Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013

Kazalo

1180. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej, stran 3745.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej za enoti urejanja prostora MS-171 in MS-172 ter za dele enot urejanja prostora MS-119 in MS-132 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje med Bleiweisovo ter Gosposvetsko cesto, Župančičevo ulico in vilsko četrtjo ob Puharjevi ulici je že dlje časa degradirano ter predvideno za prenovo. Robna pozidava ob Bleiweisovi cesti se je prenovila – rekonstruiran vogalni objekt in ob njem zgrajen nov objekt, v notranjost območja pa se ni posegalo, »Kolizej« se ni obnavljal, oziroma se je vanj posegalo parcialno, nestrokovno in neustrezno. Po odstranitvi »Kolizeja« avgusta 2011 je zemljišče ostalo neurejeno, za ureditev območja je treba izdelati nov občinski podrobni prostorski načrt, ki bo določil merila in pogoje za prihodnje ureditve.
Na severnem delu, med Gosposvetsko cesto in Župančičevo ulico je predviden nov »nadomestni« objekt stanovanjsko-poslovne namembnosti. Pisarne v »novem Kolizeju« bodo urejene predvsem v delu ob Gosposvetski cesti, stanovanja pa v delu ob Župančičevi ulici in v notranjosti območja. V pritličju ob prometnicah bo javni program – koncertna dvorana, lokali storitvene, gostinske, trgovske namembnosti in prostori za šport. V kletnih etažah bo urejena garaža, tehnični prostori in delno trgovski program. V južnem delu območja, ki sega v vilsko četrt, je, kot dopolnitev območja, predviden nov večstanovanjski objekt.
Dovozi do novih objektov bodo z Župančičeve ulice, za dostavo pa se bo uporabljal obstoječi uvoz za objekta Bleiweisova 30 in Gosposvetska 17 iz Gosposvetske ceste.
3. člen
Območje OPPN
Območje OPPN obsega zemljišča EUP MS-171 ter EUP MS-172, vključno z obrobjem Gosposvetske ceste – del EUP MS-132 – in Župančičeve ulice – del EUP MS-119. Površina območja OPPN je cca 12.300 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
7. Javna razsvetljava d.d.
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
10. Telemach d.o.o.
11. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
13. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za izdelavo OPPN bo s strani MOL potrjena usklajena idejna zasnova ureditve območja.
6. člen
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-39/2012-10
Ljubljana, dne 26. marca 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.