Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013

Kazalo

1252. Uredba o spremembah Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015, stran 3940.

Na podlagi 7. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015
1. člen
V Uredbi o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 (Uradni list RS, št. 3/10) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(načina uveljavljanja pomoči povračila prispevkov delodajalcem)
(1) Delodajalec uveljavlja povrnitev plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost iz proračuna Republike Slovenije v skladu z drugim odstavkom 5. člena zakona z vlogo, ki jo vloži pri pristojni območni službi zavoda v 30 dneh po preteku drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi s prikrajšanim delavcem.
(2) Obrazec za uveljavljanje spodbud za zaposlovanje v obliki povračila prispevkov za delodajalca za socialno varnost z navodili za izpolnitev objavi zavod na svoji spletni strani.
(3) O vlogi iz prvega odstavka tega člena odloča zavod z odločbo, izdano v upravnem postopku.
(4) Delodajalec lahko vloži vlogo iz prvega odstavka tega člena že v 30 dneh po preteku prvega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi s prikrajšanim delavcem, vendar mora sredstva, prejeta na podlagi te vloge, kasneje vrniti, če traja zaposlitev prikrajšanega delavca manj kot dve leti.«.
2. člen
Priloga 3 »Vloga za povračilo prispevkov delodajalca na podlagi 5. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji za obdobje 2010–2015« se črta.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-3/2013
Ljubljana, dne 11. aprila 2013
EVA 2012-2130-0009
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica