Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1950. Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2013, stran 5902.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US:U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 19. redni seji dne 5. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2013 (Uradni list RS, št. 1/13) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----------+----------------------------------+----------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV         |     v eurih|
|      |IN ODHODKOV            |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|Skupina/  |       NAMEN        |    REBALANS|
|podskupina |                 |     1-2013|
|kontov   |                 |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |  6.745.168,40|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  5.192.152,99|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI          |  4.234.707,93|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček  |  3.690.288,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |703 Davki na premoženje      |   378.046,93|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |704 Domači davki na blago in   |   166.337,00|
|      |storitve             |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |706 Drugi davki          |      36,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI         |   957.445,06|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in    |   196.594,80|
|      |dohodki od premoženja       |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |711 Takse in pristojbine     |    3.950,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |712 Globe in druge denarne kazni |    40.120,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in |    44.121,20|
|      |storitev             |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki    |   672.659,06|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI        |   164.623,03|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih |      0,00|
|      |sredstev             |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog   |      0,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč |   164.623,03|
|      |in nematerialnega premoženja   |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|73     |PREJETE DONACIJE         |      0,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih  |      0,00|
|      |virov               |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine  |      0,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI        |  1.388.392,38|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih |   437.667,38|
|      |javnofinančnih institucij     |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega |   950.725,00|
|      |proračuna iz sredstev proračuna  |        |
|      |Evropske unije          |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|78     |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |      0,00|
|      |UNIJE               |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |787 Prejeta sredstva od drugih  |      0,00|
|      |evropskih institucij       |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  11.768.938,23|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI          |  3.022.822,60|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki    |   425.286,49|
|      |zaposlenim            |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za   |    70.411,42|
|      |socialno varnost         |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve |  2.408.037,88|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |403 Plačila domačih obresti    |    15.911,74|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |409 Rezerve            |   103.175,07|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI         |  2.599.527,53|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |410 Subvencije          |   153.029,60|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |411 Transferi posameznikom in   |  1.660.828,35|
|      |gospodinjstvom          |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |412 Transferi neprofitnim     |   203.886,33|
|      |organizacijam in ustanovam    |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi |   581.783,25|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino   |      0,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI       |  6.019.527,08|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih   |  6.019.527,08|
|      |sredstev             |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   127.061,02|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |431 Investicijski transferi    |    83.147,36|
|      |pravnim in fizičnim osebam    |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |432 Investicijski transferi    |    43.913,66|
|      |proračunskim uporabnikom     |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK,       |  –5.023.769,83|
|      |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)       |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |        |
|      |NALOŽB              |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN |      0,00|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|      |(750+751+752)           |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      0,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil |      0,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev  |      0,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |752 Kupnine iz naslova      |      0,00|
|      |privatizacije           |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJA    |      0,00|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0,00|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |440 Dana posojila         |      0,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |441 Povečanja kapitalskih deležev |      0,00|
|      |in naložb             |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz   |      0,00|
|      |naslova privatizacije       |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|VI.    |PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA |      0,00|
|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |        |
|      |(IV.-V.)             |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA        |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)        |  2.987.545,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE           |  2.987.545,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |500 Domače zadolževanje      |  2.987.545,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)       |   117.113,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA          |   117.113,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga   |   117.113,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |  –2.153.337,83|
|      |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |  2.870.432,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |  5.023.769,83|
|      |VIII.-IX.)            |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |  2.540.348,85|
|      |31. 12. 2012           |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
                                «
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 33.725,84 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov na računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži v višini 2.987.545,00 EUR za gradnjo Vrtca Ig.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2012
Ig, dne 5. junija 2013
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti