Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1844. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sodražica, stran 5428.

Na podlagi 67. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/12) je Občinski svet Občine Sodražica na 15. redni seji 23. 5. 2013 sprejel
S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sodražica
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja javno podjetje Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), porabnikom na področju Občine Sodražica.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na območju Občine Sodražica, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je za vse vrste porabnikov enaka, znaša:
+------------------------+--------------------------------+
|   Vrsta porabe   |  Cena vključno z vodnimi   |
|            | povračili in brez DDV EUR/m3 |
+------------------------+--------------------------------+
|  normirana poraba  |       0,8671       |
+------------------------+--------------------------------+
|  prekomerna poraba  |       1,3007       |
+------------------------+--------------------------------+
4. člen
Omrežnina, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN 20, znaša:
+-----------------+-------------------+---------------------+
|   Vodomer   | Faktor omrežnine | Znesek na vodomer |
|         |          |    mesečno    |
+-----------------+-------------------+---------------------+
|  DN < / = 20  |    1,00    |    5,9605    |
+-----------------+-------------------+---------------------+
Za vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
5. člen
(prehodna določba)
V prehodnem obdobju 2 let od uveljavitve tega sklepa, se vsem odjemalcem, ki imajo vgrajene vodomere večje od DN 50, obračunava omrežnina v višini, kot bi imeli vgrajen vodomer DN 50.
V primeru, da v prehodnem obdobju pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, se vsem odjemalcem obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.
6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca o objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 18/04 in 137/06) ter Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 77/12).
Št. 355-6/12
Sodražica, dne 23. maja 2013
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.