Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

1872. Uredba o izvajanju Uredbe 1177/2010/EU o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh, stran 5675.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe 1177/2010/EU o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh
1. člen
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) št. 1177/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L št. 334 z dne 17. 12. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1177/2010/EU) določijo pristojni organi in sankcije za kršitve.
2. člen
Izraza, uporabljena v tej uredbi, imata naslednji pomen:
– »upravljavec terminala« v koprskem tovornem pristanišču je koncesionar, v drugih pristaniščih pa oseba, ki dejansko upravlja pristanišče,
– »potnik« je potrošnik v skladu s predpisi o varstvu potrošnikov.
3. člen
Pristojna organa za izvajanje Uredbe 1177/2010/EU in te uredbe sta ministrstvo, pristojno za varstvo potrošnikov, ki Evropsko komisijo tudi obvešča o njenem izvajanju, ter ministrstvo, pristojno za pomorstvo in plovbo po celinskih vodah.
4. člen
Nadzor nad izvajanjem Uredbe 1177/2010/EU in te uredbe izvajata:
– Tržni inšpektorat Republike Slovenije v zvezi s 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 22., 23. in 24. členom Uredbe 1177/2010/EU,
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo v zvezi s prvim in drugim odstavkom 9. člena, 13. in 14. členom Uredbe 1177/2010/EU.
5. člen
(1) Potnik vloži prijavo v zvezi s kršitvami Uredbe 1177/2010/EU in te uredbe pri prevozniku ali upravljavcu terminala.
(2) Tržni inšpektorat Republike Slovenije in Uprava Republike Slovenije za pomorstvo delujeta kot organa za obravnavanje prijav za zadeve iz prejšnjega člena, če prijave potnikov niso bile rešene pri prevozniku ali upravljavcu terminala v skladu s 24. členom Uredbe 1177/2010/EU in ob upoštevanju zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
6. člen
(1) Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek prevoznik, potovalni agent, organizator potovanja ali upravljavec terminala, ki je pravna oseba, če:
– potniku ne izda vozovnice (prvi odstavek 4. člena Uredbe 1177/2010/EU),
– so pogodbeni pogoji in tarife ponujeni na podlagi neposredne ali posredne diskriminacije (drugi odstavek 4. člena Uredbe 1177/2010/EU),
– potniku zaradi invalidnosti ali zmanjšane mobilnosti zavrne sprejem rezervacije, izdajo vozovnice ali vkrcanje ali če ponudi rezervacijo in vozovnico z dodatnimi stroški ali pod neenakimi pogoji kakor drugim potnikom (7. člen Uredbe 1177/2010/EU),
– potniku zaradi invalidnosti ali zmanjšane mobilnosti ne zagotovi izjem ali posebnih pogojev potovanja (8. člen Uredbe 1177/2010/EU),
– ne vzpostavi nediskriminatornih pogojev dostopa za invalidne osebe ali osebe z zmanjšano mobilnostjo (prvi odstavek 9. člena Uredbe 1177/2010/EU),
– javno ne objavi pogojev dostopa v fizični obliki ali na internetu ali na zahtevo (drugi, tretji in četrti odstavek 9. člena Uredbe 1177/2010/EU),
– invalidnim osebam in osebam z zmanjšano mobilnostjo ne zagotovi brezplačne pomoči (10. in 11. člen ter Prilogi II in III Uredbe 1177/2010/EU),
– ne sprejme vseh ukrepov v zvezi z obvestili (12. člen Uredbe 1177/2010/EU),
– ne določi in ne objavi standardov kakovosti za pomoč (13. člen Uredbe 1177/2010/EU),
– ne določi postopkov usposabljanja glede invalidnosti (14. člen Uredbe 1177/2010/EU),
– pri odpovedi ali zamudi pri odhodu potnikov ne obvesti na predpisani način (16. člen Uredbe 1177/2010/EU),
– pri odpovedi ali zamudi ne nudi pomoči (17. člen Uredbe 1177/2010/EU),
– pri odpovedi ali zamudi ne ponudi spremembe poti ali povračila stroškov (18. člen Uredbe 1177/2010/EU),
– ne izplača nadomestila za vozovnico na predpisan način (19. člen Uredbe 1177/2010/EU),
– potnikom ne zagotavlja ustreznih informacij o potovanju in pravicah potnikov (22. in 23. člen Uredbe 1177/2010/EU),
– nima vzpostavljenega mehanizma za obravnavo prijav potnikov (24. člen Uredbe 1177/2010/EU).
(2) Z globo od 5.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo gospodarsko družbo, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 10.000 do 80.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za veliko gospodarsko družbo, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.500 do 15.000 eurov se kaznujeta za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-26/2013
Ljubljana, dne 6. junija 2013
EVA 2013-2430-0011
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost