Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1355. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2012, stran 4234.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 15. seji dne 27. marca 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Laško za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2012.
2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2012 izkazuje:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
-------------------------------------------------------------
   Skupina / Podskupina kontov        Proračun leta
                             2012
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     14.534.063,75
70  DAVČNI PRIHODKI              10.239.319,29
   700 Davki na dohodek in dobiček      8.500.954,00
   703 Davki na premoženje          1.182.140,85
   704 Domači davki na blago in storitve    555.504,62
   706 Drugi davki                 719,82
71  NEDAVČNI PRIHODKI             2.405.790,64
   710 Udeležba na dobičku in prihodki od
   premoženja                 1.271.627,66
   711 Takse in pristojbine            5.525,30
   712 Denarne kazni               9.242,60
   713 Prihodki od prodaje blaga in
   storitev                   108.349,01
   714 Drugi nedavčni prihodki        1.011.046,07
72  KAPITALSKI PRIHODKI             254.961,96
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev                   254.961,96
   722 Prihodki od prodaje zemljišč          0,00
73  PREJETE DONACIJE                1.185,00
   730 Donacije iz domačih virov         1.185,00
   731 Donacije iz tujine               0,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI            1.632.806,86
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij          607.041,71
   741 Prejeta sredstva iz sred. drugih
   evropskih institucij            1.025.765,15
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41++42+43)       14.035.896,91
40  TEKOČI ODHODKI               2.208.080,61
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenih    542.096,29
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                    88.666,66
   402 Izdatki za blago in storitve      1.817.346,07
   403 Plačila domačih obresti          57.619,29
   409 Rezerve                 296.352,30
41  TEKOČI TRANSFERI              5.431.733,92
   410 Subvencije                12.166,94
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom               2.906.655,42
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                 458.441,59
   413 Drugi domači transferi         2.054.469,97
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           5.564.149,01
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   5.564.149,01
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           237.933,37
   431 Investicijski transferi prav. in
   fiz. os., ki niso proračunski
   uporabniki                  57.620,75
   432 Investicijski transferi         180.312,62
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)        498.166,84
III/1.PRIMARNI PRESEŽEK (I.-7102) – (II.-403-
   404)                     548.607,95
III/2.TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)      4.411.295,40
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                 14.012,08
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAP. D.                14.012,08
   750 Prejeta vračila danih posojil       14.012,08
   751 Prodaja kapitalskih deležev          0,00
   752 Kupnine iz naslova privatizacije        0,00
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)             0,00
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                      0,00
   440 Dana posojila                 0,00
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb                       0,00
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                   0,00
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti                       0,00
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)    14.012,08
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 0,00
50  ZADOLŽEVANJE                    0,00
   500 Domače zadolževanje              0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            236.247,73
55  ODPLAČILA DOLGA               236.247,73
   550 Odplačila domačega dolga         236.247,73
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.)          275.931,19
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)       –236.247,73
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-
   III.)                    –498.166,84
XII. SREDSTVA NA RAČUNIH
-------------------------------------------------------------
   – Stanje 31. 12. 2011            577.848,83
   – Stanje 31. 12. 2012            853.780,02
-------------------------------------------------------------
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/2011
Laško, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.