Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1856. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 5480.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in prve alineje a) točke 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L) ter prve alineje a) točke 6. člena in druge alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12 in 64/12 – popr.) se četrti odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Tarifna postavka za meritve se obračuna uporabniku, ki ima z operaterjem prenosnega sistema sklenjeno pogodbo o prenosu za izstopno zmogljivost glede na nazivni pretok merilne naprave, število tlačnih redukcij in lastništvo merilne naprave, navedeno v Prilogi 1 tega akta, v EUR.«.
2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Operater prenosnega sistema uporabniku, ki ima s pogodbo o prenosu urejen zakup vstopne zmogljivosti, obračuna omrežnino tako, da uporabniku obračuna znesek vstopne zmogljivosti.«.
3. člen
Prvi in drugi odstavek 46. člena spremenita tako, da se glasita:
»(1) Za izvajanje meritev, obdelavo merjenih podatkov, vzdrževanje, kalibriranje in z zakonom določene periodične menjave merilnih naprav operater prenosnega sistema uporabniku, ki je zakupil izstopno zmogljivost, zaračuna mesečni znesek za izvajanje meritev glede na nazivni pretok merilne naprave, število tlačnih redukcij in lastništvo merilne naprave v izstopnih točkah.
(2) Mesečni znesek za izvajanje meritev (Z(Mm)) za posamezno merilno mesto v posamezni izstopni točki se izračuna na naslednji način:
   Z(Mm) = C(Mt) * (f(1) + f(2)) [EUR]
kjer oznake pomenijo:
   Z(Mm)  mesečni znesek za izvajanje meritev v koledarskem
       mesecu m, v EUR;
  C(Mt)  tarifna postavka za izvajanje meritev, v EUR;
  f(1)   faktor velikosti meritve;
  f(2)   faktor števila redukcij.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če uporabnik zakupi izstopno zmogljivost za obdobje, krajše od enega meseca, se znesek za meritve določi sorazmerno glede na obdobje zakupljene zmogljivosti.«.
V osmem odstavku se za oznakama »(e)« doda besedilo »v Republiki Sloveniji«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Operater prenosnega sistema začne obračunavati omrežnino na podlagi tega akta od 1. junija 2013 dalje.
5. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 211-2/2013-19/346
Maribor, dne 7. maja 2013
EVA 2013-2430-0039
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti