Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1848. Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Šmarješke Toplice, stran 5431.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 – ZT-1), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 23. redni seji dne 28. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa lokacijo osrednje tržnice in možnost organiziranja občasnih tržnic, določi upravljavca in njegove zadolžitve ter opredeli podrobnosti povezane s prodajnimi mesti, prodajalci in proizvodi, ki se prodajajo v sklopu tržne dejavnosti.
2. člen
Dejavnost na tržnici se opravlja v skladu z določili tega odloka in drugimi predpisi, ki urejajo trgovinsko dejavnost.
II. LOKACIJA IN OBRATOVALNI ČAS TRŽNICE
3. člen
Tržnica s fiksno postavljenimi stojnicami posluje na urejenem tržnem prostoru, ki se nahaja v Šmarjeških Toplicah, parcelna št. 967/1, k.o. Žaloviče.
Občasna tržnica se organizira po potrebi na podlagi vloge upravljavca in ob soglasju Občine Šmarješke Toplice.
4. člen
Tržni red tržnice v Šmarjeških Toplicah sprejme upravljavec in potrdi župan, najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka.
5. člen
Za prodajo blaga izven tržnice na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se blago prodaja. Občina Šmarješke Toplice o takih vlogah odloča posamično. Soglasje se lahko izda za daljše časovno obdobje, vendar največ za eno leto.
Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje iz prejšnjega odstavka za vse prodajalce, ki prodajajo na prireditvi.
Vloga za izdajo soglasja se vloži na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega odloka. Vloga za izdajo soglasja se vloži najkasneje 5 dni pred začetkom nameravane prodaje.
V primeru, da se namerava prodaja opravljati na površinah izven javnih površin v lasti občine, mora prodajalec vlogi za izdajo soglasja priložiti tudi pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca takšnega zemljišča.
6. člen
Tržnica posluje po obratovalnem času, ki je določen v tržnem redu.
Obratovalni časi tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici.
Obratovalni čas tržnice se lahko glede na potrebe kupcev ali prodajalcev spremeni.
7. člen
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Stalni prodajalci so tisti, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni vezano vsaj tri mesece. Ostali so občasni prodajalci.
III. PRODAJNA MESTA
8. člen
Prodajno mesto se lahko najame dnevno po plačilu dnevne pristojbine ali na podlagi pogodbe med upravljavcem in stalnim prodajalcem. S stalnim prodajalcem upravljavec sklepa pisno pogodbo za določeno obdobje, ki pa ne sme biti krajše od treh mesecev. Obdobje je zaokroženo na mesečna obdobja.
Če prodajalec ne zasede pogodbenega prodajnega prostora do ure, določene v tržnem redu, lahko upravljavec za tisti dan na ta prodajni prostor razporedi drugega prodajalca. Plačanega zneska cene storitve javne službe se v takem primeru ne vrne.
Občasni prodajalec s plačilom pristojbine in podpisom izjave, da izpolnjuje pogoje za prodajo na tržnici, pridobi prostor in pravico za prodajo. Prodajalec se s podpisom izjave zaveže tudi, da bo spoštoval tržni red.
Prodajni prostori se oddajajo za določen čas.
9. člen
Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna. Stalna prodajna mesta so stalne stojnice.
Občasna prodajna mesta so:
– dopolnilne prodajne površine,
– občasna prodaja s tal (novoletne smreke, cvetje, sadike, lončarski, leseni in kovinski izdelki),
– dodatne prodajne stojnice ter
– prodaja s potujočimi prodajalnami.
Dodatne prodajne stojnice po potrebi namesti upravljavec.
IV. PRODAJA BLAGA
10. člen
Na tržnici se trguje z živilskimi in neživilskimi izdelki:
– živila so žita in mlevski izdelki, vrtnine, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, mleko in mlečni izdelki, rastlinska olja (olivno, bučno …), sadje in izdelki iz sadja, brezalkoholne in alkoholne pijače, gobe in gozdni sadeži, med in izdelki iz medu, zdravilna in druga zelišča ter izdelki iz zelišč in druga živila rastlinskega in živalskega izvora,
– neživilski izdelki so cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače in umetne obrti, novoletne smreke, knjige, časopis, revije in razno blago v skladu z določili pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti.
Prednost prodaje imajo lokalno pridelani pridelki in živila.
Za prodajo živilskih in neživilskih izdelkov morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.
Z dovoljenjem upravljavca se lahko na tržnici prodaja tudi drugo blago.
11. člen
Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati veljavno zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici ali sejmu.
12. člen
Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
13. člen
V času prireditev kot so proslave, slovesnosti, koncerti, volitve in podobno, se prodajo na tržnici prilagodi potrebam prireditev oziroma se prodajo na tržnici v času prireditev začasno ustavi.
V. PRISTOJBINA
14. člen
Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest, najem inventarja in storitev povezanih z dejavnostmi tržnice oblikuje upravljavec, potrdi pa župan.
15. člen
Pristojbino za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku, ki je naveden v pogodbi.
16. člen
Dnevno pristojbino plača občasni prodajalec, preden zasede prodajno mesto. Hkrati s plačilom pristojbine prodajalec podpiše izjavo, da izpolnjuje pogoje za prodajo na tržnici in se zavezuje, da bo spoštoval tržni red tržnice.
Pooblaščena oseba upravljavca mora prodajalcu za zaračunano in plačano pristojbino izdati potrdilo o plačilu, ki ga prodajalec hrani do konca obratovalnega časa tržnice.
VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PRODAJALCEV
17. člen
Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s cenikom in nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom prodajalca.
18. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje.
19. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku tržnega časa in ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstraniti neprodano blago, embalažo in odpadke pa ustrezno ločiti in odložiti v ustrezen zabojnik.
Nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter ostale odpadke je prodajalec dolžan sproti odstranjevati s stojnice. Prav tako je dolžan tržni prostor zapustiti v čistem stanju. Kolikor prodajalec tega ne opravlja, je to dolžan storiti upravljavec na stroške prodajalca.
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so čisti in primerno oblečeni, da niso vinjeni, preglasni, nedostojnega vedenja in da ne kršijo javnega reda in miru.
20. člen
Prodajalec:
– je dolžan spoštovati določila tega odloka in tržnega reda,
– je dolžan plačati pristojbino, razen če je to drugače odločeno s strani upravljavca tržnice,
– je dolžan biti urejen na prodajnem mestu,
– ne sme prodajati izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– ne sme oddati prodajnega prostora drugemu prodajalcu brez predhodne potrditve s strani upravljavca,
– ne sme postaviti svojega blaga ali embalaže na prehode med prodajnimi prostori, ker mora zagotavljati neoviran prehod,
– ne sme samovoljno zasedati in širiti prodajnega mesta.
VII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJAVCA
21. člen
Upravljavec:
– organizira in vodi poslovanje na tržnici,
– določi urnik delovanja tržnice v okviru določil tržnega reda,
– oblikuje cene storitev in pristojbine,
– sklepa pogodbe s prodajalci na tržnici,
– razporeja in oddaja v najem tržne površine oziroma prodajna mesta,
– ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnici ter
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in za čistočo.
22. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tega odloka, predvsem zaradi:
– neurejenosti na prodajnem mestu (odmetavanje odpadkov ipd.),
– dajanja prodajnih mest drugim v najem,
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitve prodajnega mesta,
– drugih kršitev tržnega reda, odloka ali predpisov, ki urejajo poslovanje na tržnici.
VIII. NADZOR
23. člen
Nadzor nad trgovanjem na tržnici opravljajo pristojne inšpekcijske službe v okviru svojih pristojnosti in upravljavec.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in tržnega reda opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Z globo 200 EUR se kaznuje posameznika za posamezno alinejo, če:
– ne pridobi soglasja upravljavca ali lastnika prostora (5. člen),
– ne spoštuje določil tega odloka ali tržnega reda (21. člen),
– samovoljno širi ali spreminja lokacijo svojega prodajnega prostora (21. člen),
– odda svoj prodajni prostor drugemu prodajalcu brez predhodne potrditve s strani upravljavca (21. člen),
– ne zagotavlja neoviranega prehoda med prodajnimi prostori (21. člen),
– po končani prodaji za seboj ne pospravi prodajnega prostora in ne odstrani svoje opreme in blaga skupaj s prodano embalažo (20. člen).
Z globo 600 EUR se kaznuje pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
25. člen
Upravljavec mora na vidnem mestu na tržnici izobesiti tržni red z obratovalnim časom tržnice.
X. PREHODNE DOLOČBE
26. člen
Upravljavca se določi najkasneje v roku enega meseca po uveljavitvi odloka. Pogodbo z upravljavcem sklene župan.
XI. KONČNI DOLOČBI
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
28. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 43/08).
Št. 007-0007/2008-3
Šmarjeta, dne 28. maja 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost