Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1811. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi, stran 5396.

Na podlagi 65. in 66. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZSL-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 14/10 in 84/10), 17. člena Zakona o prekrških – ZP-1 – UPB8 (Uradni list, št. 29/11, 43/11 in 21/13) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 20. redni seji dne 22. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi
1. člen
Spremeni se 3. člen Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi (Uradni list RS, št. 53/08) tako, da se na novo glasi:
»Vožnja, ustavljanje in parkiranje
Na območju, za katerega velja navedeni odlok, je vožnja z vozili na motorni pogon dovoljena samo po kategoriziranih cestah in javnih poteh v skladu z veljavnimi predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa ter drugimi predpisi, ki urejajo rabo javnih poti. Na vseh ostalih površinah velja prepoved vožnje.
Ustavljanje in parkiranje z vozili na motorni pogon je dovoljeno le na površinah, ki so za to namenjene po Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj ali po tem odloku. Na vseh ostalih površinah velja prepoved ustavljanja in parkiranja.
Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena je dovoljeno ustavljanje in parkiranje vozil na motorni pogon v pasu 5 m izven vozišča, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa oziroma v skladu z drugimi predpisi v primeru nekategoriziranih javnih poti in, če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča.«
2. člen
Črta se besedilo določil 4. člena odloka, ki se ga nadomesti z novim besedilom določil, ki se glasijo:
»Prepovedi iz prvega in drugega odstavka 3. člena ne veljajo za:
– službene vožnje pri opravljanju občinske redarske službe, javne gozdarske, naravovarstvene, zdravstvene, reševalne in veterinarske službe, pri inšpekcijskem nadzoru, delu preiskovalnih sodnikov in državnih tožilcev, obrambe, zaščite in reševanja, policije, jamskih reševalcev ter gasilcev, za vožnje pri opravljanju lovskočuvajske in ribiškočuvajske službe,
– gospodarjenje z gozdovi,
– opravljanje kmetijskih del,
– opravljanje geodetskih in geoloških del,
– urejanje vodotokov,
– vzdrževanje infrastrukturnih objektov in javne rekreacijske opreme,
– pomoč pri reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč.«
3. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da se glasi:
»Parkirišča in površine za zaustavljanje vozil
Parkirišča se lahko urejajo na zemljiščih, ki so v ta namen predvidena v prostorskih aktih občine in morajo biti urejena v skladu z določili le-teh.
Za ureditev stalnih javnih parkirišč je potrebna predhodna pridobitev ustreznega dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov.
V času poletne turistične sezone se lahko za parkiranje oziroma zaustavljanje uporabijo tudi druge za ta namen primerne površine tako imenovane površine za zaustavljanje vozil, če to ni v nasprotju z drugimi predpisi. Lokacije in pogoje za urejanje tovrstnih površin določi upravni organ občine z dovoljenjem na osnovi podane vloge zainteresiranega lastnika ali najemnika površin.
Občinski svet Občine Črnomelj lahko s sklepom določi lokacije in pogoje urejanja in uporabe površin praviloma za javne površine v lasti občine.
Praviloma so lokacije odmaknjene od poplavnega območja obrežja reke Kolpe in ne ovirajo prometa na poteh, ki vodijo do reke.
Površine za zaustavljanje vozil lahko na osnovi predhodno pridobljenega dovoljenja upravnega organa občine uredijo lastniki ali najemniki zemljišč. Najemniki zemljišč si morajo pred urejanjem oziroma njihovo uporabo pridobiti pisno soglasje lastnikov zemljišč. Upravni organ občine, na osnovi izpolnjevanja določil iz predhodno izdane lokacijske informacije, v dovoljenju opredeli pogoje za ureditev parkirišča. Ti pogoji obsegajo najmanj:
– primerno označitev parkirišča oziroma vidno mejo parkirišča z naravnimi materiali;
– zagotovitev ustreznega režima parkiranja, ki bo omogočal nemoten prihod in izhod vozil;
– zagotovite dnevnega odstranjevanja in odvoza odpadkov;
– vzpostavitev zemljišča v stanje pred izdajo dovoljenja (če gre za travnate površine, jih je po potrebi potrebno zatraviti) v čim krajšem času po izteku dovoljenja, najpozneje do 15. oktobra tekočega leta.
Vlogo za izdajo dovoljenja za ureditev površin za zaustavljanje vozil mora zainteresirani vložiti pri upravnem organu občine najpozneje 15 dni pred urejanjem ali rabo teh površin za namene parkiranja oziroma zaustavljanja.
Dovoljenje se ne izda za lokacijo, kjer na osnovi izdanega dovoljenja v preteklem letu niso bili izpolnjeni pogoji po takrat izdanem dovoljenju oziroma je bila lokacija urejena v nasprotju z izdanimi določili takrat izdanega dovoljenja po tem odloku.
4. člen
V prvem stavku 6. člena odloka se zadnja beseda »parkirnine« nadomesti z novo besedo »parkirnina«.
5. člen
Spremeni se 15. člen odloka, tako, da se glasi:
»Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojna občinska inšpekcija in redarska služba in druge za to s strani občine pooblaščene pravne osebe.«
6. člen
Spremeni se 16. člen odloka, tako, da se glasi:
»Občinski redar in občinski inšpektor sta prekrškovna organa za vse prekrške po tem odloku, ki jih nadzorujejo v okviru svojih pristojnosti.
Pooblaščene pravne osebe, ki nimajo statusa prekrškovnega organa, lahko po tem odloku izvajajo nadzor samo kot:
– pisno ali ustno opozarjanje na kršitvi predpisov po tem odloku;
– dajanjem pisne ali ustne naloge za odpravo nepravilnosti;
– oddajo sporočila ali poročila o zaznani kršitvi pristojnim organom, če menijo, da so potrebni ukrepi, za katere sami niso pristojni«.
7. člen
V prvem odstavku 17. člena odloka se črta besedna zveza »oziroma fizične osebe«.
V prvi alineji prvega odstavka 17. člena odloka se za besedo »vozi« dodata vejica in besedi »ustavlja in parkira«.
V prvem odstavku 17. člena se črta četrta alineja.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2013
Črnomelj, dne 22. maja 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.