Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1857. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine, stran 5481.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena in druge alinee a) točke 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 (odločba US), 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), ter druge alineje a) točke 6. člena in druge alineje 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine
1. člen
V Aktu o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Uradni list RS, št. 81/12) se v prvem odstavku 6. člena drugi stavek spremeni tako da se glasi: »Ta izhaja iz sistema enotnih tarifnih postavk, ki jih glede na merilno mesto obračuna pristojni sistemski operater končnim odjemalcem.«
2. člen
V tretjem odstavku 14. člena se v prvem stavku črta besedilo »za celotno regulativno obdobje«.
3. člen
V prvem odstavku 86. člena se za prvim stavkom doda besedilo »Določba tega odstavka se uporablja, če ta akt ne določa drugače.«
4. člen
Besedilo 88. člena se spremeni tako, da glasi:
»88. člen
Če agencija ugotovi, da so znotraj regulativnega obdobja nastale bistvene spremembe pri poslovanju sistemskega operaterja, lahko spremeni regulativni okvir na postavki načrtovanih prihodkov iz omrežnine za prenosno omrežje, omrežnine za distribucijsko omrežje in omrežnine za sistemske storitve med regulativnim obdobjem in tarifne postavke za omrežnino.
Bistvene spremembe pri poslovanju sistemskega operaterja, ki se odražajo v bistvenih odstopanjih od regulativnega okvira za posamezno regulativno leto, so spremembe količinske porabe električne energije glede na načrtovano porabo v obsegu, ki ima za posledico več kot 10 odstotni vpliv na načrtovano omrežnino za prenosno omrežje ali omrežnino za distribucijsko omrežje ali omrežnino za sistemske storitve.
Če agencija ugotovi, da so v posameznem letu regulativnega obdobja nastale bistvene spremembe pri poslovanju sistemskega operaterja, opredeljene v prejšnjem odstavku tega člena, spremeni regulativni okvir na postavki načrtovanih prihodkov iz omrežnine tako, da na podlagi načrtovanega količinskega obsega porabe električne energije, ki upošteva spremenjene okoliščine, spremeni tarifne postavke omrežnine v odstotku, ki bo zagotavljal, da bo do konca tekočega regulativnega obdobja načrtovana omrežnina skupaj z realizirano omrežnino od začetka tekočega regulativnega obdobja do uvedbe spremembe tarifnih postavk, enaka načrtovani omrežnini v tekočem regulativnem obdobju.«
5. člen
Besedilo 91. člena se spremeni tako, da glasi:
»91. člen
Porazdelitev stroškov na posamezne odjemne skupine temelji na upoštevanju:
– metode poštne znamke, ki proporcionalno razdeli skupne stroške na posamezne odjemalce v sorazmerju z velikostjo njihove porabe (obračunana moč ali električna energija), predstavlja geografsko neodvisno tarifo ter je za posamezno odjemno skupino in napetostni nivo na celotnem območju Slovenije enotna,
– bruto načina upoštevanja stroškov omrežja, pri čemer se pri odjemalcih na distribucijskem omrežju upoštevajo celotni stroški VN omrežja v sorazmerju odjema posameznih odjemnih skupin in
– metode delitve stroškov omrežja za vse napetostne nivoje in vse končne odjemalce, razvrščene v isto odjemno skupino oziroma skupine končnih odjemalcev, razen pri obračunavanju omrežnine, kot je določeno v 116. členu tega akta.«
6. člen
Za 91. členom se doda novi 91.a člen, ki glasi:
»91.a člen
Za izračun tarifnih postavk omrežnine se načrtovani znesek omrežnine prenosa in načrtovani znesek omrežnine distribucije obravnava kot strošek sistema, ki se razdeli po napetostnih nivojih, na katere so priključeni odjemalci. Načrtovani znesek omrežnine prenosa se v celoti pripiše VN nivoju prenosnega omrežja. Načrtovani znesek omrežnine distribucije se razporedi po napetostnih nivojih distribucijskega omrežja v skladu z nabavno vrednostjo naprav.
Za določitev tarifnih postavk omrežnine za prenosno oziroma distribucijsko omrežje se uporabljajo naslednja merila in kriteriji razdelitve stroškov omrežja:
– z bruto metodo porazdelitve stroškov omrežja odjemna skupina posameznega napetostnega nivoja krije sorazmeren delež stroškov pripadajočega napetostnega nivoja in višjih napetostnih nivojev omrežja;
– stroški uporabe omrežja za posamezno odjemno skupino na določenem napetostnem nivoju se določijo na podlagi razmerja med letno konično močjo odjemne skupine in vsoto letnih koničnih moči tistih odjemnih skupin, ki so neposredno ali posredno na nižjih nivojih priključeni na ta nivo;
– letna konična moč posamezne odjemne skupine se določi iz povprečne mesečne obračunane moči odjemne skupine in faktorja istočasnosti te odjemne skupine, ki se izračuna iz letne obračunane moči in letne obračunane energije odjemne skupine. Vsota letnih koničnih moči odjemnih skupin se ujema s konično močjo sistema, ki je maksimalna letna prevzeta urna energija sistema;
– odjemalci na istem napetostnem nivoju, ki sem jim meri maksimalna dosežena moč, so razdeljeni na odjemne skupine glede na letne obratovalne ure pod in nad 2500 ur ter na VN še nad 6000 ur. Meja 2500 ur predstavlja ločnico med enoizmenskim in večizmenskim statističnim delovnikom, kar se kaže v dnevnem profilu porabe električne energije. Meja 6000 ur na VN predstavlja način uporabe omrežja, kjer se šteje, da odjemalec trajno obremenjuje omrežje s svojih odjemom električne energije;
– za zagotovitev učinkovite in racionalne rabe omrežja se uporablja binomen način obračuna omrežnine, to je na doseženo obračunsko moč in prevzeto električno energijo.
Razmerja med tarifnimi postavkami omrežnine za prenosno oziroma distribucijsko omrežje za posamezno odjemno skupino so določena v odvisnosti od nabavne vrednosti naprav po napetostnih nivojih in načrtovanega odjema električne energije.«
7. člen
Besedilo 95. člena se spremeni tako, da glasi:
»95. člen
Končnega odjemalca sistemski operater razvrsti v odjemno skupino na podlagi aktov, ki urejajo odnose med sistemskim operaterjem in uporabniki. Sistemski operater obračuna omrežnino končnemu odjemalcu glede na napetostno odjemno skupino, način priključitve in režim obratovanja (obratovalne ure) oziroma vrsto odjema, in sicer:
1. VN (visoka napetost) nazivne napetosti 400, 220 in 110 kV
2. SN na zbiralki SN v RTP VN/SN
3. SN (srednja napetost) nazivne napetosti 35, 20, 10 kV
4. NN na zbiralki NN v TP SN/NN
5. NN (nizka napetost) nazivne napetosti 400 / 230 V.«
8. člen
Besedilo 98. člena se spremeni tako, da glasi:
»98. člen
Sistemski operater tistega končnega odjemalca, ki se mu moč meri, najkasneje v roku 15 dni po zaključku koledarskega leta pisno obvesti o ugotovljenih letnih obratovalnih urah (T) preteklega leta ter o njegovi uvrstitvi v eno od odjemnih skupin iz 110. člena tega akta. Odjemno skupino končnega odjemalca sistemski operater izkazuje tudi na vsakokratnem računu za omrežnino.
Odjemalec, ki pogodbo o dostopu sklepa za eno koledarsko leto, lahko pri sistemskem operaterju na podlagi utemeljenih dokazov vloži predlog razvrstitve v odjemno skupino glede na pričakovane letne obratovalne ure.
Sistemski operater za odjemalca iz prejšnjega odstavka tega člena po preteku koledarskega leta na podlagi obračunskih podatkov preveri dosežene letne obratovalne ure iz 3. člena tega akta in izvede poračun omrežnin ob prvem naslednjem obračunu omrežnine.«
9. člen
Besedilo 117. člena se spremeni tako, da glasi:
»117. člen
Končnim odjemalcem, ki imajo dostop do omrežja preko prevzemno-predajnega mesta na prenosnem omrežju, zaračuna omrežnino (omrežnino za prenosno omrežje in omrežnino za sistemske storitve) neposredno sistemski operater prenosnega omrežja ali tretja oseba za račun sistemskega operaterja.
Končnim odjemalcem, ki imajo dostop do omrežja preko prevzemno-predajnega mesta na distribucijskem omrežju, zaračuna omrežnino sistemski operater distribucijskega omrežja ali tretja oseba za račun sistemskega operaterja, pri čemer se omrežnina za prenosno omrežje in omrežnina za sistemske storitve zaračunavata za račun sistemskega operaterja prenosnega omrežja, omrežnina za distribucijsko omrežje pa se zaračunava za račun sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.
Na računu, s katerim se zaračunava omrežnina, mora biti podana podrobna specifikacija omrežnine, in sicer ločeno po tarifnih postavkah za omrežnino za prenosno omrežje, tarifnih postavkah za omrežnino za sistemske storitve in tarifnih postavkah za omrežnino za distribucijsko omrežje, upoštevajoč obračunske elemente iz 94. člena tega akta.«
10. člen
Besedilo 118. člena se spremeni tako, da glasi:
»118. člen
Končni odjemalec iz prvega odstavka 117. člena tega akta ali dobavitelj s sklenjeno pogodbo, na podlagi katere plačuje omrežnino za končnega odjemalca, plača omrežnino (omrežnino za prenosno omrežje in omrežnino za sistemske storitve) sistemskemu operaterju prenosnega omrežja v 15 dneh od datuma izstavitve računa sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
Končni odjemalec iz drugega odstavka 117. člena tega akta ali dobavitelj s sklenjeno pogodbo, na podlagi katere plačuje omrežnino za končnega odjemalca, plača omrežnino (omrežnino za prenosno omrežje, omrežnino za sistemske storitve in omrežnino za distribucijsko omrežje) sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja v 15 dneh od datuma izstavitve računa sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Sistemski operater distribucijskega omrežja prenese zaračunane zneske omrežnine za prenosno omrežje in omrežnine za sistemske storitve sistemskemu operaterju prenosnega omrežja skladno z določbo 124. člena tega akta in določili pogodbe o dostopu iz 123. člena tega akta.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Sistemski operater ali tretja oseba, ki končnim odjemalcem zaračunava omrežnino skladno s prvim in drugim odstavkom 117. člena, je od 1. januarja 2014 dolžan na računu zagotoviti podrobno specifikacijo omrežnine skladno z določili tretjega odstavka 117. člena.
12. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-3/2013-13/412
Maribor, dne 7. maja 2013
EVA 2013-2430-0045
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti