Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1049. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012, stran 3521.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09, 38/10 – ZUKD in 107/10) ter 14. in 86. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 25. redni seji dne 21. 3. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012.
2. člen
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012 so znašali:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina / podskupina kontov       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 7.022.238,53|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 5.853.603,08|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    | 4.267.789,84|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 3.141.475,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  862.795,69|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  263.307,32|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |    211,83|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 1.585.813,24|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    | 1.453.721,64|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   1.709,35|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   15.326,84|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  115.055,41|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |  286.383,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|  187.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   99.183,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)        |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)      |  882.252,45|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  192.609,72|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  689.642,73|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 6.862.900,07|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   | 2.493.836,65|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  598.171,55|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   93.431,26|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 1.778.456,37|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   23.153,97|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    623,50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)  | 2.211.166,42|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  244.445,44|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  265.707,29|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  219.840,38|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    | 1.481.173,31|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       | 1.914.186,46|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.914.186,46|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |  243.710,54|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |  122.535,54|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  121.175,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |  159.338,46|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki |       |
|   |minus skupaj odhodki)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   10.357,49|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   10.357,49|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |   10.357,49|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in finančnih naložb           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       0|
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah |       |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v   |       |
|   |svoji lasti               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |   10.357,49|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  171.623,57|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  171.623,57|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  171.623,57|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –1.927,62|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v letu 2012 in Poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.
3. člen
Sklep Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Podrobnejši prikaz splošnega dela proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov in poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem ter obrazložitve se objavi na internetnih straneh Občine Šempeter - Vrtojba.
Št. 01101-6/2013-11
Šempeter pri Gorici, dne 21. marca 2013
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti