Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1949. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2012, stran 5900.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi Statuta Občine Ig je Občinski svet Občine Ig na 19. redni seji dne 5. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2012.
2. člen
+--------------+-------------------------------+----------------+
|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |      v EUR|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|Skupina/   |NAMEN             |REALIZACIJA 2012|
|podskupina  |                |        |
|kontov    |                |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI        |  6.227.502,16|
|       |(70+71+72+73+74)        |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |  5.471.577,29|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI        |  4.266.124,04|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|700      |Davki na dohodek in dobiček  |  3.716.033,00|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|703      |Davki na premoženje      |   374.140,74|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|704      |Domači davki na blago in    |   168.064,01|
|       |storitve            |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|706      |Drugi davki          |    7.886,29|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI       |  1.205.453,25|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|710      |Udeležba na dobičku in dohodki |   221.286,86|
|       |od premoženja         |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|711      |Takse in pristojbine      |    5.027,93|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|712      |Denarne kazni         |    23.495,36|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|713      |Prihodki od prodaje blaga in  |    48.984,60|
|       |storitev            |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|714      |Drugi nedavčni prihodki    |   906.658,50|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI      |   500.841,21|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|720      |Prihodki od prodaje osnovnih  |    63.275,42|
|       |sredstev            |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|721      |Prihodki od prodaje zalog   |      0,00|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|722      |Prihodki od prodaje zemljišč in|   437.565,79|
|       |nematerialnega premoženja   |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|73      |PREJETE DONACIJE        |      0,00|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|730      |Prejete donacije iz domačih  |      0,00|
|       |virov             |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|731      |Prejete donacije iz tujine   |      0,00|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI      |   255.083,66|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|740      |Transferni prihodki iz drugih |   255.083,66|
|       |javnofinančnih institucij   |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|741      |Prejeta sredstva iz državnega |      0,00|
|       |proračuna iz sredstev proračuna|        |
|       |Evropske unije         |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|78      |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE  |      0,00|
|       |UNIJE             |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|787      |Prejeta sredstva od drugih   |      0,00|
|       |evropskih institucij      |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|II.      |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |  6.346.051,49|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI         |  2.129.818,35|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|400      |Plače in drugi izdatki     |   371.642,71|
|       |zaposlenim           |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|401      |Prispevki delodajalcev za   |    60.838,02|
|       |socialno varnost        |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|402      |Izdatki za blago in storitve  |  1.654.754,93|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|403      |Plačila domačih obresti    |    9.288,08|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|409      |Rezerve            |    33.294,61|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI        |  2.144.432,81|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|410      |Subvencije           |   116.963,00|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|411      |Transferi posameznikom in   |  1.274.361,81|
|       |gospodinjstvom         |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|412      |Transferi neprofitnim     |   232.053,35|
|       |organizacijam in ustanovam   |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|413      |Drugi tekoči domači transferi |   521.054,65|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|414      |Tekoči transferi v tujino   |      0,00|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI     |  1.947.496,85|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|420      |Nakup in gradnja osnovnih   |  1.947.496,85|
|       |sredstev            |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |   124.303,48|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|431      |Investicijski transferi pravnim|    67.727,00|
|       |osebam             |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|432      |Investicijski transferi    |    56.576,48|
|       |proračunskim uporabnikom    |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|III.     |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.- |   –118.549,33|
|       |II.)              |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |        |
|       |NALOŽB             |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|IV.      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH |        |
|       |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |        |
|       |(750+751+752)         |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |      0,00|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|750      |Prejeta vračila danih posojil |      0,00|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|751      |Prodaja kapitalskih deležev  |      0,00|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|752      |Kupnine iz naslova       |      0,00|
|       |privatizacije         |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJA   |        |
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|       |(440+441+442)         |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|44      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |      0,00|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|440      |Dana posojila         |      0,00|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|441      |Povečanja kapitalskih deležev |      0,00|
|       |in naložb           |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|442      |Poraba sredstev kupnin iz   |      0,00|
|       |naslova privatizacije     |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|VI.      |PREJETA POSOJILA – DANA    |      0,00|
|       |POSOJILA IN SPREMEMBE     |        |
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|VII.     |ZADOLŽEVANJE (500)       |      0,00|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|50      |ZADOLŽEVANJE          |      0,00|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|500      |Domače zadolževanje      |      0,00|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|VIII.     |ODPLAČILA DOLGA (550)     |   225.714,44|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|55      |ODPLAČILA DOLGA        |   225.714,44|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|550      |Odplačila domačega dolga    |   225.714,44|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|IX.      |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV|   –344.263,77|
|       |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-|        |
|       |VIII.)             |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |   –225.714,44|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|XI.      |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |   118.549,33|
|       |VIII.-IX.)           |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|       |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA |  2.540.348,85|
|       |DAN 31. 12. 2012        |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2012 znaša 2.540.348,85 EUR.
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta (proračunski primanjkljaj), ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb 118.549,33 EUR se pokrije s stanji na računih na dan 31. 12. 2012.
Kot namenska sredstva se iz leta 2012 prenašajo:
– obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo 277.598,44 EUR,
– namenska sredstva za plačilo oskrbnine v DSO 64.941,98,
– sredstva neporabljene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz leta 2007 v višini 6.065,03 EUR in iz leta 2012 v višini 62,68 EUR,
– sredstva neporabljene požarne takse v višini 12.642,00 EUR,
– sredstva neporabljene števčnine v višini 89.536,98 EUR,
– sredstva neporabljene vzdrževalnine v višini 190.112,65 EUR,
– neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo leta 2011 in 2012 1440,86 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2012 znaša 31.137,51 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2011
Ig, dne 5. junija 2013
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti