Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

650. Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Škofljica v najem ali zakup, stran 2480.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 20. redni seji dne 31. 1. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju zemljišč v lasti Občine Škofljica v najem ali zakup
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek in pogoji za sklenitev pogodbe, način in merila za oddajo zemljišč v lasti Občine Škofljica v najem ali zakup.
V najem se oddajajo stavbna zemljišča v lasti Občine Škofljica, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Kmetijska zemljišča v lasti Občine Škofljica se oddajo v zakup v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, pri čemer se višina zakupnine za kmetijska zemljišča določi po ceniku najema in zakupa zemljišč v lasti Občine Škofljica, ki ga sprejme Občinski svet Občine Škofljica.
2. člen
Zemljišča v lasti Občine Škofljica, ki jih občina začasno ne potrebuje, se oddajo v najem za določen čas, za dobo 1 leta. Najemno razmerje se lahko podaljšuje z aneksi, vendar za vsako leto posebej.
V najem za določen čas največ enega leta se lahko oddajo tudi zemljišča, ki so zajeta v letnem načrtu razpolaganja, pa postopek oddaje zemljišč ni bil uspešno zaključen.
II. POSTOPEK ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM
3. člen
Zemljišče se odda v najem na podlagi neposredne pogodbe, če je predviden letni prihodek od njegove oddaje nižji od 5.000,00 €, sicer se uporabita metoda javne dražbe ali metoda javnega zbiranja ponudb.
Če je metoda javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb neuspešna, se lahko zemljišče odda v najem na podlagi neposredne pogodbe.
4. člen
Namera o oddaji zemljišč v najem se objavi na uradni spletni strani Občine Škofljica, najmanj petnajst dni pred javno dražbo, javnim zbiranjem ponudb oziroma sklenitvijo neposredne pogodbe.
5. člen
Pisne vloge za najem zemljišča z navedbo parcelne številke in katastrske občine s priloženo kopijo katastrskega načrta prosilci posredujejo na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
6. člen
Na podlagi popolne vloge pristojni delavec občinske uprave skupaj s prosilcem opravi ogled zemljišča na terenu.
7. člen
Če je za najem istega zemljišča več interesentov, se le-to odda v najem po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb, pri čemer se zemljišče odda v najem najugodnejšemu ponudniku ne glede na cene najema zemljišč po ceniku.
8. člen
Občinska uprava vodi evidenco vseh zemljišč v lasti Občine Škofljica in register vseh sklenjenih najemnih pogodb za zemljišča, ki so predmet oddaje v najem po tem pravilniku.
III. SKLENITEV POGODBE ZA NAJEM ZEMLJIŠČA
9. člen
Zemljišče se odda v najem s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča v najem.
Pogodba mora vsebovati:
– zemljiškoknjižne in katastrske podatke o zemljišču,
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višino najemnine,
– trajanje najemnega razmerja,
– način plačevanja najemnine ter sankcije v zvezi z neplačilom,
– način prenehanja najemnega razmerja ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
10. člen
Najemnik ne sme oddati zemljišča v podnajem, razen izjemoma, ob izrecnem predhodnem pisnem soglasju najemodajalca.
11. člen
Najemno razmerje preneha:
– s potekom časa, za katerega je pogodba sklenjena,
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– s pisno odpovedjo katerekoli pogodbene stranke,
– z odstopom najemodajalca od pogodbe,
– s trikratnim neplačilom mesečne najemnine za poslovno dejavnost ali neplačilo letne najemnine za nezazidano stavbno zemljišče za tekoče leto,
– z ugotovitvijo javne koristi.
12. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo s 6-mesečnim odpovednim rokom.
13. člen
Najemodajalec lahko kadarkoli, brez odpovednega roka, odstopi od pogodbe, če ugotovi:
– da obstaja dolžnost vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku oziroma druge stvarno-pravne ovire,
– da najemnik ne uporablja zemljišča v skladu z najemno pogodbo,
– da najemnik ne plača najemnine,
– da najemnik kako drugače krši pogodbena določila,
– da zemljišče potrebuje zaradi javne koristi.
14. člen
Javna korist je izkazana, če je zemljišče namenjeno za uporabo oziroma gradnjo objektov javne infrastrukture in drugih objektov javnega pomena.
IV. ZAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA
15. člen
Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih je predmet zakupa kmetijsko zemljišče (lahko s pripadajočimi objekti, napravami in dolgoletnimi nasadi).
Zemljišče se odda v zakup s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča v zakup.
Pogodba o zakupu kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: zakupna pogodba) mora vsebovati zlasti:
– zemljiškoknjižne in katastrske podatke o zemljišču),
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višino zakupnine,
– trajanje zakupnega razmerja,
– način plačevanja zakupnine ter sankcije v zvezi z neplačilom,
– način prenehanja zakupnega razmerja ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
16. člen
Doba zakupa mora ustrezati namenu uporabe zakupnega zemljišča in ne sme biti krajša kot:
– 25 let, če naj rabi zemljišče osnovanju vinogradov, sadovnjakov ali hmeljišča,
– 15 let, če naj rabi zemljišče osnovanju nasadov hitrorastočih listavcev,
– 10 let, če naj rabi zemljišče za druge namene.
Zakupodajalec lahko odda zemljišče v zakup za krajši čas:
– osebi, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta in v primerih,
– ko je vložena zahteva za vrnitev nepremičnine v naravi po določbah zakona o denacionalizaciji ali drugih predpisih,
– ko pri gradnji ali obnovi komunalnih vodov in naprav občina namesto odškodnine nudi odvzemnikom zemljišč enakovredno kmetijsko zemljišče.
17. člen
Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.
Zakupna pogodba preneha tudi, če zakupno zemljišče v skladu z zakonom preneha biti kmetijsko zemljišče.
18. člen
Prednost za sklenitev zakupne pogodbe ima po naslednjem vrstnem redu:
– solastnik,
– kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki se daje v zakup,
– prosilec, ki že ima sklenjeno zakupno pogodbo.
19. člen
Občina Škofljica lahko na ponudbi objavi tudi druge razpisne pogoje kot so:
– pogoj, da bodoči zakupnik na zemljišču na lastne stroške očisti grmovje in drugo zarast;
– pogoje o omejitvah rabe glede na veljavne prostorske akte, vodovarstvena območja, kulturno spomeniške omejitve, naravovarstvene omejitve ter druge pogoje,
– pred oddajo zemljišč v zakup se lahko večje površine razdelijo oziroma manjše površine združijo in se kot take ponudijo na razpisu, kar občina v ponudbi navede posebej.
20. člen
Zakupodajalec sme od pogodbe odstopiti, če zakupnik:
– ne rabi zemljišča kot dober gospodar,
– obdeluje zakupno zemljišče v nasprotju s sklenjeno pogodbo,
– v nasprotju z zakupno pogodbo daje zakupno zemljišče v podzakup,
– tudi po opominu zakupodajalca uporablja zemljišče v nasprotju s pogodbo ali na način, ki povzroča škodo imetju zakupodajalca,
– ne plača zakupnine v 15 dneh po prejetem opominu,
– če zasadi na zemljišču, ki ga ima v zakupu, trajne nasade ali gradi objekte brez soglasja lastnika.
V. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NAJEMNIN (ZAKUPNIN) ZA ZEMLJIŠČA
21. člen
Najemnine in zakupnine od oddanih zemljišč so prihodek proračuna občine.
22. člen
Višina letnih najemnin in zakupnin je določena s cenikom najema in zakupa zemljišč v lasti Občine Škofljica, ki ga je potrdil Občinski svet Občine Škofljica in se vsako leto uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin.
V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano vrednost, ga plača najemnik oziroma zakupnik.
23. člen
Če najemodajalec odpove najemno razmerje zaradi dolžnosti vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku oziroma najemno razmerje preneha zaradi ugotovitve javne koristi, se najemniku vrne že plačana najemnina brez obresti za čas, ko zemljišča ne more več uporabljati.
24. člen
Najemnina za opravljanje poslovne dejavnosti se obračunava mesečno, ostala najemnina ali zakupnina pa enkrat letno.
Letna najemnina oziroma zakupnina se plačuje do 30. 6. tekočega leta na podlagi izstavljenega računa.
Višina najemnine oziroma zakupnine za posamezno najemno oziroma zakupno pogodbo ne more biti nižja kot 10,00 €.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Vsi že začeti postopki oddaje zemljišč v najem ali zakup se izvedejo po določbah tega pravilnika.
26. člen
Že sklenjene pogodbe o najemu (zakupu) nepremičnin ostanejo v veljavi do izteka najemnega oziroma zakupnega razmerja.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2013
Škofljica, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost