Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1812. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj, stran 5397.

Na podlagi 18. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 65. in 66. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZSL-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 14/10 in 84/10), 17. člena Zakona o prekrških – ZP-1 – UPB8 (Uradni list RS, št. 29/11, 43/11 in 21/13) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 20. redni seji dne 22. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj
1. člen
Spremenita se 7. in 8. točka 2. člena Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 66/07) tako, da se besedna zveza »kemičnih stranišč« nadomesti z besedno zvezo »kemičnih sanitarij«.
V 7. točki 2. člena odloka se besedna zveza »kemična stranišča« zamenja »kemični sanitarij« in se za tema dvema besedama stavek dopolni tako, da se doda naslednje besedilo: »in parkirnih mest«.
2. člen
Spremeni se 3. člen odloka, ki se na novo glasi:
»Na območju Občine Črnomelj je dovoljeno taboriti samo na lokacijah, ki so za te namen opredeljene v Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj, in sicer na podlagi izpolnjevanja določil predhodno pridobljene lokacijske informacije in na podlagi določil izdanega dovoljenja v skladu s tem odlokom.
Izjemoma se lahko dovoli taborjenje tudi na ostalih območjih ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena, če gre za taborjenje oziroma postavitev tabora v sklopu javne prireditve, množičnega zborovanja ali srečanja na prostem in taborjenje ne traja dlje kot 3 dni oziroma izjemoma s soglasjem pristojne službe občinske uprave do 14 dni.
Na lokacijah za taborjenje je prepovedano postavljati stalne objekte, razen, če je to skladno z izdano lokacijsko informacijo. Tudi postavitev začasnih objektov mora biti ustrezno opredeljena v lokacijski informaciji.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 4. člena odloka tako, da se glasi:
»Taborjenje je dovoljeno le na podlagi predhodno izpolnjenih določil iz izdane lokacijske informacije in na podlagi dovoljenja, ki ga po tem odloku izda za to pristojni organ Občine Črnomelj.«
V 4. členu odloka se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Dovoljenje za taborjenje se ne izda za lokacijo, kjer na osnovi izdanega dovoljenja v preteklem letu niso bili izpolnjeni pogoji po takrat izdanem dovoljenju oziroma se je taborjenje izvajalo v nasprotju z izdanimi določili takrat izdanega dovoljenja po tem odloku.«
4. člen
Spremeni se 5. člen odloka, tako, da se glasi:
»Vlogo za izdajo dovoljenja je potrebno oddati najpozneje 15 dni pred pričetkom taborjenja.
K vlogi za izdajo dovoljenja, ki mora biti oddana na obrazcu, ki ga pripravi pristojni organ Občine Črnomelj, mora organizator taborjenja priložiti še:
– soglasje lastnika zemljišča,
– dokazila o izpolnjevanju določil iz lokacijske informacije, kjer je to potrebno,
– ustrezno izpolnjeno izjavo o plačilu turistične takse v skladu z določili občinskega odloka, ki ureja turistično takso,
– potrdilo oziroma izjavo o ustreznem zagotovljenem praznjenju in čiščenju kemičnih sanitarij ter odvoza odpadkov, ki vlagatelja vloge zavezuje tudi k poročanju o izvajanju praznjenja in čiščenja kemičnih sanitarij in odvoza odpadkov,
– potrdilo oziroma izjavo o ustreznem zagotavljanju ustreznih parkirnih mest potrebnih za izvajanje tabora s podatki o lokaciji in številom parkirnih mest.
5. člen
V 6. členu odloka se v drugi alineji prvega odstavka beseda »zadovolji« zamenja z besedo »zagotovi« in besedna zveza »kemičnih stranišč« s »kemičnih sanitarij«.
V 6. členu odloka se črta zadnji stavek in se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri določitvi zmogljivosti tabornega prostora se smiselno upoštevajo določila Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljen gostinske dejavnosti, ki se nanašajo na kamp in šotorišče.«
6. člen
Spremeni se 9. člen odloka, tako, da se glasi:
»Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojna občinska inšpekcija in redarska služba in druge za to s strani občine pooblaščene pravne osebe.«
7. člen
Spremeni se 10. člen odloka, tako, da se glasi:
»Občinski redar in občinski inšpektor sta prekrškovna organa za vse prekrške po tem odloku, ki jih nadzorujejo v okviru svojih pristojnosti.
Pooblaščene pravne osebe, ki nimajo statusa prekrškovnega organa, lahko po tem odloku izvajajo nadzor samo kot:
– pisno ali ustno opozarjanje na kršitve predpisov po tem odloku;
– dajanjem pisne ali ustne naloge za odpravo nepravilnosti;
– oddajo sporočila ali poročila o zaznani kršitvi pristojnim organom, če menijo, da so potrebni ukrepi, za katere sami niso pristojni.«
8. člen
V 4. točki 11. člena odloka se v prvem oklepaju številka »5« nadomesti s »4«.
9. člen
Črta se 13. člen odloka in zadnji 14. člen odloka postane 13. člen odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2013
Črnomelj, dne 22. maja 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.