Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

924. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014, stran 3268.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZSL (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 23. redni seji dne 13. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Miren - Kostanjevica za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obsega zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+--------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN   |  v EUR |
|   |ODHODKOV         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov | Proračun |
|   |             |leta 2014 |
+-----+--------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |10.486.986|
|   |(70+71+72+73+74)     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |PRIHODKI (70+71)     |4.016.278 |
+-----+--------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |3.201.551 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in  |2.681.809 |
|   |dobiček          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje  | 338.742 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago | 181.000 |
|   |in storitve        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 814.727 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in| 646.167 |
|   |dohodki od premoženja   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine |   500 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |712 Globe in druge denarne|  5.000 |
|   |kazni           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni    | 163.060 |
|   |prihodki         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    | 595.760 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |720 Prihodki od prodaje  | 108.000 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje  | 487.760 |
|   |zemljišč in neopredmetenih|     |
|   |dolgoroč. sr.       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE     |  32.200 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |730 Prejete donacije iz  |  32.200 |
|   |domačih virov       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |5.842.748 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki iz|2.186.571 |
|   |drugih javnofinančnih   |     |
|   |institucij        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sr. iz drž.  |3.656.177 |
|   |proračuna iz sredstev   |     |
|   |proračuna EU       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI      |11.283.177|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      |1.285.819 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki| 349.087 |
|   |zaposlenim        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev|  55.643 |
|   |za socialno varnost    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in  | 828.975 |
|   |storitve         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |409 Rezerve        |  52.114 |
+-----+--------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     |1.638.220 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |410 Subvencije      |  17.000 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |411 Transferi posameznikom| 922.200 |
|   |in gospodinjstvom     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim | 155.723 |
|   |organizacijam in ustanovam|     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači  | 543.297 |
|   |transferi         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |7.542.180 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja   |7.542.180 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 816.958 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |431 Inv. transf. prav. in |  74.000 |
|   |fizič. osebam, ki niso  |     |
|   |pror. upor.        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |432 Investicijski     | 742.958 |
|   |transferi proračunskim  |     |
|   |uporabnikom        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK   | –796.191 |
|   |(PRIMANJKLJAJ) I.-II.   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(750+751+752)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih |    0 |
|   |posojil          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |    0 |
|   |deležev          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |752 Kupnine iz naslova  |    0 |
|   |privatizacije       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|    0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(440+441+442+443)     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|    0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |440 Dana posojila     |    0 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |    0 |
|   |deležev in finančnih   |     |
|   |naložb          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin|    0 |
|   |iz naslova privatizacije |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |443 Povečanje namenskega |    0 |
|   |premoženja v javnih    |     |
|   |skladih in drugih osebah |     |
|   |javnega prava, ki imajo  |     |
|   |premoženje v svoji lasti |     |
+-----+--------------------------+----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA    |    0 |
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE   |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |     |
|   |V.)            |     |
+-----+--------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)    | 796.191 |
+-----+--------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       | 796.191 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje  | 796.191 |
+-----+--------------------------+----------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   |    0 |
+-----+--------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      |    0 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |550 Odplačila domačega  |    0 |
|   |dolga           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |    0 |
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-  |     |
|   |II.-V.-VIII.)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- | 796.191 |
|   |VIII.)          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-| 796.191 |
|   |IX.)           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |Stanje sredstev na računih|    0 |
|   |dne 31. 12. preteklega  |     |
|   |leta           |     |
+-----+--------------------------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(posebnosti pri koriščenju proračunskih sredstev)
Za zakonitost izplačil v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti je odgovoren odredbodajalec posamezne krajevne skupnosti, ki nosi kazensko in odškodninsko odgovornost za zakonito, namensko, gospodarno in pregledno porabo sredstev. Župan ima pravico zavrniti izplačilo iz proračuna za potrebe krajevne skupnosti, če se ugotovi, da za posamezni namen ni zadostnih ali sploh ni sredstev v okviru finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti in v drugih primerih, ko je izplačilo v nasprotju z veljavnimi predpisi.
Krajevne skupnosti lahko sklenejo pravne posle do višine 5.000 EUR brez DDV-ja samostojno, nad to vrednostjo pa le ob soglasju župana in v skladu z internim Pravilnikom o javnem naročanju št. 007-0012/2011-1.
Sredstva, ki jih prejmejo krajevne skupnosti iz proračuna so dodeljena za delovanje, za splošno komunalno dejavnost, za vzdrževanje javnih poti in namenska sredstva za investicije.
5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– Prihodki za izgradnjo spomenika braniteljem slovenske zemlje na Cerju,
– Prihodki iz naslova ekološke takse za obremenjevanje okolja za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– Prihodki iz naslova takse za obremenjevanje voda,
– Prihodki od najema javne gospodarske infrastrukture,
– Prihodki Krajevne skupnosti Miren (prihodki od grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Bilje (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Kostanjevica (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Temnica (prihodki od grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Vojščica (prihodki od grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Opatje selo (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Sela na Krasu (prihodki od grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Orehovlje (prihodki od grobarin).
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj glavnih programov v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta krajevne skupnosti).
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in z letnim poročilom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Za projekte v vrednosti nad 200.000 EUR mora Investicijski program – IP ali Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 0,5 % letnih prejemkov proračuna.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 10.000 EUR in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 50 EUR (zakon o izvrševanju proračuna).
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 800.000,00 €, in sicer za:
– sofinanciranje projekta izgradnje »OB075-07-0010 – Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu v višini 800.000,00 €.
Občina Miren - Kostanjevica za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2014 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(nadzor)
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi in izvrševanjem proračuna opravlja nadzorni odbor v skladu s Statutom Občine Miren - Kostanjevica in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica.
13. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Miren - Kostanjevica v letu 2015, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju do sprejetja proračuna za leto 2015.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2013-1
Miren, dne 13. marca 2013
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost