Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

654. Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, stran 2483.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte ter določa vzdrževanje objektov.
(2) Ta uredba se ne uporablja za razvrščanje tistih enostavnih objektov in za vzdrževanje objektov, ki jih določajo predpisi s področja energetike, rudarstva, gospodarjenja z gozdovi, elektronskih komunikacij, cest, železnic in žičniških naprav ter drugi predpisi, razen v primeru, da so določbe te uredbe za investitorja ugodnejše.
2. člen
(pravila računanja velikosti in razvrščanje objektov)
(1) Za potrebe razvrščanja objektov glede na zahtevnost se pri stavbah računa:
– površina kot bruto tlorisna površina, v skladu s standardom SIST ISO 9836;
– prostornina kot bruto prostornina, v skladu s standardom SIST ISO 9836;
– višina kot največja razdalja od spodnje kote najnižjega prostora stavbe do vrha stavbe.
(2) Za potrebe razvrščanja objektov glede na zahtevnost se pri gradbenih inženirskih objektih računa:
– površina kot bruto tlorisna površina ob smiselni uporabi standarda iz prejšnjega odstavka;
– prostornina kot bruto prostornina ob smiselni uporabi standarda iz prejšnjega odstavka;
– višina kot razdalja od najnižje točke do vrha konstrukcije;
– pri cevovodih premer kot notranji (svetli) premer.
(3) Pravila za računanje velikosti objekta iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo, če je v prilogah te uredbe določen drugačen način računanja velikosti objekta.
3. člen
(zahteven objekt)
Zahteven objekt je objekt, v katerem se zadržuje večje število oseb, ali objekt, ki ima velike dimenzije, ali objekt, za katerega je vedno obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če je tako določeno s posebnimi predpisi. Zahtevni objekti so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
(manj zahteven objekt)
Manj zahteven je objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte.
5. člen
(nezahteven objekt)
Nezahteven objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt. Nezahtevni objekti so navedeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
6. člen
(enostaven objekt)
(1) Enostaven objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. Enostavni objekti so navedeni v prilogi 2 te uredbe.
(2) Poleg enostavnih objektov iz priloge 2 te uredbe je enostaven tudi objekt, ki je proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju.
(3) Objekti iz prvega in drugega odstavka tega člena, za katere je predpisana pridobitev soglasja v varovalnem pasu ali varovanem območju, se štejejo za enostavne objekte samo pod pogojem, da je tako soglasje pridobljeno.
(4) Če se objekt iz prvega ali drugega odstavka tega člena gradi na območju obstoječe pozidave, pridobitev soglasij iz prejšnjega odstavka ni potrebna, razen če umestitev enostavnega objekta posega v območja varovalnih pasov ali varovana območja.
7. člen
(vzdrževanje)
Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. Vzdrževanje objekta so dela, navedena v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
8. člen
(pogoji umeščanja nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor)
(1) Šteje se, da je pogoj upoštevanja določb prostorskega akta ali drugega predpisa občine v zvezi z gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov upoštevan, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– glede odmikov: da morajo biti najbolj izpostavljeni deli objekta od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni za polovico svoje višine, pri vkopanih objektih najmanj 1,5 m, ograja kot enostaven objekt in objekt brez kriterija višine pa se lahko gradi na mejo;
– glede dopustne namenske rabe: da namen enostavnega ali nezahtevnega objekta dopolnjuje namensko rabo obstoječe pozidave, oziroma da ni v nasprotju z namensko rabo, ki je določena v prostorskem aktu;
– glede dovoljenega oblikovanja, materialov in velikosti: da s svojo velikostjo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne kvari splošnega videza prostora in v prostoru ne izstopa oziroma v primeru dopolnitve obstoječe pozidave: da glede na velikost, materiale, barvo in druge oblikovne značilnosti ne odstopa od že zgrajenih objektov oziroma sledi tipologiji že zgrajenih objektov.
(2) Za parcelo, namenjeno gradnji, se šteje:
– gradbena parcela, ki je bila določena z upravno odločbo kot funkcionalno zemljišče ali
– zemljiška parcela ali
– v primeru obstoječe pozidave: parcela oziroma parcele na katerih leži objekt oziroma objekti za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
(3) Pravila iz prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo za objekte, za katere posebni predpisi določajo, da je njihova gradnja v javno korist.
(4) Ne glede na določbe tega člena se za pogoje umeščanja v prostor ob gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov uporabljajo določbe prostorskega akta ali drugega predpisa občine, če so za investitorja ugodnejše.
9. člen
(začeti postopki)
(1) Ta uredba ne vpliva na postopke izdajanja gradbenih dovoljenj, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, postopki pa še niso zaključeni z izdajo gradbenega dovoljenja, razen če so določbe te uredbe za investitorja ugodnejše in nadaljevanje obravnave v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v skladu z določbami te uredbe zahteva investitor.
(2) Ta uredba se uporablja tudi za gradnjo enostavnih objektov in za vzdrževanje objektov, katerih izvajanje se je začelo pred uveljavitvijo te uredbe, če so določbe te uredbe za investitorja ugodnejše.
10. člen
(razvrstitev že zgrajenih objektov in zaključek inšpekcijskih postopkov)
(1) Objekti, zgrajeni pred uveljavitvijo te uredbe, se glede na zahtevnost in pogoje umestitve v prostor razvrstijo po določbah te uredbe, če je za investitorja to ugodneje.
(2) Če je bil do uveljavitve te uredbe začet inšpekcijski postopek, ki do uveljavitve te uredbe še ni zaključen z izvršitvijo inšpekcijske odločbe, po določbah te uredbe pa za tak postopek ni več pravne osnove, se inšpekcijski postopek najkasneje v 90 dneh po uveljavitvi te uredbe po uradni dolžnosti ustavi.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-7/2013
Ljubljana, dne 28. februarja 2013
EVA 2012-2430-0112
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti