Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1394. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Vipava, stran 4277.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 42/10 in 51/10), Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11 in 110/11 – ZDIU12), 20. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91 – I-ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 20. redni seji dne 18. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o socialnih in drugih pomočeh v Občini Vipava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Vipava določa upravičence do dodelitve socialne pomoči oziroma do druge pomoči (v nadaljevanju: pomoči), namen dodelitve, merila in višino denarne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve pomoči iz občinskih proračunskih sredstev.
2. člen
Pomoči po tem odloku so:
1. občinska enkratna denarna pomoč
2. doplačilo nadomestne oblike bivanja izven mreže javne službe
3. občinska denarna pomoč ob rojstvu otroka
4. denarna pomoč za plačilo pogrebnih stroškov.
3. člen
Višino sredstev, ki se jih nameni za dodeljevanje pomoči v posameznem letu, se določi z vsakoletnim odlokom o proračunu. Pomoči se dodeljuje do porabe predvidenih proračunskih sredstev za tekoče leto, po zaporedju vloženih popolnih vlog; pomoči, za katere je bilo predvidenih manj sredstev od prispelih vlog, se izplača v naslednjem letu.
II. OBČINSKA ENKRATNA DENARNA POMOČ
Upravičenci in namen dodelitve enkratnih denarnih pomoči
4. člen
Do enkratne občinske denarne pomoči so upravičeni posamezniki ali družine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Vipava in tam tudi stalno prebivajo,
– zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po lastni krivdi, nimajo zadostnih sredstev za preživljanje,
– izčrpali so že vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske oziroma pridobitev sredstev za preživljanje z delom, pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega ali zdravstvenega varstva, zato jim je nujno potrebna pomoč občine,
– v tekočem letu so že izkoristili vse zakonske možnosti po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (pravico do denarne pomoči, pravico do izredne denarne socialne pomoči pri CSD),
– izpolnjujejo pogoje, ki jih predvideva ta odlok.
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu:
– dolgotrajna bolezen v družini,
– invalidnost,
– omejitve pri iskanju zaposlitve ali nesposobnost za pridobitno delo,
– smrt v družini,
– elementarne nesreče, požar,
– izguba zaposlitve ne po lastni krivdi in
– druge posebne okoliščine.
5. člen
Enkratna občinska denarna pomoč obsega denarno pomoč za:
– plačilo položnic za nujne življenjske stroške (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, najemnina …),
– nakup šolskih potrebščin,
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih pripomočkov, zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebni, stroški zanje pa niso zagotovljeni z obveznim in prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem,
– pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih,
– doplačilo stroškov zdravljenja odvisnikov.
Do plačila najemnine za stanovanje ni upravičena oseba, ki si ni uredila pravice do subvencionirane najemnine.
Merila in višina enkratne denarne občinske pomoči
6. člen
Občan pridobi pravico do enkratne denarne občinske pomoči pod pogojem, da je v tekočem letu že izkoristil vse zakonske možnosti po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih za rešitev socialne stiske, in sicer:
1. pravico do denarne socialne pomoči in
2. pravico do izredne denarne socialne pomoči.
Izjemoma je lahko upravičenec do enkratne denarne občinske pomoči tudi občan:
– ki presega cenzus za pridobitev pravice iz 1. točke tega člena, vendar ne več kot za 20 % in
– ni upravičen do izredne denarne socialne pomoči iz 2. točke tega člena, v primerih, ko ni drugih možnosti za premostitev trenutne materialne stiske (izjemni primeri).
7. člen
Upravičencu se lahko v posameznem koledarskem letu dodeli enkratno denarno občinsko pomoč največ v skupni višini, ki se določi s sklepom občinskega sveta.
V primeru, ko za enkratno denarno občinsko pomoč zaprosi upravičenec, ki ima družino se znesek enkratne denarne občinske pomoči lahko poveča, in sicer se mu za vsakega družinskega člana dodeli 25 % zneska enkratne denarne občinske pomoči.
Če se je upravičenec znašel v položaju materialne ogroženosti zaradi naravne ali druge nesreče, se lahko občinska pomoč dodeli v višjem znesku. Mnenje o višini zneska, ki naj se dodeli zaradi naravne ali druge nesreče poda Odbor za družbene zadeve.
Pri načinu ugotavljanja materialnega in družinskega položaja vlagatelja se upoštevajo vse osebe in vsi dohodki, ki jih določa Zakon o socialno varstvenih prejemkih.
Enkratna denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku kot bi mu pripadla ali pa se mu ne dodeli, če:
– če se ugotovi, da je dejansko socialno stanje prosilca in družinskih članov drugačno kot izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi prosilca;
– če je prosilec ali družinski član, s katerim prebiva v skupnem gospodinjstvu, v tekočem letu že prejel denarno pomoč iz občinskih proračunskih virov;
– če se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do enkratne denarne pomoči.
Postopek uveljavljenja enkratne denarne občinske pomoči
8. člen
Vlogo za uveljavljanje enkratne denarne občinske pomoči se vloži pri Občini Vipava. Vlogi je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so opredeljena v vlogi.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve pomoči vodi občinska uprava, ki tudi izda odločbo na prvi stopnji.
Občinska uprava lahko preveri vse podatke iz vloge in dokazil. Občinska uprava v postopku preverjanja podatkov pridobi od Centra za socialno delo podatek o višini že pridobljenih sredstev po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih ter njihovo mnenje.
Zoper odločbo izdano na prvi stopnji je možna pritožba, ki se jo vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan občine.
9. člen
Enkratna občinska denarna pomoč se zaradi namenskosti porabe praviloma nakaže v funkcionalni obliki upniku upravičenca, kadar gre za plačilo obveznosti iz 5. člena tega odloka (npr. kot plačilo računa), izjemoma pa tudi upravičencu neposredno na njegov osebni račun.
V primeru, da se enkratna denarna občinska pomoč nakaže neposredno upravičencu, je ta dolžan v roku 45 dni po nakazilu dostaviti dokazila o namenski porabi dodeljenih sredstev.
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za odločitev, je upravičenec dolžan v 15. dneh sporočiti organu, ki je izdal odločbo.
Upravičenec, ki mu je bila priznana določena pomoč na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja oziroma v roku iz drugega odstavka tega člena ni dostavil dokazil, je dolžan vrniti sredstva, ki so mu bila priznana, z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je bila pomoč izplačana.
III. DOPLAČILO NADOMESTNE OBLIKE BIVANJA IZVEN MREŽE JAVNE SLUŽBE
10. člen
Občanom Občine Vipava, ki nujno potrebujejo namestitev in oskrbo v stanovanjski skupnosti, ki ima oblikovano ceno v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev a ni pridobila soglasja pristojnega ministrstva k ceni, in ki ne zmorejo pokriti cene oskrbe, se lahko zagotavlja doplačilo teh storitev.
Doplačilo se določi kot razlika med polno ceno bivanja v stanovanjski skupnosti, zmanjšano za vse pridobljene subvencije in ugotovljenim prispevkom uporabnika storitve, njegovih družinskih članov in/ali zavezanca za plačilo storitve. Prispevek uporabnika storitve, njegovih družinskih članov in/ali zavezanca za plačilo storitve se ugotavlja na podlagi meril iz Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Doplačilo se v skladu z odločbo mesečno nakazuje neposredno stanovanjski skupnosti na podlagi izstavljenega računa za pretekli mesec.
V primeru iz tega člena odloka občina priglasi terjatev iz naslova doplačil stroškov namestitve in oskrbe v zapuščinskem postopku.
IV. OBČINSKA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
11. člen
Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da imata oba z novorojencem slovensko državljanstvo ter v času rojstva stalno prebivališče v Občini Vipava.
Do pomoči ni upravičen vlagatelj, ki ima stalno prebivališče v Občini Vipava in je po predpisih druge občine, v kateri je imel stalno prebivališče v času rojstva novorojenca, že prejel pomoč za podobne namene.
12. člen
Pravica do enkratne denarne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu na Občini Vipava. V vlogi je potrebno navesti tudi davčno številko novorojenca in vlagatelja ter številko računa, kamor se pomoč nakaže. O dodelitvi enkratne denarne pomoči se odloči z odločbo. Enkratna denarna pomoč se izplača upravičencu najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero je bila dodeljena denarna pomoč.
Rok za predložitev pisne vloge je najkasneje devet mesecev po rojstvu otroka, za katerega se enkratna pomoč uveljavlja. Po preteku tega roka se vloga kot prepozna zavrže.
Vlogi je potrebno priložiti kopijo izpiska iz rojstne matične knjige.
13. člen
Višino pomoči za vsakega živorojenega otroka se določi s sklepom občinskega sveta.
V. DENARNA POMOČ ZA PLAČILO POGREBNIH STROŠKOV
14. člen
Občina Vipava zagotavlja sredstva za plačilo stroškov pokopa umrlega, če ni imel dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, v primeru, da je imel pokojni stalno prebivališče v Občini Vipava, oziroma je smrt nastopila ali pa je bil umrli najden na območju občne ter ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča.
15. člen
Pogrebni stroški zajemajo najnujnejše stroške pokopa, ki še zagotavljajo primeren, pietetni odnos do pokojnika, nepredvidene nujne stroške ter morebitni prevoz pokojnika od kraja kjer je nastala smrt, do kraja pokopa v Občini Vipava.
Pogrebni stroški, ki jih krije Občina Vipava, zajemajo razliko sredstev med stroški za kritje najnujnejših stroškov pokopa skupaj z nepredvidenimi nujnimi stroški in dejanskimi stroški prevoza pokojnika iz prejšnjega odstavka tega člena ter zneskom, ki ga za povračilo stroškov pokopa zagotavlja ZZZS.
V takem primeru pokop izvede pristojno pogrebno podjetje na podlagi sklenjene pogodbe, v kateri je dogovorjena cena najnujnejših pogrebnih storitev ter način pokopa.
16. člen
Pogrebni stroški se krijejo iz občinskega proračuna po predhodni ugotovitvi, da umrli ni zapustil denarnih sredstev, ki bi zadostovali za kritje stroškov oziroma ni dedičev, ki bi bili sposobni poravnati stroške pokopa ter ni imel premoženja, ki bi bilo predmet dedovanja. Izjemoma lahko Občina Vipava poravna pogrebne stroške tudi v primeru, da je bil pokojnik lastnik nepremičnega, premičnega ali drugega nedenarnega premoženja, dediči pa jih niso sposobni poravnati pred začetkom zapuščinskega postopka.
Dedič je nesposoben poravnati stroške pokopa, če je:
– prejemnik denarne socialne pomoči ali
– prejemnik varstvenega dodatka
po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.
Občina v primerih iz prvega odstavka tega člena priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku po pokojniku.
17. člen
Pravico, do kritja pogrebnih stroškov uveljavlja dedič ali če teh ni, tista pravna ali fizična oseba, ki je pokop in/ali prevoz organizirala. Pogrebne stroške občina poravna na podlagi izstavljenega računa o opravljeni storitvi neposredno tisti pravni ali fizični osebi, ki je pokop in/ali prevoz organizirala oziroma plačala.
18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 74/07).
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2013-1
Vipava, dne 18. aprila 2013
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost