Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

1023. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Breznica – Center (BZ 2), stran 3412.

Na podlagi drugega odstavka 46. člena in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13) je župan Občine Žirovnica dne 15. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Breznica – Center (BZ 2)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
V središču Breznice (območje med cerkvijo, mrliškima vežicama, pokopališčem, transformatorsko postajo in upravno stavbo Občine Žirovnica) je zaradi obstoječega poteka regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica–Begunje zaznavno izrazito pomanjkanje javnega prostora. Tako ni dovolj prostora za odvijanje pogrebnih slovesnosti pred mrliškima vežicama in pred cerkvijo, za prireditve ob cerkvenih in državnih praznikih in posledično tudi ni zagotovljeno dovolj parkirnih mest. Zaradi pomanjkanja prostora ljudje ob omenjenih dogodkih stojijo ob robu regionalne ceste oziroma celo občasno na cesti in je s tem ogrožena njihova varnost, hrup prometa pa moti odvijanje slovesnosti. Poleg tega je v tem delu obstoječe regionalne ceste ogrožena varnost pešcev na splošno, saj cesta sedaj ni opremljena s pločniki, niti nima urejenih avtobusnih postajališč.
Občina pa tudi nima ustreznih oziroma dovolj velikih prostorov za knjižnico, dotrajana je kulturna dvorana, ki ni v občinski lasti, potreben bi bil večji gasilski dom z zadosti velikim funkcionalnim zemljiščem. Vse omenjeno ali vsaj nekaj od tega, bi bilo možno zagotoviti na območju OPPN.
Pridobitev varnega javnega prostora pa je možna le ob pogoju, da se ob rekonstrukciji regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica–Begunje na odseku cca od 1+730 do km 2+050 trasa le-te odmakne v rahli deviaciji proti jugu, da se na ta način pridobi potreben prostor. Hkrati je v rezerviranem območju za Občinski podrobni prostorski načrt za območje Breznica–center (BZ 2) (v nadaljevanju: OPPN) v Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (v nadaljevanju: OPN) v delu, kjer rekonstrukcija ceste poteka večinoma v trasi obstoječe ceste, še dovolj prostora za umestitev potrebnih objektov namenjenih kulturno-izobraževalno-upravni oziroma humanitarni dejavnosti.
Zaradi vseh navedenih razlogov je priprava OPPN za omenjeno območje nujno potrebna, hkrati pa je nadaljevanje ureditve regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica–Begunje na tem odseku pomembna tako za državo kot za lokalno skupnost.
Pravna podlaga
Priprava OPPN je utemeljena v:
– Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Urad­ni list RS, št. 76/04);
– Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (Urad­ni list RS, št. 34/11, 76/12);
– Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami).
2. Predmet ter okvirno ureditveno območje OPPN
Predmet izdelave OPPN je pridobitev dodatnih javnih prostorov za parkirišča, prireditve in umestitev objektov za centralne dejavnosti ter izvedba dela druge faze gradnje enostranskega pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcije regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica–Begunje, na odseku cca od km 1+730 do km 2+050. Obnova vozišča in ureditev ceste s hodniki za pešce ter avtobusnimi postajališči in parkirišči bo narejena z delno prestavitvijo (deviacijo) na omenjenem odseku trase.
Načrtovana ureditev OPPN poteka v celoti v območju Občine Žirovnica v naselju Breznica. Obsega zemljišča z naslednjimi parc. št.: 143/1, 143/2, 143/3, 1153 (del), vse k.o. Zabreznica, 47/2, 47/4 (del), 46/1 (del), 50/2 (del), 49 (del), 51 (del), 53 (del), 52, 57/1 (del), 57/2 (del), 1714/3 (del), 1711/2 (del), 68/2 (del), 68/1 (del), 67/1 (del), 74 (del), 75 (del), 73 (del), vse k.o. Doslovče.
Ureditev regionalne ceste bo segala v tem delu naselja Breznice tudi izven omenjenega območja OPPN in sicer predvidoma na zemljišča z naslednjimi parc. št.: 42/2, 38/1, 38/2, 40/1, 77/3 in 1714/1, vse k.o. Doslovče.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pred pričetkom priprave na OPPN so bile proučene različne možnosti ureditve regionalne ceste, zlasti na delu trase, kjer obstoječi potek prehaja v deviacijo, zaradi ureditve parkirišč in križišča z občinsko cesto Breznica–Vrba. V idejni zasnovi so bile obdelane različne variante možnih postavitev avtobusnih postajališč, lege, velikosti in oblike parkirnih površin ter ureditve križišča. V končni fazi je bila izbrana rešitev, ki na celotnem odseku zagotavlja optimalen potek trase ceste ter zagotavlja primerne lokacije parkirnih površin, križišče pa rešuje s krožiščem. Na podlagi izbrane rešitve je bil izdelan idejni projekt (CE DESIGN, Senično 56, 4294 Križe, št. P-202/10 z julija 2010), ki je bil recenziran s strani državne recenzijske komisije in na podlagi pripomb komisije tudi ustrezno korigiran. Za tako pripravljen idejni projekt je Direkcija RS za ceste izdala Potrdilo št. 1895 o opravljenem pregledu in kontroli projektne dokumentacije z dne 17. 6. 2011. Recenziran idejni projekt bo služil kot strokovna podlaga za odsek regionalne ceste, ki poteka skozi predvideno območje OPPN.
Vse ostale ureditve prostora v območju OPPN so v odvisnosti od novega poteka regionalne ceste.
4. Roki za pripravo oppn in njegovih posameznih faz
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo potekala priprava OPPN po priloženem terminskem planu.
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Faza v postopku        |Nosilec     |Rok izvedbe  |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Sklep o pripravi OPPN     |župan      |marec 2013  |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Izbira izvajalca        |pripravljavec  |april 2013  |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Pridobivanje smernic      |načrtovalec   |maj 2013   |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Pridobitev mnenja MKO ali je za|načrtovalec   |junij 2013  |
|OPPN potrebno izvesti celovito |        |       |
|presojo vplivov na okolje   |        |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka |načrtovalec   |julij, avgust |
|OPPN              |        |2013     |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Javna razgrnitev in javna   |pripravljavec  |september 2013|
|obravnava OPPN         |        |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Stališča do pripomb      |načrtovalec,  |september 2013|
|                |pripravljavec  |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Izdelava predloga OPPN     |načrtovalec   |oktober 2013 |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Pridobivanje mnenj k OPPN   |načrtovalec   |november 2013 |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Izdelava usklajenega predloga |načrtovalec   |december 2013 |
|OPPN              |        |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Sprejem odloka o OPPN na    |župan, občinski |december 2013,|
|občinskem svetu in objava v  |svet,      |januar 2014  |
|uradnem glasilu        |občinska uprava |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN
Nosilci urejanja prostora, katerim bodo podane vloge za izdajo smernic za načrtovanje OPPN so:
1. Ministrstvo za obrambo (MORS), Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo (MORS), Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ), Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000, Ljubljana,
6. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
8. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
9. Telemach, d.o.o., PE Gorenjska, Poljska pot 4, 4248 Lesce,
10. Javno podjetje JEKO–IN, d.o.o, Sektor Komunala, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice,
11. Javno podjetje JEKO–IN, d.o.o, Sektor Vodovod, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice,
12. Plinstal d.d., Jesenice, Industrijska ulica 1a, 4270 Jesenice,
13. Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihove smernice pridobijo v postopku.
V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na predlog OPPN, ki ga občina pripravi na podlagi sprejetih stališč do pripomb in pošlje nosilcem urejanja prostora, pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati mnenje, ali predlog upošteva njihove smernice. V primeru molka nosilcev urejanja prostora se šteje, da nimajo pripomb in da je mnenje dano.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter Občina Žirovnica sta dne 1. 10. 2012 sklenila Protokol o sodelovanju pri ureditvi regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica–Begunje, od km 1+450 do km 2+176, št. 2415-12-000668/0. Protokol je bil sprejet zaradi razmejitev aktivnosti med Ministrstvom za infrastrukturo in Občino Žirovnica glede priprave, izdelave in financiranja občinskega podrobnega prostorskega načrta ter izdelave strokovnih podlag, odkupov zemljišč in izvedbe za regionalno cesto R3-638/1131 Žirovnica–Begunje, od km 1+450 do km 2+176.
Iz omenjenega protokola sledi, da Občina Žirovnica med drugim prevzema vse finančne obveznosti v zvezi s pripravo, izdelavo in sprejemom OPPN.
7. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0006/2010
Žirovnica, dne 15. marca 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost