Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

916. Sklep o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje IV-6/MP Iška vas po skrajšanem postopku, stran 3258.

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je župan Občine Ig sprejel
S K L E P
o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje IV-6/MP Iška vas po skrajšanem postopku
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnih meril in pogojev (PMP)
Za območje urejanja IV-6/MP je potrebno izdelati podrobna merila in pogoje za projektiranje (v nadaljevanju: PMP) v skladu s 44. in 62. členom PRO (Uradni list RS, št. 35/12 in 77/12).
PMP so podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. S podrobnimi merili se zagotovi pogoje za komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo, izvedbo gospodarske javne infrastrukture in primerno parcelacijo zemljišč za gradnjo. Območje je namenjeno za poslovno dejavnost. Temu primerno je potrebno zagotoviti tudi dostopno cesto do vseh zemljišč znotraj območja. Nameravana gradnja za poslovno dejavnost – tesarska delavnica z vzorčnim objektom bo potekala na zemljiščih parc. št. 595/1 – del, 594 – del, 592 – del, vsa k.o. Iška vas. Ker so zemljišča samo delno v območju pozidave je predmet PMP tudi parcelacija po meji zazidljivosti.
2. Območje PMP
Območje izdelave podrobnih meril in pogojev obsega del območja IV-6/MP Iška vas. Omenjeno območje se nahaja na jugozahodni strani Iške vasi v neposredni bližini vodotoka Iške. Lega predmetnega območja je takšna, da se ga lahko obravnava kot zaključeno celoto, za katero se okvirno predvidi javna gospodarska infrastruktura in priključke nanjo. Programska izhodišča izhajajo iz splošnih pogojev Prostorskega reda Občine Ig.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitev strokovnih podlag
Podlaga za izdelavo osnutka in predloga PMP je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) ter Prikaz stanja prostora. Izdelajo se strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora in jih bodo le-ti zahtevali. S strokovnimi podlagami se opredeli okvirna parcelacija v skladu s PRO ter način priključevanja parcel na gospodarsko javno infrastrukturo. Gospodarsko javno infrastrukturo in priključke je treba združevati na način, ki omogoča najracionalnejše priključevanje vseh predvidenih parcel nanjo.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega načrtovalca po naročilu investitorja.
4. Roki za pripravo PMP
– Sklep o začetku priprave
– Objava v Uradnem listu RS in obvestilo MOP
– Priprava osnutka PMP
– Pridobivanje smernic – 15 dni
– Izdelava dopolnjenega osnutka z odlokom PMP po sprejemu smernic – 15 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
– Javna razgrnitev in obravnava PMP – 15 dni
– Izdelava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
– Priprava predloga PMP s sprejetimi stališči – 10 dni
– Posredovanje predloga nosilcem urejanja prostora v mnenje – 15 dni
– Izdelava usklajenega predloga obravnava usklajenega predloga na OS in sprejem odloka
– Objava odloka v Uradnem listu
– Izdelava končnih izvodov sprejetega PMP.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati svoje smernice in pogoje ter mnenje po skrajšanem postopku, v roku 15 dni od prejema dopisa
– Elektro Ljubljana – PE Ljubljana okolica
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje- varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana (v vednost: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, Ljubljana)
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – varstvo voda, Vojkova 1b, Ljubljana
– Režijski obrat Občine Ig – področje komunale in vodovoda
– Režijski obrat Občine Ig – področje prometa
– Telekom Slovenije
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana).
Kolikor se v postopku izkaže, da je potrebno vključiti še dodatne soglasodajalce se le-te vključi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave PMP krije investitor oziroma lastnik zemljišča, ki v ta namen sklene pogodbo z načrtovalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ig, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/002/2013
Ig, dne 8. marca 2013
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti