Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1845. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica, stran 5429.

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/12) je Občinski svet Občine Sodražica na 15. redni seji dne 23. 5. 2013 sprejel
S K L E P
o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki jih izvaja Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), uporabnikom na področju Občine Sodražica.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na območju Občine Sodražica, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,6015 €/m3 brez DDV oziroma 0,6526 €/m3 z DDV.
4. člen
Omrežnina čiščenja za vodomer DN ≤ 20 znaša 1,0027 €/mesec brez DDV oziroma 1,0879 €/mesec z DDV. Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12). Omrežnina po posameznih dimenzijah vodomera tako znaša:
+-----------------+----------+-----------------+----------------+
|   Premer   | Faktor | Omrežnina na  | Omrežnina na |
|   vodomera  |omrežnine | mesec/uporabnik |mesec/uporabnik |
|         |     |brez DDV (v EUR) | z DDV (v EUR) |
+-----------------+----------+-----------------+----------------+
|  DN < / = 20  |  1   |      1,0027|     1,0879|
+-----------------+----------+-----------------+----------------+
|  20 < DN < 40 |  3   |      3,0080|     3,2637|
+-----------------+----------+-----------------+----------------+
| 40 < / = DN < 50|  10  |     10,0265|     10,8788|
+-----------------+----------+-----------------+----------------+
| 50 < / = DN < 65|  15  |     15,0398|     16,3182|
+-----------------+----------+-----------------+----------------+
| 65 < / = DN < 80|  30  |     30,0795|     32,6363|
+-----------------+----------+-----------------+----------------+
| 80 < / = DN < |  50  |     50,1325|     54,3938|
|    100    |     |         |        |
+-----------------+----------+-----------------+----------------+
| 100 < / = DN < |  100  |     100,2651|    108,7876|
|    150    |     |         |        |
+-----------------+----------+-----------------+----------------+
|  150 < / = DN |  200  |     200,5302|    217,5753|
+-----------------+----------+-----------------+----------------+
Občina Sodražica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
Omrežnino za čiščenje skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) plačujejo vsi porabniki vode v Občini Sodražica, ne glede na to, ali so priključeni na kanalizacijski sistem, ali pa storitev čiščenja uporabljajo preko storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Omrežnina za čiščenje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) zaračunava vsem uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.
5. člen
Cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,1865 €/m3 brez DDV oziroma 0,2024 €/m3 z DDV.
6. člen
Omrežnina odvajanja za vodomer DN ≤ 20 znaša 2,6351 €/mesec brez DDV oziroma 2,8591 €/mesec z DDV. Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12). Omrežnina po posameznih dimenzijah vodomera tako znaša:
+-----------------+-----------+----------------+----------------+
|   Premer   |  Faktor | Omrežnina na | Omrežnina na |
|   vodomera  | omrežnine |mesec/uporabnik |mesec/uporabnik |
|         |      |brez DDV (v EUR)| z DDV (v EUR) |
+-----------------+-----------+----------------+----------------+
|  DN < / = 20  |   1   |     2,6351|     2,8591|
+-----------------+-----------+----------------+----------------+
| 20 < / = DN < 40|   3   |     7,9052|     8,5771|
+-----------------+-----------+----------------+----------------+
| 40 < / = DN < 50|   10  |     26,3506|     28,5904|
+-----------------+-----------+----------------+----------------+
| 50 < / = DN < 65|   15  |     39,5260|     42,8857|
+-----------------+-----------+----------------+----------------+
| 65 < / = DN < 80|   30  |     79,0519|     85,7713|
+-----------------+-----------+----------------+----------------+
|80 < / = DN < 100|   50  |    131,7532|    142,9522|
+-----------------+-----------+----------------+----------------+
| 100 < / = DN < |  100  |    263,5065|    285,9046|
|    150    |      |        |        |
+-----------------+-----------+----------------+----------------+
|  150 < / = DN |  200  |    527,0129|    571,8090|
+-----------------+-----------+----------------+----------------+
Občina Sodražica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije. Omrežnino za odvajanje plačujejo samo uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijski sistem.
Omrežnina za odvajanje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) zaračunava uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.
7. člen
Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Sodražica, znaša 0,1615 €/m3 brez DDV oziroma 0,1752 €/m3 z DDV. Storitev se zaračunava mesečno glede na količino porabljene vode v m3.
Storitev praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav se mora skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/12) opraviti enkrat na tri leta.
8. člen
Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se uporabnikom zaračuna količina 0,15 m3 na osebo na dan.
V prehodnem obdobju dveh let od uveljavitve tega sklepa se vsem odjemalcem v Občini Sodražica, pri katerih se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, obračuna 0,1125 m3/osebo/dan (oziroma 75 % od 0,15 m3/osebo/dan) za zaračunavanje storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
9. člen
Praznjenje pretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave po naročilu več kot enkrat na tri leta se uporabnikom zaračuna po ceni, ki znaša 63,85 €/praznjenje brez DDV oziroma 69,28 €/praznjenje z DDV (količina do 6 m3).
10. člen
V prehodnem obdobju dveh let od uveljavitve tega sklepa se vsem odjemalcem, ki imajo vgrajene vodomere večje od DN 50, obračunava omrežnina v višini, kot bi imeli vgrajen vodomer DN 50.
11. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2013 dalje.
Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu, prenehajo veljati dosedanje cene čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki veljajo od 8. 2. 2007.
Št. 354-9/12
Sodražica, dne 23. maja 2013
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.