sull’attuazione dei diritti garantiti mediante fondi pubblici (Gazzetta ufficiale della RS, n° 61/10 e 40/11) ed in ragione della presente delibera si applicano a decorrere dal 1. 8. 2013. L’ammontare della retta sostenuta dalla famiglia è stabilito dal centro di assistenza sociale di Pirano.
I genitori esercitano il diritto alla retta ridotta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, con esclusione dei casi in cui il minore sia accettato alla scuola d’infanzia in un momento precedente al riconoscimento del diritto medesimo e la domanda risulti presentata entro e non oltre il giorno di primo inserimento. In tale circostanza il diritto alla retta ridotta decorre dalla data effettiva di primo inserimento.
3.
I genitori dei bambini per i quali il Comune di Pirano è tenuto, per legge, a corrispondere parte della tariffa del programma d’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia, possono far valere il diritto alla prenotazione di un unico periodo d’assenza del minore, nel corso di un anno solare. La prenotazione è ammessa a fronte di un’assenza per un periodo continuativo da un minimo di uno ad un massimo di due mesi nel corso dell’anno solare. I genitori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla direzione della scuola materna, con un preavviso minimo di 7 giorni dalla data di assenza prevista. In tal caso gli oneri di prenotazione a carico dei genitori sono quantificati nel 50 % dell’importo corrispondente alla relativa fascia reddituale, stabilita con decisione. I genitori di bambini provenienti da altri comuni hanno la facoltà di far valere l’agevolazione di cui pt. 3 della presente deliberazione, laddove il Comune di residenza, che per legge ha l’obbligo di rimborsare la differenza d’importo fino alla tariffa del programma scelto, comunichi il proprio assenso in forma scritta, ai sensi del punto 3 della presente deliberazione.
4.
I genitori dei bambini per i quali il Comune di Pirano è tenuto, per legge, a rimborsare una parte del prezzo del programma dell’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia, possono far valere il diritto alla prenotazione nel caso di assenza protratta del bambino per malattia. La prenotazione può essere fatta dai genitori per un’assenza ininterrotta del minore che superi i 15 giorni lavorativi. I genitori sono tenuti a presentare tempestivamente alla direzione della scuola materna referto medico, entro e non oltre il terzo giorno successivo all’ultima assenza. La famiglia corrisponde per il periodo di assenza il 50 % dell’importo previsto per la relativa fascia reddituale, stabilita con decisione. I genitori dei bambini provenienti da altri comuni hanno la facoltà di far valere l’agevolazione di cui ai ptt. 3 e 4 della deliberazione, laddove il Comune di residenza, che per legge ha l’obbligo di rimborsare la differenza d’importo fino alla tariffa del programma scelto, comunichi il proprio assenso in forma scritta, ai sensi del punto 3 della presente deliberazione.
5.
I genitori dei bambini per i quali il Comune di Pirano è tenuto, per legge, a rimborsare una parte del prezzo del programma dell’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia, e i cui figli frequentano gli asili nel territorio del Comune di Pirano, all’atto di presentazione dei rispettivi documenti, possono far valere un’agevolazione addizionale – per le rate versate del mutuo casa stipulato e/o per il canone d’affitto – corrispondente alla riduzione dell’ammontare della retta di una fascia reddittuale, applicabile dalla 2.a fino alla 9.a fascia reddittuale compresa.
Non possono far valere le agevolazioni:
– i proprietari di immobili non destinati a prima abitazione del nucleo familiare, né
– i beneficiari del canone agevolato per l’appartamento.
Il genitore che, con la domanda atta ad esercitare diritti garantiti mediante fondi pubblici, così come dalla legge di disciplina in materia, dichiari lo stato di precarietà economica in relazione agli oneri per mutuo d’acquisto o d’affitto dell’alloggio di residenza stabile del nucleo familiare, al fine di beneficiare della retta ridotta dovrà produrre in allegato la seguente documentazione:
– in caso di mutuo casa:
– il contratto di compravendita o un estratto dal libro tavolare, per quanto concerne l’acquisto di un appartamento o di una casa nel territorio del Comune di Pirano, oppure la concessione edilizia per la costruzione di una case residenziale nel Comune di Pirano,
– contratto di credito strutturato;
– certificato di Banca per l'importo del credito rateale,
– in caso di pagamento del canone di locazione:
– il contratto di locazione,
– la quietanza di pagamento dell’ultima rata d’affitto.
Le agevolazioni addizionali ai sensi della presente delibera si applicano fino ad un’eventuale revoca.
Ai genitori che hanno presentato domanda richiedendo di beneficiare di agevolazione addizionale connessa alle obbligazioni assunte per necessità residenziali è praticata la riduzione della retta nei termini di una fascia reddituale.
6.
Gli oneri della giornata alimentare servita sono considerati nella tariffa del programma ed ammontano a 39,19 EUR. L’importo include il valore della merenda mattutina pari a 0,39 EUR, del pranzo pari a 1,24 EUR e della merenda pomeridiana pari a 0,24 EUR.
Per il periodo in cui il bambino è assente e non frequenta la scuola materna, la tariffa del programma è ridotta dei costi delle giornate alimentari non fruite per ciascun giorno di assenza, a partire dal primo giorno successivo a quello in cui l’assenza del bambino è stata comunicata, in proporzione all’ammontare della retta stabilita per il programma della scuola materna.
7.
L’attività delle scuole materne è finanziata dal Comune in base al contratto annuale e si computa sulla scorta de:
– la tariffa del programma per sezione;
– il numero di sezioni ed il numero di bambini nelle singole sezioni;
– l’ammontare della retta a carico dei genitori;
– le peculiarità della singola scuola dell’infanzia.
8.
Con l’entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate la Deliberazione inerente i prezzi dei programmi dell’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia del Comune di Pirano n. 602-544/2010 del 13. 3. 2012 e la Deliberazione di modifica ed integrazione alla Delibera sulla determinazione delle tariffe dei programmi d’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia del Comune di Pirano, datata 03/07/2012.
9.
La presente deliberazione si pubblica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, si applica altresì a decorrere dal 1. 6. 2013.
N. 602-544/2010-13
Pirano, 9. luglio 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost