Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1799. Akt o spremembah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina, stran 5383.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in druge alineje a) točke 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L) ter druge alineje a) točke 6. člena in druge alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o spremembah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 59/10, 109/10 in 7/11) se v prvem odstavku 37. člena prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– so načrtovani nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, ki so bili upoštevani pri določitvi regulativnega okvira za to leto in se nanašajo na stroške storitev in materiala za vzdrževanje prenosnega omrežja ter stroške dela, preračunani z upoštevanjem 70 odstotkov uresničenega vpliva spremembe dolžine prenosnega omrežja, dejanski;«.
Doda se nova druga alineja, ki se glasi:
»– so preostale vrednosti načrtovanih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja, ki so bili upoštevani pri določitvi regulativnega okvira za to leto, dejanske;«.
Dosedanje druga do šesta alineja postanejo tretja do sedma alineja.
2. člen
V 39. členu se enačba spremeni tako, da se glasi:
Za četrto definicijo oznake se doda nova definicija za oznako, ki se glasi:
»so stanje obresti na dan 31. decembra tekočega regulativnega obdobja na ugotovljena odstopanja od regulativnega okvira za posamezna leta regulativnega obdobja, določeno v skladu z 39.a členom tega akta, pri čemer negativna vrednost so pomeni obvezo sistemskega operaterja, da obresti nameni pokrivanju upravičenih stroškov naslednjih let, pozitivna vrednost so pa pomeni pravico sistemskega operaterja, da upošteva obresti pri določitvi omrežnine v naslednjih letih, v evrih,«.
3. člen
Za 39. členom se doda novi 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
(1) Odstopanja od regulativnega okvira za posamezno leto regulativnega obdobja, ki se odražajo v presežku omrežnine, se obrestujejo z upoštevanjem povprečne letne vrednosti odstopanj od regulativnega okvira in priznane letne obrestne mere v višini štirih odstotkov.
(2) Odstopanja od regulativnega okvira za posamezno leto regulativnega obdobja, ki se odražajo v primanjkljaju omrežnine, se lahko obrestujejo z upoštevanjem povprečne letne vrednosti odstopanj od regulativnega okvira in priznane letne obrestne mere v višini štirih odstotkov.
(3) Povprečna letna vrednost odstopanj od regulativnega okvira za posamezno leto regulativnega obdobja se določi kot povprečna vrednost stanja odstopanj na začetku posameznega leta, ki vključuje stanje obresti za pretekla leta, in stanja odstopanj na koncu posameznega leta regulativnega obdobja.
(4) Stanje obresti povečuje oziroma zmanjšuje ugotovljeno odstopanje od regulativnega okvira za regulativno obdobje, ki se upošteva pri določitvi načrtovanega zneska omrežnine za naslednje regulativno obdobje. Pri izračunu stanja obresti za pretekla leta se v skladu z 39. členom tega akta upoštevajo zadnje leto preteklega regulativnega obdobja in prvi dve leti tekočega regulativnega obdobja.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ne glede na določbo 3. člena tega akta se povprečna vrednost stanja odstopanj za prvo leto regulativnega obdobja, ki traja od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2016, izračuna z upoštevanjem stanja nič (0,00) na začetku leta 2014 in stanja odstopanja na koncu leta 2014.
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2014.
Št. 211-3/2013-9/444
Maribor, dne 7. maja 2013
EVA 2013-2430-0040
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti