Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013

Kazalo

1206. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2012, stran 3776.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1 in 76/12) je Občinski svet Občine Žirovnica na 17. seji dne 28. 3. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Žirovnica za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del, ter načrt razvojnih programov.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žirovnica za leto 2012.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2012 izkazuje:
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 3.663.565|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 3.375.101|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)       | 2.803.869|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      | 2.377.495|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje          |  326.600|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   99.653|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |706 Drugi davki              |    121|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)    |  571.233|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  463.192|
|    |od premoženja               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine          |   2.420|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni      |   7.586|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   98.034|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |   95.954|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   3.145|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   92.809|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)       |  192.510|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  192.510|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 3.040.590|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |  881.309|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  224.961|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   40.532|
|    |varnost                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve      |  608.830|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   1.987|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |409 Rezerve                |   5.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     | 1.348.994|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije               |  170.620|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom         |  554.690|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |  233.564|
|    |in ustanovam                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |  390.121|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  665.692|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  665.692|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |  144.595|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in   |   7.018|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|    |uporabniki                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim  |  137.577|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |  622.975|
|    |II.) (skupaj prihodki minus skupaj     |      |
|    |odhodki)                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III./1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      |  530.438|
|    |(I.–7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki |      |
|    |brez prihodkov od obresti minus skupaj   |      |
|    |odhodki brez plačil obresti)        |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III./2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-  | 1.144.797|
|    |(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči   |      |
|    |odhodki in tekoči transferi)        |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |     0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV (IV.-V.)  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |500 Domače zadolževanje          |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)         |   20.591|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   20.591|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |550 Odplačila kreditov poslovnim bankam  |   20.591|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  602.384|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –20.591|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  –622.975|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         | 2.566.656|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
4. člen
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki, po zaključnem računu proračuna za leto 2012 v višini 602.384 EUR, se razporedi v proračunu leta 2013.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0010/2013
Žirovnica, dne 29. marca 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost