Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1484. Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, stran 4565.

Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 15. aprila 2013 sprejel
O D L O K
o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) določijo:
– prometna ureditev,
– pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih ter zapuščenih vozil,
– stroški za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega vozila ter odvoz in hrambo zapuščenega vozila.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. dostavni čas je čas, predviden za opravljanje vsakodnevne dostave in oskrbe na območju za pešce z vozili,
2. dostavno mesto je del javne površine, namenjen za parkiranje vozila, ki izvaja dostavo ali opravlja servisno dejavnost,
3. dovolilnica je dokazilo na podlagi izdane odločbe v upravnem postopku, s katero pristojni organ odloči o pravici prevoza območja za pešce,
4. intervencijsko vozilo je motorno vozilo, ki je posebej označeno in je na izvrševanju določene naloge, ter vozilo za opravljanje intervencijskih dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb, prav tako je intervencijsko vozilo tudi pajek,
5. izvajalec je izvajalec gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih parkirišč,
6. javna parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina izven vozišča ceste, namenjena parkiranju vozil, ali posebej zgrajen objekt, namenjen parkiranju vozil,
7. javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so: javna cesta, ki se uporablja za cestni promet, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina, rečna brežina in gozdne poti, če gre za površino v javni rabi, ne glede na lastništvo,
8. nujne servisne storitve so obrtne storitve, ki so nujno potrebne, da se prepreči škoda na objektu in tiste, ki so nujno potrebne za varno uporabo objekta,
9. okolju prijazno vozilo je vozilo na vodik, vozilo na stisnjeni zemeljski plin, vozilo na električni pogon ali vozilo na hibridni pogon, katerega poraba goriva v mestnem ciklu, določena s predpisanimi testi na osnovi Direktive Sveta št. 80/1268/EEC, ne presega 5 litrov na 100 prevoženih kilometrov in katerega uradne specifične emisije snovi iz izpušnih plinov ne presegajo naslednjih maksimalnih vrednosti:
+--------------------+--------------------+
|Parameter      |  Vrsta goriva  |
|          +-----------+--------+
|          | Plinsko | Bencin |
|          |  olje  |    |
+--------------------+-----------+--------+
|CO(2) – ogljikov  |  110  | 110  |
|dioksid(g/km)    |      |    |
+--------------------+-----------+--------+
|PM – trdni delci  |   5   |  5  |
|(mg/km)       |      |    |
+--------------------+-----------+--------+
|NO(x) – dušikov   |  0,2  | 0,06 |
|oksid (g/km)    |      |    |
+--------------------+-----------+--------+
|HC – ogljikovodiki |   /   | 0,075 |
|(g/km)       |      |    |
+--------------------+-----------+--------+
10. ožje mestno središče je območje mesta Ljubljane, ki ga oklepajo ulice in ceste, kot to izhaja iz grafičnega prikaza, ki je priloga 1 tega odloka,
11. pajek je posebno vozilo za odvoz parkiranega vozila,
12. parkirni prostor je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega vozila,
13. parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov in dovoljenj, na katerih je označen čas dovoljenega parkiranja,
14. parkirni listek je dokazilo o plačilu parkirnine, ki daje pravico uporabe parkirnega prostora v času, označenem na parkirnem listku,
15. parkirna dovolilnica je dokazilo na podlagi izdane odločbe v upravnem postopku, s katero pristojni organ odloči o pravici uporabe parkirnega prostora ali dostavnega mesta, oziroma dokazilo o pravici uporabe parkirnega prostora na podlagi pogodbe ali sporazuma v skladu z določili tega odloka,
16. parkirna cona je območje časovno omejenega parkiranja, kjer je parkiranje dovoljeno na označenih parkirnih prostorih na ali ob vozišču za čas, za katerega je plačana predpisana parkirnina, določena s tem odlokom,
17. površina za kolesarje je površina ob kolesarnicah, stojalih za kolesa in podobnih površinah, ki so namenjene parkiranju in izposoji koles,
18. pristojni organ je organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet,
19. stanovanjska enota je prostor ali skupina prostorov, namenjenih za trajno bivanje, ki tvorijo funkcionalno celoto, praviloma z enim vhodom, ki je vknjižena kot stanovanjski objekt ali etažna lastnina v zemljiški knjigi oziroma je evidentirana kot del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru stavb in registru stanovanj,
20. urbanomat je naprava, ki omogoča uporabo enotne mestne kartice Urbana za plačilo parkirnine.
II. PROMETNA UREDITEV NA OBČINSKIH CESTAH
1. Omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa
3. člen
(1) Na območju ožjega mestnega središča je prepovedan promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ter delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev, razen z dovoljenjem pristojnega organa.
(2) Pristojni organ izda dovoljenje za promet tovornih vozil, ki presegajo omejitev iz prejšnjega odstavka, ter delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom.
(3) Omejitve prometa iz prejšnjega odstavka ne veljajo za vozila iz 24. člena tega odloka.
4. člen
Na občinskih cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan promet določenim vrstam vozil ali je omejen promet za motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso, osno obremenitvijo, dolžino, širino ali višino, lahko pristojni organ izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil na podlagi strokovnega mnenja koncesionarja za vzdrževanje občinskih cest.
2. Ureditev parkiranja in ustavljanja vozil
5. člen
(1) Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:
– parkirne površine na vozišču občinske ceste,
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča),
– javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene parkiranju vozil.
(2) Javne parkirne površine so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in tem odlokom.
6. člen
(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik javne parkirne površine.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka, brez plačila parkirnine.
7. člen
(1) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidni s prometne signalizacije.
(2) Parkirni listek iz parkomata ali urbanomata, račun ali dokazilo iz elektronske ali programske opreme se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine. Parkirni listek ali drugo ustrezno dokazilo mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Za dokazilo o plačilu parkirnine se šteje tudi ustrezno dokazilo iz elektronske evidence plačil.
8. člen
Izvajalec evidentira plačila parkirnine na javnih parkirnih površinah ter o ugotovitvah neplačila parkirnine obvesti Mesto redarstvo Mestne uprave MOL.
9. člen
(1) Na parkirnih prostorih na vozišču občinske ceste, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, lahko parkirajo vozila stanovalcev, če so označena z veljavno parkirno dovolilnico, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(2) Za dokazilo o imetništvu parkirne dovolilnice za parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vpogled v evidenco podatkov o izdanih parkirnih dovolilnicah preko posebne naprave, ki je nameščena v vozilu imetnika parkirne dovolilnice.
(3) Parkirno dovolilnico iz prvega odstavka tega člena izda pristojni organ na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto. Parkirno dovolilnico lahko za vozilo dobi prosilec, ki ima stalno bivališče na območju parkirnih površin. Parkirna dovolilnica se izda za parkiranje v območju, kjer ima prosilec naslov stalnega bivališča. Vozilo, za katerega se izda parkirna dovolilnica, mora biti v lasti ali v službeni uporabi prosilca, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice ali v uporabi prosilca na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na območju ožjega mestnega središča, na ostalih območjih MOL se lahko izda dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek do parkirne dovolilnice ni upravičen prosilec, ki ima stalno bivališče na območju parkirnih površin iz prvega odstavka tega člena, če biva v stavbi, ki ima določeno pripadajoče zemljišče, na katerem lahko parkira eno vozilo na posamezno stanovanje.
(5) Ob izdaji parkirne dovolilnice se plača letna taksa za prvo vozilo na stanovanjsko enoto v enkratnem znesku 100 eurov, za drugo vozilo pa znaša letna taksa 200 eurov, ki se plača v enkratnem znesku. Če se parkirna dovolilnica izdaja med letom, se taksa plača v sorazmernem delu za mesece, za katere se izdaja. Prosilec je dolžan za izdajo parkirne dovolilnice plačati materialne stroške njene izdelave.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
10. člen
(1) Javne parkirne površine so namenjene parkiranju osebnih avtomobilov, pristojni organ pa lahko določi, da se javne parkirne površine ali del javnih parkirnih površin določi za parkiranje drugih vozil.
(2) Pristojni organ lahko na krajevno običajen način objavi poziv, da je potrebno v času, določenem v pozivu, iz javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju osebnih avtomobilov, umakniti parkirane osebne avtomobile za potrebe opravljanja zimske službe ali čiščenja cest.
(3) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina in čas v katerem se plačuje, določi mestni svet.
11. člen
(1) Višina parkirnine za parkiranje na javnih parkirnih površinah v eurih znaša:
+------------+--------------------------------------------------+
|      |          Parkirnina          |
+------------+-----------+----------------+--------+------------+
|Tarifni   |      |   Dnevna   | Nočna |  Enotna  |
|razred   |      |        |    |      |
+---------------------------------------------------------------+
|I. Parkirišča za oseb. vozila, motorna kolesa in bivalna vozila|
+------------+-----------+------+---------+----+---+------------+
|P-1 (osebni | brez DDV | 1,00| na uro |1,50|na |  (ni)  |
|avto)    +-----------+------+     +----+noč|      |
|      | DDV - 20 %| 0,20|     |0,30|  |      |
|      +-----------+------+     +----+  |      |
|      |  z DDV  | 1,20|     |1,80|  |      |
+------------+-----------+------+---------+----+---+------------+
|P-2 (osebni | brez DDV | 0,58| na uro |1,50|na |  (ni)  |
|avto)    +-----------+------+     +----+noč|      |
|      | DDV - 20 %| 0,12|     |0,30|  |      |
|      +-----------+------+     +----+  |      |
|      |  z DDV  | 0,70|     |1,80|  |      |
+------------+-----------+------+---------+----+---+------------+
|P-3 (osebni | brez DDV | 0,50|prvi dve |  |  |  (ni)  |
|avto)    +-----------+------+ uri  +----+---+      |
|      | DDV - 20 %| 0,10|     |  |  |      |
|      +-----------+------+     +----+---+      |
|      |  z DDV  | 0,60|     |  |  |      |
|      +-----------+------+---------+----+---+------------+
|      | brez DDV | 0,50| vsaka  |1,50|na |  (ni)  |
|      +-----------+------+naslednja+----+noč|      |
|      | DDV - 20 %| 0,10| ura  |0,30|  |      |
|      +-----------+------+     +----+  |      |
|      |  z DDV  | 0,60|     |1,80|  |      |
+------------+-----------+----------------+--------+------+-----+
|P-3 AB   | brez DDV |   (ni)   | (ni) | 50,00| na |
|(abonenti - +-----------+        |    +------+mesec|
|fizične   | DDV - 20 %|        |    | 10,00|   |
|osebe)   +-----------+        |    +------+   |
|      |  z DDV  |        |    | 60,00|   |
+------------+-----------+----------------+--------+------+-----+
|P-3 AB S  | brez DDV |   (ni)   | (ni) | 35,00| na |
|(abonenti  +-----------+        |    +------+mesec|
|stanovalci) | DDV - 20 %|        |    | 7,00|   |
|      +-----------+        |    +------+   |
|      |  z DDV  |        |    | 42,00|   |
+------------+-----------+----------------+--------+------+-----+
|P-3 AB Š  | brez DDV |   (ni)   | (ni) | 25,00| na |
|(abonenti  +-----------+        |    +------+mesec|
|študenti)  | DDV - 20 %|        |    | 5,00|   |
|      +-----------+        |    +------+   |
|      |  z DDV  |        |    | 30,00|   |
+------------+-----------+------+---------+----+---+------------+
|PM-1    | brez DDV | 0,50| na uro |0,75|na |  (ni)  |
|(motorno  +-----------+------+     +----+noč|      |
|kolo, ki  | DDV - 20 %| 0,10|     |0,15|  |      |
|zaseda   |      |   |     |  |  |      |
|parkirni  +-----------+------+     +----+  |      |
|prostor)  |  z DDV  | 0,60|     |0,90|  |      |
+------------+-----------+----------------+--------+------+-----+
|P+R (osebni | brez DDV |   (ni)   | (ni) | 1,00| na |
|avto)    +-----------+        |    +------+ dan |
|      | DDV - 20 %|        |    | 0,20|   |
|      +-----------+        |    +------+   |
|      |  z DDV  |        |    | 1,20|   |
+------------+-----------+------+---------+--------+------------+
|P-BV-1   | brez DDV | 3,00| na uro | (ni) |  (ni)  |
|(bivalno  +-----------+------+     |    |      |
|vozilo)   | DDV - 20 %| 0,60|     |    |      |
|      +-----------+------+     |    |      |
|      |  z DDV  | 3,60|     |    |      |
+------------+-----------+------+---------+----+---+------------+
|P-BV-2   | brez DDV | 2,00| na uro |5,00|na |  (ni)  |
|(bivalno  +-----------+------+     +----+noč|      |
|vozilo)   | DDV - 20 %| 0,40|     |1,00|  |      |
|      +-----------+------+     +----+  |      |
|      |  z DDV  | 2,40|     |6,00|  |      |
+------------+-----------+----------------+--------+------+-----+
|P-BV-3   | brez DDV |   (ni)   | (ni) | 8,00| na |
|(bivalno  +-----------+        |    +------+ dan |
|vozilo)   | DDV - 20 %|        |    | 1,60|   |
|      +-----------+        |    +------+   |
|      |  z DDV  |        |    | 9,60|   |
+---------------------------------------------------------------+
|II.Parkirišča za avtobuse                   |
+------------+-----------+------+---------+--------+------------+
|B-1     | brez DDV | 4,00| na uro | (ni) |  (ni)  |
|(avtobus)  |      |   |     |    |      |
+------------+-----------+------+     |    |      |
|      | DDV - 20 %| 0,80|     |    |      |
+------------+-----------+------+     |    |      |
|      |  z DDV  | 4,80|     |    |      |
+------------+-----------+------+---------+--------+------------+
|B-2     | brez DDV | 2,00| na uro | (ni) |  (ni)  |
|(avtobus)  |      |   |     |    |      |
+------------+-----------+------+     |    |      |
|      | DDV - 20 %| 0,40|     |    |      |
+------------+-----------+------+     |    |      |
|      |  z DDV  | 2,40|     |    |      |
+---------------------------------------------------------------+
|III.Parkirišča za tovorna vozila                |
+------------+-----------+------+---------+--------+------------+
|T-1 (tovorno| brez DDV | 1,67| na uro | (ni) |  (ni)  |
|vozilo)   +-----------+------+     |    |      |
|      | DDV - 20 %| 0,33|     |    |      |
|      +-----------+------+     |    |      |
|      |  z DDV  | 2,00|     |    |      |
+------------+-----------+----------------+--------+------+-----+
|T-2 (tovorno| brez DDV |   (ni)   | (ni) | 11,00| na |
|vozilo)   +-----------+        |    +------+ dan |
|      | DDV - 20 %|        |    | 2,20|   |
|      +-----------+        |    +------+   |
|      |  z DDV  |        |    | 13,20|   |
+------------+-----------+----------------+--------+------+-----+
|T-3 (tovorno| brez DDV |   (ni)   | (ni) |141,00| na |
|vozilo s  +-----------+        |    +------+mesec|
|prikolico) | DDV - 20 %|        |    | 28,20|   |
|      +-----------+        |    +------+   |
|      |  z DDV  |        |    |169,20|   |
+------------+-----------+----------------+--------+------+-----+
|T-4 (brez  | brez DDV |   (ni)   | (ni) | 96,00| na |
|prikolice) +-----------+        |    +------+mesec|
|      | DDV - 20 %|        |    | 19,20|   |
|      +-----------+        |    +------+   |
|      |  z DDV  |        |    |115,20|   |
+------------+-----------+----------------+--------+------+-----+
|T-5     | brez DDV |   (ni)   | (ni) |135,00| na |
|(počitniška +-----------+        |    +------+mesec|
|prikolica) | DDV - 20 %|        |    | 27,00|   |
|      +-----------+        |    +------+   |
|      |  z DDV  |        |    |162,00|   |
+---------------------------------------------------------------+
|IV. Parkirna hiša                       |
+------------+-----------+------+---------+----+---+------------+
|H-1 (osebni | brez DDV | 1,00| na uro |1,50|na |  (ni)  |
|avto)    +-----------+------+     +----+noč|      |
|      | DDV - 20 %| 0,20|     |0,30|  |      |
|      +-----------+------+     +----+  |      |
|      |  z DDV  | 1,20|     |1,80|  |      |
+------------+-----------+------+---------+----+---+------------+
|H-1 A    | brez DDV | 1,00|do 3 ure |  |na |  (ni)  |
|(osebni   +-----------+------+ na uro +----+noč|      |
|avto)    | DDV - 20 %| 0,20|     |  |  |      |
|      +-----------+------+     +----+  |      |
|      |  z DDV  | 1,20|     |  |  |      |
|      +-----------+------+---------+----+  |      |
|      | brez DDV | 2,00| nad 3  |1,50|  |      |
|      +-----------+------+ ure/na +----+  |      |
|      | DDV - 20 %| 0,40| uro  |0,30|  |      |
|      +-----------+------+     +----+  |      |
|      |  z DDV  | 2,40|     |1,80|  |      |
+------------+-----------+----------------+--------+------+-----+
|H-2     | brez DDV |   (ni)   | (ni) |100,00| na |
|(abonenti  +-----------+        |    +------+mesec|
|fizične   | DDV - 20 %|        |    | 20,00|   |
|osebe)   +-----------+        |    +------+   |
|      |  z DDV  |        |    |120,00|   |
+------------+-----------+----------------+--------+------+-----+
|H-3     | brez DDV |   (ni)   | (ni) |120,00| na |
|(abonenti  +-----------+        |    +------+mesec|
|pravne   | DDV - 20 %|        |    | 24,00|   |
|osebe)   +-----------+        |    +------+   |
|      |  z DDV  |        |    |144,00|   |
+------------+-----------+----------------+--------+------+-----+
|H-3 A    | brez DDV |   (ni)   | (ni) |200,00| na |
|(abonenti  +-----------+        |    +------+mesec|
|pravne   | DDV - 20 %|        |    | 40,00|   |
|osebe) **  +-----------+        |    +------+   |
|      |  z DDV  |        |    |240,00|   |
+------------+-----------+----------------+--------+------+-----+
|H-4     | brez DDV |   (ni)   | (ni) | 50,00| na |
|(abonenti  +-----------+        |    +------+mesec|
|stanovalci) | DDV - 20 %|        |    | 10,00|   |
|      +-----------+        |    +------+   |
|      |  z DDV  |        |    | 60,00|   |
+------------+-----------+------+---------+----+---+------------+
|HM-1    | brez DDV | 0,50| na uro |0,75|na |  (ni)  |
|(motorno  +-----------+------+     +----+noč|      |
|kolo, ki  | DDV - 20 %| 0,10|     |0,15|  |      |
|zaseda   |      |   |     |  |  |      |
|parkirni  +-----------+------+     +----+  |      |
|prostor)  |  z DDV  | 0,60|     |0,90|  |      |
+---------------------------------------------------------------+
|V. Parkomati                          |
+------------+-----------+------+---------+--------+------------+
|U-1     | brez DDV | 0,58| na uro | (ni) |  (ni)  |
|(parkirna  |      |   |     |    |      |
|cona 1   +-----------+------+     |    |      |
|območje   | DDV - 20 %| 0,12|     |    |      |
|ožjega   |      |   |     |    |      |
|mestnega  +-----------+------+     |    |      |
|središča - |  z DDV  | 0,70|     |    |      |
|osebni avto)|      |   |     |    |      |
+------------+-----------+------+---------+--------+------------+
|U-2     | brez DDV | 0,33| na uro | (ni) |  (ni)  |
|(parkirna  |      |   |     |    |      |
|cona 2   +-----------+------+     |    |      |
|območje   | DDV - 20 %| 0,07|     |    |      |
|izven ožjega|      |   |     |    |      |
|mestnega  +-----------+------+     |    |      |
|središča - |  z DDV  | 0,40|     |    |      |
|osebni avto)|      |   |     |    |      |
+------------+-----------+------+---------+--------+------------+
|Izguba   | celodnevno| 10,00|     | (ni) |  (ni)  |
|parkirnega |parkiranje,+------+---------+    |      |
|listka,   | vendar ne | 2,00|     |    |      |
|kartice   | manj kot |   |     |    |      |
|      |  10,00  +------+---------+    |      |
|      |  EUR**) | 12,00|     |    |      |
+---------------------------------------------------------------+
* S plačilom parkirnine za parkiranje na parkiriščih P+R se  
pridobi pravica do dveh brezplačnih voženj s prestopanjem v  
istem dnevu z mestnim linijskim prevozom potnikov.       
 
** H-3 A (abonenti pravne osebe) ena pravna oseba lahko pridobi
največ tri parkirne prostore
(2) Če parkirnina za parkiranje na javnih parkirnih površinah ni določena, je parkiranje brezplačno.
12. člen
(1) Mestni svet določi javne parkirne površine, ki so namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce.
(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le s parkirno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Za dokazilo o imetništvu parkirne dovolilnice za parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vpogled v evidenco podatkov o izdanih parkirnih dovolilnicah preko posebne naprave, ki je nameščena v vozilu imetnika parkirne dovolilnice.
(4) Parkirno dovolilnico iz drugega odstavka tega člena izda pristojni organ na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto. Parkirna dovolilnica se izda za parkirno površino iz prvega odstavka tega člena, ob upoštevanju načela enakomerne obremenitve teh površin. Parkirno dovolilnico iz prvega odstavka tega člena lahko za vozilo dobi prosilec, ki ima stalno bivališče na območju za pešce, pod pogojem, da nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti MOL. Vozilo, za katerega se izda parkirna dovolilnica, mora biti v lasti ali v uporabi prosilca, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali v uporabi prosilca na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na območju ožjega mestnega središča, na ostalih območjih MOL se lahko izda dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto. Prosilcu se izda tudi dovolilnica za prevoz območja za pešce do naslova bivališča z veljavnostjo v dostavnem času.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek do parkirne dovolilnice ni upravičen prosilec, ki ima stalno bivališče na območju parkirnih površin iz prvega odstavka tega člena, če biva v stavbi, ki ima določeno pripadajoče zemljišče, na katerem lahko parkira eno vozilo na posamezno stanovanje.
(6) Ob izdaji parkirne dovolilnice se plača letna taksa za prvo vozilo na stanovanjsko enoto v enkratnem znesku 100 eurov, za drugo vozilo pa znaša letna taksa 200 eurov, ki se plača v enkratnem znesku. Prosilec je dolžan za izdajo parkirne dovolilnice plačati materialne stroške njene izdelave.
(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
13. člen
Parkiranje na parkirnih površinah na vozišču občinske ceste in na površinah, namenjenih izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce, je s parkirno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ za nujno potreben čas dovoljeno uradnim osebam Inšpektorata Mestne uprave MOL pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora.
14. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni prostori uporabljajo izključno za parkiranje vozil:
– državnih organov,
– MOL, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL,
– javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL,
– tujih diplomatskih predstavništev,
– hotelskih gostov.
(2) Za uporabo parkirnih prostorov iz prejšnjega odstavka se plača parkirnina v višini 200 eurov mesečno brez davka na dodano vrednost za posamezni parkirni prostor, razen za parkirne prostore iz druge alineje prejšnjega odstavka. Prosilec je dolžan za izdajo parkirne dovolilnice plačati materialne stroške njene izdelave.
(3) Uporaba in plačilo parkirnih prostorov iz prvega odstavka tega člena se uredi s pogodbo med MOL in uporabnikom, v primeru tujega diplomatskega predstavništva pa s sporazumom med MOL in Republiko Slovenijo.
(4) Parkiranje na parkirnih prostorih iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno le s parkirnimi dovolilnicami, ki jih izda pristojni organ. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(5) Za dokazilo o imetništvu parkirne dovolilnice za parkiranje na površinah iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi vpogled v evidenco podatkov o izdanih parkirnih dovolilnicah preko posebne naprave, ki je nameščena v vozilu imetnika parkirne dovolilnice.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.
15. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni prostori uporabljajo izključno za kratkotrajno parkiranje vozil staršev otrok v vzgojno varstvenih ustanovah in osnovnih šolah.
(2) Dovoljeni čas parkiranja na parkirnih prostorih iz prejšnjega odstavka je največ 30 minut.
(3) Za parkiranje na površinah iz prvega odstavka tega člena se parkirnina ne plača.
16. člen
(1) Pristojni organ določi parkirne prostore na javnih parkirnih površinah, namenjene parkiranju vozil invalidov. Parkiranje na teh prostorih je dovoljeno le z veljavno parkirno karto, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(2) Invalidi lahko brezplačno parkirajo svoja vozila na urejenih in označenih parkirnih prostorih za invalide na vozišču občinske ceste. Na ostalih parkirnih prostorih in v parkirnih hišah so invalidi dolžni plačati parkirnino v skladu s tem odlokom.
17. člen
(1) Pristojni organ določi dostavna mesta na občinskih cestah, ki so namenjena za opravljanje dostave blaga z dostavnimi vozili in opravljanje servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti z vozili.
(2) Uporaba dostavnih mest je dovoljena le z veljavno parkirno dovolilnico. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v vozilu, ki uporablja dostavno mesto na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Parkirno dovolilnico iz drugega odstavka tega člena izda pristojni organ na podlagi vloge:
– prevoznika, ki opravlja dostavo,
– izvajalca servisne ali druge oblike storitvene dejavnosti na domu ali v poslovnih prostorih,
– lastnika lokala oziroma druge nepremičnine, kateremu je dostava, servis ali druga storitvena dejavnost namenjena.
(4) Parkirna dovolilnica iz drugega odstavka tega člena se izda, če opravljanje konkretnega naročila oziroma posla neobhodno terja vožnjo, ustavljanje in parkiranje na območju za pešce v bližini naslova naročnika, s tem, da je čas in kraj prevoza oziroma razlog prisotnosti vozila na območju za pešce razviden iz naročilnice, računa ali drugega ustreznega dokumenta.
(5) Na dostavnih mestih iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno parkiranje za čas, potreben za razložitev ali naložitev blaga, ki se dostavlja. Na njih je dovoljeno tudi parkiranje zaradi izvajanja servisnih in drugih storitvenih dejavnosti, za katere je potrebno, da se opravljajo z vozilom, in sicer za najnujnejši čas, ki je potreben za samo izvedbo servisne ali druge storitve.
(6) Vozilo, ki opravlja dostavo ali izvaja servisno ali drugo obliko storitvene dejavnosti na območju za pešce, mora biti označeno tako, da so njegov dostavni, servisni ali storitveni značaj ter podatki o izvajalcu dostave, servisne ali storitvene dejavnosti trajno ali začasno označeni na vozilu na dobro viden način.
(7) Za uporabo dostavnih mest na območjih za pešce se plača letna taksa:
– 50 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom,
– 100 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa.
(8) Za enkratno uporabo dostavnih mest na območjih za pešce se plača dnevna taksa:
– 5 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom,
– 10 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa.
(9) Taksa se plača v enkratnem znesku ob izdaji parkirne dovolilnice. Prosilec je dolžan za izdajo parkirne dovolilnice plačati materialne stroške njene izdelave.
(10) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, petim in šestim odstavkom tega člena.
18. člen
Pristojni organ določi postajališča za avtotaksi vozila. Parkiranje na teh mestih je dovoljeno le za avtotaksi vozila v skladu z določbami odloka, ki ureja avtotaksi prevoze na območju MOL.
19. člen
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov je dovoljeno le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in so označene s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Pristojni organ določi postajališča za avtobuse. Dovoljeni čas zasedanja postajališčnega mesta znaša največ 15 minut, po preteku tega časa so dolžni avtobusi postajališčno mesto zapustiti.
(3) Pristojni organ določi parkirne prostore za avtobuse.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 300 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
20. člen
(1) Bivalna vozila, bivalne priklopnike ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 300 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
21. člen
(1) Poleg primerov iz zakona je prepovedano parkirati:
– na površini za kolesarje,
– v parku, na drugi javni zeleni površini in na drugi javni površini.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo alinejo prejšnjega odstavka.
3. Določitev območij za pešce
22. člen
(1) Območja za pešce določi mestni svet.
(2) Območja za pešce se delijo na:
– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa,
– območja za pešce z omejenim lokalnim prometom.
23. člen
(1) Na območjih za pešce je prepovedana vožnja z motornimi vozili. Dovoljen je promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev tako, da ne ogrožajo pešcev, vozil med opravljanjem dejavnosti iz 24. člena tega odloka in vozil z dovolilnico iz 26. člena tega odloka.
(2) Na območjih za pešce je dovoljena vožnja z vozilom na električni pogon, ki jo opravlja izvajalec gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov, in s turističnim vlakcem.
(3) Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje motornih vozil, razen če je drugače določeno s prometno signalizacijo.
(4) Dostava na območjih za pešce se izvaja v dostavnem času. Dostavna vozila pri opravljanju dostave uporabljajo dostavna mesta. Vozila, ki so v dostavnem času na območju za pešce, morajo območje zapustiti do konca dostavnega časa, razen vozil, ki opravljajo dejavnosti iz 24. člena tega odloka, in vozil z dovolilnico iz 26. člena tega odloka.
(5) Dostavni čas na območjih za pešce je vse dni v tednu med 6.00 in 10.00 uro. Pristojni organ lahko izjemoma zaradi posebej utemeljenih razlogov izda dovolilnico tudi za dostavo izven dostavnega časa.
24. člen
Na območjih za pešce je poleg prometa vozil, dovoljenega z zakonom in s prejšnjim členom tega odloka, dovoljen promet še za naslednja vozila:
– največ štiri avtotaksi okolju prijaznih vozil na javnem razpisu izbranih avtotaksi prevoznikov,
– vozila za potrebe izvajanja storitev gospodarskih javnih služb,
– vozila za prevoz pacientov.
25. člen
(1) Avtotaksi prevoznike iz prve alineje prejšnjega člena tega odloka se izbere na podlagi javnega razpisa za obdobje štirih let.
(2) Za vodenje postopka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Za izvedbo javnega razpisa se imenuje komisija. Komisijo za izvedbo javnega razpisa imenuje direktor Mestne uprave MOL.
(3) Pristojni organ objavi javni razpis na spletni strani MOL, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja. Javni razpis mora vsebovati: pogoje, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci razpisa, podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v prijavi, dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi, kriterije in merila za ocenjevanje ter rok za oddajo vlog.
(4) Odločbo o izbiri avtotaksi prevoznikov iz prvega odstavka tega člena za opravljanje avtotaksi prevozov na območjih za pešce izda za to pooblaščena oseba pristojnega organa. Zoper odločbo je dopustna pritožba, o kateri odloči župan. Z dokončnostjo odločbe pričnejo izbrani avtotaksi prevozniki opravljati prevoze z okolju prijaznimi avtotaksi vozili.
(5) Pristojni organ odvzame pravico opravljati prevoze na območju za pešce izbranemu avtotaksi prevozniku v naslednjih primerih:
– če preneha z opravljanjem dejavnosti avtotaksi prevozov,
– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje avtotaksi prevozov,
– če ne zagotavlja nemotenega 24 urnega opravljanja avtotaksi prevozov,
– če zamenja vozilo z novim vozilom, ki ne izpolnjuje zahtev, ki jih je izpolnjevalo vozilo, s katerim se je prevoznik prijavil na javni razpis.
(6) Pravica do opravljanja prevozov na območju za pešce se po predhodnem opozorilu, ki mora biti pisno posredovano avtotaksi prevozniku in v njem naveden rok za odpravo kršitev, odvzame z upravno odločbo. Zoper odločbo o odvzemu pravice do opravljanja avtotaksi prevozov v območju za pešce je dopustna pritožba, o kateri odloča župan.
26. člen
(1) Na območjih za pešce je z dovolilnico pristojnega organa dovoljen promet vozil za potrebe izvajanja:
– gradbenih del,
– protokolarnih in novinarskih dejavnosti,
– prireditev,
– prevoza otrok do šol in vzgojno varstvenih organizacij,
– koncesije za razvoz tople hrane oskrbovancem (oskrba na domu),
– mrliško pregledne službe,
– prevoza umrlih,
– prevoza denarja,
– deratizacije in dezinsekcije,
– služb za varovanje ljudi in premoženja,
– nujnih servisnih storitev,
– dejavnosti državnih organov,
– dejavnosti MOL.
(2) Promet z motornim vozilom zaradi prevoza otrok do šole in vzgojno varstvene organizacije se lahko dovoli dvakrat dnevno, od ponedeljka do petka, v skupnem trajanju do dvakrat 30 minut. Izda se lahko dve dovolilnici na družino.
27. člen
(1) Vozila stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce ter vozila pravnih oseb in njihovih zaposlenih, samostojnih podjetnikov posameznikov in njihovih zaposlenih ter posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, lahko z dovolilnico pristojnega organa prevozijo območje za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa do lastnega parkirnega prostora ali garaže v dostavnem času. Pristojni organ lahko izjemoma, zaradi posebej utemeljenih razlogov, izda dovolilnico tudi za dostavo izven dostavnega časa.
(2) Omejitev prevoza za upravičence iz prejšnjega odstavka se ne uporablja na območjih za pešce z omejenim lokalnim prometom.
(3) Dovolilnica iz prvega odstavka tega člena se za lastno vozilo izda prosilcu, ki ima stalno bivališče oziroma sedež podjetja oziroma opravlja dejavnosti na območju za pešce in poseduje parkirni prostor ali garažo za lastne potrebe na podlagi vloge. Vlogo za izdajo dovolilnice iz prvega odstavka tega člena za zaposlene po pooblastilu vloži pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. Če stanovalec iz prvega odstavka tega člena opravlja dejavnost na naslovu stalnega bivališča, je upravičen le do dovolilnice, ki mu pripada kot stanovalcu. Prosilec je dolžan za izdajo dovolilnice za prevoz območja za pešce plačati materialne stroške njene izdelave.
28. člen
(1) Območja za pešce so lahko varovana s premičnimi in nepremičnimi fizičnimi zaporami za preprečevanje vožnje z motornimi vozili, s katerimi upravlja izvajalec.
(2) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje. V tem primeru upravičenec do prevoza pri pristojnem organu pridobi elektronsko kartico za upravljanje premičnih zapor na območjih za pešce (v nadaljnjem besedilu: elektronska kartica).
(3) Za izdajo elektronske kartice se plača strošek izdaje kartice v višini 30 eurov.
4. Odvzem pravic
29. člen
(1) Pristojni organ z odločbo odloči o odvzemu pravice uporabe parkirnega prostora ali dostavnega mesta ali pravice prevoza območja za pešce, če imetnik parkirnino dovolilnico ali dovolilnico uporablja v nasprotju z določili tega odloka.
(2) O pritožbi zoper odločbo o odvzemu pravice iz prejšnjega odstavka odloča župan.
(3) Imetnik dovolilnice mora v osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu pravice iz prvega odstavka tega člena vrniti dovolilnico. Elektronska kartica se prekliče po dokončnosti odločbe o odvzemu pravice iz prvega odstavka tega člena.
5. Določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem cestnega prometa
30. člen
Uporaba vprežnih vozil na občinskih cestah je dovoljena le z dovoljenjem pristojnega organa.
31. člen
Jahači smejo uporabljati občinske ceste le z dovoljenjem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji. Dovoljenje ni potrebno za policiste pri opravljanju nalog policije.
32. člen
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s 30. ali 31. členom tega odloka.
33. člen
(1) Po prometnih pasovih za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov smejo voziti ta vozila in intervencijska vozila, druga vozila pa le z dovoljenjem pristojnega organa.
(2) Prometne pasove za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov lahko uporabljajo tudi avtotaksi vozila, ki morajo imeti dovoljenje pristojnega organa.
34. člen
(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, nadzora nad spoštovanjem prometnih predpisov, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne varnosti so javne ceste in druge javne površine na območju MOL lahko opremljene z video nadzornim sistemom.
(2) Z video nadzornim sistemom zbrani podatki so last MOL. Z njimi se razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Video nadzorni sistem upravlja izvajalec.
III. POGOJI IN NAČIN ODSTRANITVE IN HRAMBE NEPRAVILNO PARKIRANIH TER ZAPUŠČENIH VOZIL
35. člen
Poleg primerov, določenih z zakonom, občinski redar odredi odstranitev:
– vozila, parkiranega na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa,
– vozila, parkiranega na postajališču ali obračališču mestnega linijskega prevoza potnikov in na cesti v območju 15 m pred ter 15 m za postajališčem oziroma obračališčem mestnega linijskega prevoza potnikov,
– vozila, parkiranega na posebej označenem delu javne površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine,
– vozila, parkiranega na površinah iz prvega odstavka 21. člena tega odloka.
36. člen
(1) Odstranitev nepravilno parkiranega vozila oziroma zapuščenega vozila iz prejšnjega člena tega odloka opravi izvajalec na stroške lastnika vozila oziroma imetnika pravice uporabe vozila.
(2) Vozilo se odstrani na varovan prostor.
(3) Vozilo se preda vozniku, lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila ob predložitvi dokazila o poravnavi stroškov odstranitve in varovanja vozila.
37. člen
Če pride voznik k vozilu po tem, ko je odredba za odstranitev že napisana, vendar vozilo še ni odpeljano, mora voznik, lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila plačati predpisane stroške odvoza.
38. člen
Občinski redar mora vsako vozilo, za katerega je odredil odstranitev, fotografirati ter ustrezno zabeležiti morebitne poškodbe na vozilu.
39. člen
Izvajalec odvoza mora o vsaki opravljeni odstranitvi ali prestavitvi vozila obvestiti Mestno redarstvo Mestne uprave MOL in Policijo.
IV. DOLOČITEV STROŠKOV ZA ODSTRANITEV IN HRAMBO NEPRAVILNO PARKIRANEGA VOZILA TER ODVOZ IN HRAMBO ZAPUŠČENEGA VOZILA
40. člen
(1) Višina stroškov za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega vozila znaša:
– 100 eurov za odvoz,
– 5 eurov na dan za hrambo.
(2) Višina stroškov za odvoz tovornega vozila, avtobusa ali drugega vozila, ki ga ni mogoče odstraniti s pajkom, se zaračuna po dejanskih stroških, kot jih odmeri izvajalec storitve odstranitve tovornega vozila, avtobusa ali drugega vozila.
(3) Višina stroškov za odvoz zapuščenega vozila znaša 35 eurov, za hrambo zapuščenega vozila pa znaša 5 eurov na dan.
V. NADZOR
41. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev katerih je predpisana globa, opravlja Mestno redarstvo Mestne uprave MOL.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Mestni svet sprejme akte iz tretjega odstavka 10. člena, prvega odstavka 12. člena in prvega odstavka 22. člena tega odloka v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
43. člen
Vozniki, lastniki ali imetniki pravice uporabe vozila, katerim so bile na vozilu nameščene lisice, pred uveljavitvijo tega odloka, plačajo vse stroške za priklenitev in odstranitev lisic ter stroške za odstranitev vozila na varovani prostor v skladu z določbami Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10, 48/11 in 57/11).
44. člen
Postopki za izdajo parkirnih dovolilnic in dovolilnic, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določbami Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10, 48/11 in 57/11).
45. člen
Pristojni organ je dolžan v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka objaviti javni razpis in izbrati izvajalce avtotaksi storitev za opravljanje dejavnosti na območjih za pešce v skladu z določbami tega odloka.
46. člen
(1) Pogodbe med MOL ter državnimi organi oziroma fizičnimi ali pravnimi osebami, ki so lastniki hotelov glede plačila uporabe parkirnih prostorov, ki se uporabljajo izključno za parkiranje vozil, sklenjene na podlagi 22. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10, 48/11 in 57/11) ostanejo v veljavi do izteka roka njihove veljavnosti.
(2) Sporazum med MOL in Republiko Slovenijo glede plačila uporabe parkirnih prostorov, ki se uporabljajo izključno za parkiranje vozil tujih diplomatskih predstavništev sklenjen na podlagi 22. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10, 48/11 in 57/11) ostaja v veljavi do izteka roka veljavnosti.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10, 48/11 in 57/11).
48. člen
(1) Do izdaje novih aktov ostanejo v veljavi naslednji akti, izdani na podlagi Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10, 48/11 in 57/11):
– Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce (Uradni list RS, št. 55/09),
– Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 51/11),
– Odredba o določitvi območij za pešce (Uradni list RS, št. 55/09).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji akti, izdani na podlagi Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10, 48/11 in 57/11):
– Odredba o načinu vodenja prometa na glavnih mestnih cestah (Uradni list RS, št. 37/08),
– Odredba o določitvi prednostnih smeri na glavnih mestnih cestah in na zbirnih cestah (Uradni list RS, št. 43/08),
– Odredba o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah (Uradni list RS, št. 55/09),
– Odredba o določitvi največje dovoljene hitrosti (Uradni list RS, št. 55/09),
– Odredba o določitvi posebnih prometnih pasov za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov na občinskih cestah (Uradni list RS, št. 55/09),
ki se uporabljajo do izdaje ustreznih odločb pristojnega organa v skladu z veljavno zakonodajo.
49. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-45/2012-16
Ljubljana, dne 15. aprila 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost