Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013

Kazalo

2296. Pravilnik o delih, ki jih policist ne sme opravljati, stran 6758.

Na podlagi tretjega odstavka 75. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o delih, ki jih policist ne sme opravljati
1. člen
S tem pravilnikom se predpisujejo dela, ki jih policist poleg svojega dela ne sme opravljati, ker bi ga ovirala pri opravljanju policijskih nalog.
2. člen
(1) Policist ne sme:
1. opravljati zasebnega varovanja po zakonu, ki ureja zasebno varovanje;
2. opravljati detektivske dejavnosti po zakonu, ki ureja detektivsko dejavnost;
3. opravljati nalog rediteljske službe po zakonu, ki ureja javna zbiranja, razen na javnih shodih, ki jih organizira reprezentativni sindikat v policiji;
4. opravljati nalog vzdrževanja reda v gostinskih obratih;
5. dajati strokovnih mnenj ter izvedenskih izvidov in mnenj s področja dela policije, razen po odredbi pravosodnih ali upravnih organov;
6. opravljati nalog na področju notranje kontrole v zavarovalništvu in nalog pri odkrivanju in preiskovanju zlorab na področju zavarovalništva;
7. opravljati ali spremljati izrednih prevozov po zakonu, ki ureja izredni prevoz po javni cesti;
8. opravljati nalog prevoza, spremljanja ali varnostnega svetovanja po zakonu, ki ureja prevoz nevarnega blaga, če se naloge nanašajo na prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu;
9. opravljati strežbe pijač v gostinskih obratih in na javnih prireditvah po zakonu, ki ureja gostinsko dejavnost, na območju, kjer neposredno opravlja policijske naloge v zvezi z nadzorom nad izvajanjem te dejavnosti, razen če strežbo pijač prostovoljno opravlja na javnih prireditvah, kot član kulturnih, umetniških, športnih, humanitarnih ter drugih podobnih društev in organizacij, kadar jih organizirajo ti subjekti.
(2) Prepoved iz 7. in 8. točke prejšnjega odstavka ne velja za policiste, ki neposredno ne opravljajo policijskih nalog v zvezi z nadzorom nad izvajanjem teh dejavnosti.
KONČNI DOLOČBI
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Odredba o delih, ki jih policist ne sme opravljati (Uradni list RS, št. 79/00 in 15/13 – ZODPol).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-261/2013
Ljubljana, dne 8. julija 2013
EVA 2013-1711-0039
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve