Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1333. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov, stran 4211.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS – stari, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 – ZZdrI-A) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 21. redni seji dne 15. 4. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov
1. člen
Ta pravilnik ureja sofinanciranje oziroma povrnitev pogrebnih stroškov iz proračuna Občine Brežice (v nadaljnjem besedilu: Občina) v primerih, kot jih določa 20. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč.
2. člen
(1) V skladu z določili tega pravilnika se iz sredstev proračuna Občine financirajo pogrebni stroški za pokojnika:
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine in je bil prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke, ali ni imel lastnih prihodkov ne premoženja in zavezancev, ki bi bili dolžni kriti pogrebne stroške;
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine in je bil prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke, ali ni imel lastnih prihodkov, zavezanci oziroma dediči pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov.
(2) Šteje se, da zavezanci oziroma dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa, kadar so tudi sami upravičeni do socialne pomoči ali varstvenega dodatka po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke, ali nimajo lastnih prihodkov.
(3) V primeru, če je dedičev več, se iz proračuna Občine lahko sofinancirajo pogrebni stroški le v sorazmernem deležu, višina tega deleža pa se določi glede na število dedičev in glede na njihovo sposobnost sofinanciranja predmetnih pogrebnih stroškov.
(4) Občina Brežice poravna oziroma sofinancira stroške pokopa tudi, kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča umrlega in je ta oseba umrla na ozemlju občine oziroma je bila tam najdena.
(5) Za dediče se štejejo osebe v vseh dednih redih po zakonu, ki ureja dedovanje.
3. člen
Kljub temu, da so izpolnjeni pogoji po prejšnjem členu tega pravilnika za financiranje pogrebnih stroškov iz proračuna Občine, lahko slednja zavrne plačilo pogrebnih stroškov na podlagi ocene dejanskega materialnega stanja dedičev oziroma zavezancev.
4. člen
(1) Pogrebni stroški zajemajo najnujnejše stroške pokopa, ki še zagotavljajo primeren, pietetni odnos do pokojnika ter morebitni prevoz pokojnika.
(2) Pokop na območju Občine Brežice, za katerega Občina krije stroške v skladu s tem pravilnikom, organizira in izvede Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., kateremu se povrnejo stroški največ v višini 100 % nujnih stroškov žarnega ali klasičnega pogreba. Nujni stroški pogreba, ki jih financira oziroma sofinancira Občina so opredeljeni v prilogi B tega pravilnika.
(3) Pokojniku, ki nima dedičev ali drugih zavezancev oziroma nima zagotovljenega grobnega mesta za klasični pokop, Občina financira izključno žarni pogreb.
(4) Izjemoma se povrnejo višji stroški od 100 % nujnih stroškov pogreba, kadar so ti stroški nastali zaradi prevoza pokojnika ali postopkov, ki zagotavljajo pietetni pokop v skladu z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost.
5. člen
(1) Pravica do kritja pogrebnih stroškov za pokojnega, ki nima dedičev, nastopi po samih predpisih, ki določajo pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč.
(2) Pravico, do kritja oziroma sofinanciranja pogrebnih stroškov na podlagi tega pravilnika, uveljavlja dedič pri Občini s pisno vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za pomoč pri kritju pogrebnih stroškov«, ki je priloga A tega pravilnika. Vloga mora biti oddana najkasneje 30 dni od dneva pokopa.
(3) Za štetje rokov in druga vprašanja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
6. člen
V primeru, da je bil pokojnik lastnik nepremičnega oziroma premičnega premoženja in zanj Občina Brežice poravna pogrebne stroške v skladu s tem pravilnikom, Občina priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku po pokojniku.
7. člen
Kolikor je pokojnik upravičen do pogrebnine iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, Občina sofinancira le razliko med višino pogrebnine ter skupno višino nujnih stroškov pogreba.
8. člen
O priznanju pravice do pogrebnih stroškov in o višini le-teh odloča na I. stopnji občinska uprava Občine Brežice. V zvezi z izdajo odločbe se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2013
Brežice, dne 15. aprila 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.