Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1315. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku, stran 4181.

Na podlagi četrtega odstavka 117. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) in devetega odstavka 132. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US in 76/12 – popr.) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku
1. člen
V Pravilniku o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 104/10) se v prvem stavku 3. člena besedilo "Ministrstvo za pravosodje" nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)", v drugem stavku pa se besedilo "Ministrstvo za pravosodje" nadomesti z besedo "ministrstvo".
2. člen
V 5. členu se besedilo "ministra za pravosodje" nadomesti z besedilom "ministra, pristojnega za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister)".
3. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedilo "Ministrstvo za pravosodje" oziroma "Ministrstvu za pravosodje" nadomesti z besedo "ministrstvo" oziroma "ministrstvu", besedilo "minister za pravosodje" pa z besedo "minister".
4. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo "minister za pravosodje" nadomesti z besedo "minister".
V drugem odstavku se besedilo "minister za pravosodje" nadomesti z besedo "minister", besedilo "Ministrstvu za pravosodje" pa z besedo "ministrstvu".
5. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo "do povrnitve potnih stroškov (kilometrina) za uporabo lastnega motornega vozila, za vsak prevožen kilometer" nadomesti z besedilom "do povračila izdatkov za prevozne stroške,".
6. člen
Drugi in tretji odstavek 18. člena se spremenita tako, da se glasita:
"(2) Sodišče odloči o zahtevi pooblaščenega vročevalca najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve. Priznana nagrada in odmerjeni stroški se izplačajo iz proračuna, v skladu s plačilnimi roki, določenimi v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(3) Prevozni stroški se obračunavajo v višini stroškov prevoza z javnim prevoznim sredstvom. Če pooblaščeni vročevalec uporablja lastno motorno vozilo, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Stroški prevoza se povrnejo za potovanje po najkrajši poti."
7. člen
V prvem odstavku 19. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
"– na lastno zahtevo – z dnem, ko minister izda odločbo o izbrisu,".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Pooblaščeni vročevalec, ki je bil izbrisan iz registra pooblaščenih vročevalcev na lastno zahtevo, mora ministrstvu v 15 dneh po izbrisu predložiti vse izkaznice, ki so bile izdane osebam, ki so pri pooblaščenem vročevalcu opravljale vročanje, ter evidenco, ki jo je pooblaščeni vročevalec vodil v skladu z 8. členom tega pravilnika in evidenco, ki jo je vodil na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje (Uradni list RS, št. 32/00)."
V drugi alinei prvega odstavka in v tretjem odstavku se besedilo "minister za pravosodje" nadomesti z besedo "minister", v tretjem in četrtem odstavku pa se besedilo "Ministrstvu za pravosodje" oziroma "Ministrstvo za pravosodje" nadomesti z besedo "ministrstvu" oziroma "ministrstvo".
8. člen
V 20. členu se besedilo "Ministrstvo za pravosodje" oziroma "Ministrstvu za pravosodje" nadomesti z besedo "ministrstvo" oziroma "ministrstvu", besedilo "minister za pravosodje" pa z besedo "minister".
9. člen
Za obračun in plačilo stroškov, ki so nastali pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporablja Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 104/10).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-67/2013
Ljubljana, dne 5. aprila 2013
EVA 2013-2030-0007
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje