Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

998. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2013, stran 3365.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 18. redni seji dne 22. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Osilnica za leto 2013
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Osilnica za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |    v eurih|
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto           | Proračun leta|
|                               |     2013|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI                    |    861.913|
|   |(70 + 71 + 72 + 73 + 74)                |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)               |    447.051|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                    |    402.671|
|   |(700 + 703 + 704 + 706)                |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček            |    380.711|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje                |    11.760|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve         |    10.200|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki                    |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                   |    44.380|
|   |(710 + 711 + 712 + 713 + 714)             |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki           |    27.180|
|   |od premoženja                     |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine                |      300|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni            |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       |    16.400|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki              |      500|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)         |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog             |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč            |       0|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev         |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730 + 731)              |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov         |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine             |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)            |    414.862|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    |    157.201|
|   |institucij                       |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev|    257.661|
|   |proračuna                       |       |
|   |Evropske unije                     |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)        |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij  |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)           |    932.583|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                     |    280.458|
|   |(400 + 401 + 402 + 403 + 409)             |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         |    60.640|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     |     9.087|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve            |    194.531|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti              |     3.700|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve                      |    12.500|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                    |    250.333|
|   |(410 + 411 + 412 + 413 + 414)             |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije                     |    10.000|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom               |    106.400|
|   |in gospodinjstvom                   |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam        |     6.473|
|   |in ustanovam                      |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi           |    127.460|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino             |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)              |    397.792|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         |    397.792|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)          |     4.000|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim          |     4.000|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki   |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI  |    –70.670|
|   |MINUS SKUPAJ ODHODKI)                 |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                |       |
|   |IN NALOŽB                       |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)    |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil           |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev            |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije          |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |       0|
|   |(440 + 441 + 442 + 443)                |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila                   |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev           |       0|
|   |in finančnih naložb                  |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  |       0|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja          |       0|
|   |v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega   |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti        |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA              |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)      |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                   |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                   |    70.000|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                      |    70.000|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje                |    70.000|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)                 |    35.431|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                    |    35.431|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga              |    35.431|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH       |    –36.101|
|   |(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)          |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)            |    34.569|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE                   |    70.670|
|   |(VI.+ VII. – VIII. – IX.)               |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |    36.101|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo              |    36.101|
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
v letu 2014 50 % navedenih pravic in
v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 1.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 1.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
8. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 eurov.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 70.000 eurov.
10. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2013 zadolži do višine 70.000 eurov.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Osilnica v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.
Št. 410-0014/2012/75
Osilnica, dne 22. marca 2013
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost