Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, stran 5387.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 22. redni seji dne 20. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
1. člen
V 16. členu Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 87/12 – uradno prečiščeno besedilo) se spremeni besedilo tretjega odstavka, tako, da se glasi:
»Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Brežice.«
2. člen
Spremeni se besedilo drugega odstavka 20. člena tako, da se glasi:
»Direktorja razrešuje svet zavoda v soglasju z Občinskim svetom Občine Brežice.«
Spremeni se besedilo tretjega odstavka 20. člena tako, da se glasi:
»Občinski svet Občine Brežice se o predlogu razrešitve direktorja praviloma izreče v roku 45 dni od prejema predloga.«
Spremeni se besedilo četrtega odstavka 20. člena tako, da se glasi:
»Pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja je potrebno direktorja seznaniti o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 30 dni izjavi.«
3. člen
Spremeni se besedilo 24. člena tako, da se glasi:
»Naloge sveta zavoda so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima ter nadzira njihovo izvajanje,
– potrjuje cene prodajnih artiklov (blaga in storitev) ter cene javnih kulturnih dobrin, pri čemer se le seznanja s cenikom gostinskih storitev,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njenega ustanovitelja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– sprejema pravila zavoda, h katerim soglasje poda ustanovitelj,
– sprejema druge splošne akte, za katere je tako določeno v pravilih,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– sprejema triletni razvojni načrt,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev zavoda kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge naloge, ki zadevajo poslovanje in delovanje zavoda.«
4. člen
Spremeni se tretji odstavek 25. člena, tako, da se glasi:
»Mandat članov strokovnega sveta zavoda je vezan na mandat direktorja.«
5. člen
Spremeni se šesti odstavek 28. člena, tako, da se glasi:
»Del presežkov prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari na trgu, lahko uporabi za povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih, v skladu z veljavnimi predpisi na tem področju in s soglasjem sveta zavoda.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2013
Brežice, dne 20. maja 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.