Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013

Kazalo

867. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom, stran 3139.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12 in 38/12) se v 6. členu beseda »marca« nadomesti z besedo »junija«.
2. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedilo »Davek na dodano vrednost« nadomesti z naslednjim besedilom: »Davek na dodano vrednost ali drug prometni davek«.
V tretjem odstavku se besedilo »Oznaka porekla vina mora biti del promocijske dejavnosti.« nadomesti z naslednjim besedilom: »Oznaka porekla vina, ki obsega najmanj geografsko označbo v skladu s pravilnikom, ki ureja seznam geografskih označb, mora biti uporabljena v okviru promocijskih dejavnosti in navedena v vseh oglasih in reklamnem gradivu, ki se uveljavljajo kot upravičeni strošek.«.
V četrtem odstavku se v prvi alineji za besedilom »30 000 litrov vina,« doda naslednje besedilo: »pri pridelovalcih, ki pridelujejo vino iz ekološko pridelanega grozdja, pa mora letna pridelava znašati najmanj 15 000 litrov,«.
Na koncu petega odstavka se doda stavek: »Če je upravičenec kupil vino od drugega upravičenca, se ta količina upošteva le pri kupcu.«.
3. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo v sodelovanju z agencijo pripravi in na svoji spletni strani vsako leto objavi javni poziv za zbiranje programov za promocijo vina na trgih tretjih držav. Programi se vložijo pri agenciji najpozneje do 31. marca v letu začetka izvajanja programa na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe. Programi promocije se lahko nanašajo na dejavnosti, ki bodo izvedene v naslednjem vinskem letu.
(2) V javnem pozivu se objavijo najmanj:
– podrobnejša vsebina programa promocije, obrazci za pripravo programa promocije in izjave, ki so priloga k programu,
– podrobnejša merila za ocenitev programov promocije, ki vključujejo predvsem vrsto načrtovanih dejavnosti in njihovo usklajenost z zastavljenim ciljem, ciljno skupino, ki so ji namenjene promocijske dejavnosti, obseg pridelave vina, raziskanost trga tretje države, ki zagotavlja ciljno usmerjene dejavnosti in tako večjo verjetnost za uspešnost programa, ter pričakovano povečanje prodaje in prodajnih cen vina,
– podrobnejša vsebina poročila o izvedbi posameznih dejavnosti in
– podrobnejši upravičeni stroški za izvedene dejavnosti in dokazila o izvedbi dejavnosti.
(3) Agencija prispele programe za promocijo vina na trgih tretjih držav pregleda in oceni na podlagi meril za ocenitev programov promocije iz druge alineje prejšnjega odstavka in odobri tiste programe, ki dosežejo najmanj 70 % od najvišjega števila možnih točk in za katere upravičeni stroški znašajo najmanj 8.000 eurov. Agencija v posameznem letu odobri največ pet programov promocije istega upravičenca, pri čemer imajo prednost programi z višjimi upravičenimi stroški.
(4) Višina podpore znaša do 50 % upravičenih stroškov in se določi glede na razpoložljiva sredstva za ta ukrep.
(5) O ustreznosti programa za promocijo vina na trgih tretjih držav in o višini sredstev za odobrene programe odloči agencija najpozneje do 31. julija v letu vložitve programa.
(6) Če je upravičenec že tri leta prejemal podporo za promocijo vina na trgu določene tretje države in je predložil nov predlog programa promocije za isto tretjo državo, mora kot sestavni del predloga programa predložiti tudi analizo rezultatov že izvedenih dejavnosti, za katere je bila upravičencu dodeljena podpora na podlagi odobrenih programov za promocijo vina v tej tretji državi, in podatke o prodaji. Če iz podatkov izhaja, da se v obdobju izvajanja programov vrednostna realizacija prodaje vina na posameznem trgu ni povečala za najmanj 2 %, se predlog programa zavrne.
(7) Če se po prejemu odločbe iz petega odstavka tega člena dejavnosti iz odobrenega programa spremenijo, mora upravičenec o tem obvestiti agencijo najmanj 30 dni pred začetkom izvajanja posamezne dejavnosti. Sprememba dejavnosti ne sme vplivati na višino sredstev, dodeljenih z navedeno odločbo. O ustreznosti spremembe programa odloči agencija.«.
4. člen
Besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) K zahtevku iz prejšnjega odstavka je treba priložiti poročilo in dokazilo o izvedbi posameznih dejavnosti, na katere se nanašajo stroški v zahtevku, in kopije računov za upravičene stroške, ki se glasijo na upravičenca in na katere se nanaša zahtevek, skupaj z dokazili o plačilu računov. Če na računu ni naveden zaračunan prometni davek (na primer davek na dodano vrednost) ali ni navedeno, da je dobavitelj izvzet iz obveznosti obračunavanja tega davka, ali ni navedeno, da je dobava oproščena tega davka, se strošek ne odobri.
(3) Skupni znesek podpore, izračunane ob upoštevanju vseh upravičenih stroškov vloženih zahtevkov upravičenca na podlagi odobrenega programa, mora znašati najmanj 80 % z odločbo odobrenih sredstev za posamezno vinsko leto. Če je skupni znesek podpore nižji, agencija zavrne zahtevek, o katerem še ni bilo odločeno, upravičenec pa mora vrniti vsa že pridobljena sredstva na podlagi odobrenega programa za posamezno vinsko leto, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči z dnevom po obdobju 30 dni, določenem za vračilo sredstev.
(4) O zahtevkih iz prvega odstavka tega člena odloči agencija.«.
Peti odstavek se črta.
5. člen
Naslov »3. Podpora za zeleno trgatev« in 15. do 18. člen se črtajo.
6. člen
V prvem odstavku 21. člena se v drugi alineji beseda »Luksemburga« nadomesti z besedo »Hrvaške«.
7. člen
V prvem odstavku 22. člena se v tretji alineji besedilo »tri osebe« nadomesti z naslednjim besedilom: »dve osebi«.
Na koncu četrte alineje se doda naslednje besedilo: »in za največ dve osebi«.
V šesti alineji se besedilo »tri osebe« nadomesti z naslednjim besedilom: »dve osebi«.
V sedmi alineji se beseda »treh« nadomesti z besedo »dveh«.
V drugi alineji drugega odstavka se za besedo »nastanitve« dodata vejica in beseda »dela«, za besedo »tretje« pa se dodata vejica in beseda »šeste«.
V devetem odstavku se besedilo »iz petega in šestega odstavka 26. člena te uredbe« črta.
V desetem odstavku se besedilo »Davek na dodano vrednost« nadomesti z naslednjim besedilom: »Davek na dodano vrednost ali drug prometni davek«.
8. člen
V 23. členu se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pri ugotavljanju v register prijavljene količine vina iz prvega odstavka tega člena se v primeru, da je upravičenec kupil vino od drugega upravičenca, ta količina vina upošteva le pri kupcu.«.
9. člen
Na koncu prvega odstavka 26. člena se pika nadomesti z vejico in se doda naslednje besedilo: »vsak zahtevek mora biti oddan v zaprti pošiljki, opremljeni z osebnim imenom in naslovom ali firmo in sedežem vlagatelja.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Rok za vlaganje zahtevkov iz prejšnjega odstavka je:
– od 1. do 5. junija za zahtevke, ki se nanašajo na pomoč za sodelovanje na sejmih, in
– od 20. do 30. junija za zahtevke, ki se nanašajo na druge pomoči iz tega poglavja.«.
Na koncu pete alineje četrtega odstavka se vejica nadomesti s podpičjem in se doda naslednje besedilo: »če na računu ni naveden zaračunan prometni davek (na primer davek na dodano vrednost) ali ni navedeno, da je dobavitelj izvzet iz obveznosti obračunavanja tega davka, ali ni navedeno, da je dobava oproščena tega davka, se strošek ne odobri,«.
Za enajsto alinejo se dodajo dvanajsta do štirinajsta alineja, ki se glasijo:
»– dokazilo o udeležbi upravičenca iz prvega odstavka 23. člena te uredbe ali oseb, za katere se uveljavljajo stroški, na sejmu, pri promocijskih dejavnostih ali izobraževanju,
– kopijo tržne raziskave, če gre za upravičene stroške iz tretje alineje drugega odstavka 22. člena te uredbe,
– poročilo izvajalca o svetovanju, če gre za upravičene stroške iz tretjega odstavka 22. člena te uredbe.«.
10. člen
Priloge 1, 3 in 4 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 3 in 4, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
Priloga 5 se črta.
V prilogi 6 se besedilo »brez DDV« nadomesti z naslednjim besedilom: »brez DDV ali drugega prometnega davka«, besedilo »z DDV« pa z naslednjim besedilom: »z DDV ali drugim prometnim davkom«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka spremenjenega 12. člena uredbe se v letu 2013 programi za promocijo vina na trgih tretjih držav vložijo na agencijo najpozneje do 30. aprila 2013.
Upravičenci, ki imajo odobrene programe promocije vina na trgih tretjih držav na podlagi Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12 in 38/12), za uveljavitev podpore za promocijo vina v letu 2013 vložijo zahtevke v skladu z Uredbo o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12 in 38/12).
12. člen
5. člen in drugi odstavek 10. člena te uredbe se začneta uporabljati 1. januarja 2014.
Spremenjeni prvi odstavek 21. člena uredbe se začne uporabljati 1. julija 2013.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-19/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2330-0018
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost