Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

922. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Luče, stran 3264.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB) je Občinski svet Občine Luče na 14. seji dne 20. 3. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Luče
Namen
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje postavitve malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MČN) za stanovanjske objekte na območju Občine Luče.
Upravičenci
2. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini. Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
Javni razpis
3. člen
Sredstva za postavitev MČN v Občini Luče se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet s proračunom. Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje pridobitve sredstev.
4. člen
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani ter razpošlje v obliki neposredne pošte po gospodinjstvih v občini. V javnem razpisu se določi najmanj:
1. Naziv in sedež občine
2. Pravno podlago za izvedbo razpisa
3. Predmet javnega razpisa
4. Osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili
5. Okvirna višina sredstev
6. Določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva porabljena
7. Rok in naslov za vložitev vlog
8. Rok v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izidu
9. Kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.
Postopek
5. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava Odbor za varstvo okolja, gospodarsko javno infrastrukturo in gospodarske javne službe (v nadaljevanju odbor).
Naloge odbora:
1. priprava razpisa in razpisne dokumentacije,
2. odpiranje in pregled vlog,
3. ocena upravičenosti vlog,
4. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
5. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
O dodelitvi subvencije na predlog odbora odloči občinska uprava z upravno odločbo.
Z upravičencem, ki mu je bila z odločbo dodeljena subvencija, občina sklene pogodbo, v kateri se povzamejo pravice in obveznosti občine in upravičenca, skladno s tem pravilnikom in razpisnimi pogoji.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
6. člen
Višina pomoči:
– do 60 % upravičenih stroškov za postavitev MČN oziroma največ 300,00 € na PE oziroma za rastlinsko čistilno napravo do 400,00 € na PE. Sofinancira se postavitev ene MČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MČN za več stanovanjskih objektov.
V primeru, da bo skupni znesek sredstev, ki bi jih lahko vlagatelji pridobili na podlagi razpisa, presegal znesek, ki je zato namenjen v proračunu, se vsaki vlogi proporcionalno zniža odstotek sofinanciranja. V tem primeru se vlagatelje ob odobritvi sredstev pozove, da se izjasnijo ali bodo sredstva koristili, ali ne. V primeru, da se določeni vlagatelji odpovedo koriščenju sredstev, se ta sredstva razdelijo med ostale vlagatelje, do maksimalne višine, določene s pravilnikom (60 % upravičenih stroškov oziroma 300,00 € ali 400,00 € na PE).
Upravičeni stroški
7. člen
Upravičeni stroški so stroški nakupa MČN velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže in vgradnje (tudi izkop) ter njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški za posamezni razpis lahko nastanejo v letu objave razpisa za posamezno proračunsko leto.
Pogoji in omejitve
8. člen
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10);
– po vgradnji je potrebno pridobiti oceno obratovanja MČN, ki jo izda izvajalec lokalne komunalne službe ravnanja z odpadnimi komunalnimi vodami;
– mala komunalna čistilna naprava mora biti izven predvidenih območij aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Luče;
– mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne službe razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;
– po vgradnji MČN mora upravičenec o tem obvestiti občino;
– lokacija postavitve MČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem načrtuje postavitev MČN;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MČN, ki ni časovno omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MČN;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen;
– do sofinanciranja je upravičena le nabava in vgradnja nove opreme;
– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Luče.
Zahtevek za izplačilo
9. člen
Upravičenci za izplačilo sredstev vlagajo zahtevke. Upravičenci na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev na občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi prilogami zahtevanimi v javnem razpisu.
Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi.
KONČNE DOLOČBE
10. člen
Za nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za postavitev MČN v Občini Luče je zadolžena občinska uprava. Občina Luče lahko kadarkoli po dodelitvi sredstev preveri namensko porabo sredstev na terenu.
11. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec MČN odtujil pred pretekom petih let od dneva vgradnje,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti delovni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2013-1
Luče, dne 20. marca 2013
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost