Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

638. Pravilnik o sprejemu otrok v enote vrtca pri Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid, stran 2455.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZKG, 36/10 in 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 19. seji dne 19. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v enote vrtca pri Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejemanja otrok v enote vrtca pri Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid, Gregorčičeva ulica 18 a, 5222 Kobarid (v nadaljevanju: zavod), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija), kriterije za sprejem otrok v vrtec ter pravila v zvezi s plačevanjem programa vrtca, v katerega je vključen otrok.
(2) S tem pravilnikom se določa tudi izpis otroka iz vrtca, prerazporeditve otrok in rezervacije.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
V skladu s tem pravilnikom se otroci sprejemajo v naslednje enote vrtca pri zavodu:
– centralni vrtec Kobarid,
– zunanji oddelek Smast,
– zunanji oddelek Drežnica in
– zunanji oddelek Breginj
(v nadaljevanju: vrtec).
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
3. člen
(1) Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta, v obliki polne odsotnosti z dela.
(2) V zunanje oddelke vrtca Breginj, Drežnica in Smast vrtec sprejema otroke od dopolnjenega drugega leta starosti dalje. Izjeme so dopustne s soglasjem zavoda, občine in staršev.
(3) Za starše otrok, ki so oddali vloge za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
4. člen
(1) Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
(2) Vrtec najmanj enkrat letno, predvidoma v mesecu marcu, objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis novincev vrtec objavi na svoji spletni strani, na oglasnih deskah vrtca in na krajevno običajen način.
(3) Informacijo o objavi vpisa se objavi tudi na spletni strani Občine Kobarid.
5. člen
(1) Za vse enote vrtca na območju Občine Kobarid je uveden enoten vpis otrok v vrtec in vzpostavljena centralna evidenca vpisanih otrok. Za vpis otrok v enote vrtca se uporabljajo enotni kriteriji, določeni s tem pravilnikom.
(2) Za vpis v centralni vrtec Kobarid in zunanje oddelke vrtca se znotraj centralne evidence vodijo štirje ločeni seznami, in sicer seznam za centralni vrtec ter seznami za vsak posamezni zunanji oddelek vrtca pri zavodu.
(3) Starši vpišejo otroka v vrtec v svojem šolskem okolišu, glede na naslov stalnega ali začasnega bivališča otroka.
6. člen
(1) Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na upravi vrtca in na spletni strani vrtca.
(2) Vlogo za vpis otroka v vrtec starši vložijo na upravi vrtca osebno ali po pošti. Starši lahko oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec vse leto.
(3) Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, o roku za sklenitev medsebojne pogodbe, o zahtevi po predložitvi potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka in o predložitvi soglasja za pridobitev odločbe o usmeritvi, če se sprejema otroka s posebnimi potrebami.
(4) Vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki jih vrtec prejme do 31. marca tekočega šolskega leta, se obravnavajo pri vpisu otrok v vrtec za naslednje šolsko leto.
7. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kot je to določeno s predpisi na področju predšolske vzgoje, ki določajo normative za oblikovanje oddelkov.
8. člen
(1) Če je število vlog za sprejem otrok v vrtec manjše kot je število prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj zavoda ali z njegove strani pooblaščena oseba.
(2) V primeru, da je število vlog za sprejem otrok v vrtec manjše kot je število prostih mest, vrtec lahko sprejema otroke preko celega šolskega leta do zapolnitve vseh prostih mest v posameznem oddelku vrtca.
(3) Vrtec sprejme otroke s posebnimi potrebami v skladu z zakonom, ki določa usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
9. člen
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
10. člen
(1) Če je število vlog za sprejem otrok v vrtec večje kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija na podlagi kriterijev, ki so določeni s tem pravilnikom. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
(2) Vse vloge se obravnavajo na sedežu zavoda.
(3) V primeru, da otroka ni mogoče vključiti v vrtec, ker v vrtcu ni prostih mest, se o tem obvesti starše v skladu z določili Zakona o vrtcih.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
11. člen
(1) Komisijo za sprejem otrok sestavljajo trije člani:
– en predstavnik občine, ki ga imenuje župan,
– en predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnatelj zavoda in
– en predstavnik sveta staršev za vrtec, ki ga imenuje svet staršev za vrtec.
(2) Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
(3) Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec, mandat predstavnika vrtca pa je vezan na delovno razmerje v zavodu.
(4) Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
12. člen
(1) Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik.
(2) Člani komisije na prvi seji izmed članov komisije izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Predstavnik vrtca ne more biti predsednik komisije ali njegov namestnik.
(3) Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, ki ni javna. Komisija o svojem delu vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon.
(4) Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili Zakona o vrtcih in določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenega v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
(5) Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
13. člen
(1) Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok za sprejem v vrtec.
(2) Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih le-ti vodijo v skladu z zakonom. V primeru, da komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcu zbirk osebnih podatkov.
14. člen
(1) Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– naziv in naslov zavoda,
– kraj in datum seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena in priimke prisotnih članov komisije,
– imena in priimke drugih prisotnih na seji,
– število prostih mest v vrtcu in v posamezni enoti vrtca za naslednje šolsko leto,
– število vlog za sprejem otrok v vrtec,
– število sprejetih otrok v vrtec,
– število odklonjenih otrok v vrtec, po posameznih enotah vrtca,
– kratek povzetek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje komisije,
– imenski seznam otrok po šifrah s številom zbranih točk po letniku rojstva otroka in
– sprejete sklepe komisije.
(2) Komisija oblikuje prednostni vrstni red, ki je sestavni del zapisnika.
(3) Zapisnik komisije podpiše predsednik in je sestavni del dokumentacije, ki jo vodi zavod.
15. člen
(1) Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
(2) Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec praviloma enkrat letno v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto.
(3) Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do 31. marca tekočega šolskega leta, za sprejem otrok v vrtec za naslednje šolsko leto.
(4) Komisija se sestane tudi v mesecu oktobru, in sicer do 15. tega v mesecu, z namenom ponovne poizvedbe in ažuriranja podatkov prednostne liste.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
16. člen
Pri vpisu otrok v vrtec imajo prednost:
– otroci, katerih starši predložijo pisno mnenje pristojnega centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in
– otroci s posebnimi potrebami, ki se vključujejo v vrtec na podlagi odločbe o usmeritvi,
– težko zdravstveno stanje v ožji družini – starši ali otrok (potrdilo zdravnika specialista).
17. člen
(1) Komisija odloča o tem, kateri otroci imajo prednost pri vpisu v vrtec na podlagi in v skladu s podatki iz vlog in na podlagi naslednjih kriterijev:
+-----+----------------------------------------------+----------+
|Št. |Kriterij                   | Število |
|   |                       |  točk  |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|1  |Starši imajo skupaj z otrokom stalno     |     |
|   |prebivališče v občini             |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Otrok v enostarševski družini ima s staršem  |     |
|   |stalno prebivališče v občini         | 40 točk |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|2  |Otrok in eden od staršev imata stalno     |     |
|   |prebivališče v občini, drugi starš pa stalno |     |
|   |prebivališče v drugi občini          | 30 točk |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|3  |Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam in |     |
|   |v vrtec ni bil sprejet:            |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |– v preteklem letu (ena negativna odločba)  | 8 točk |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |– v preteklem in predpreteklem letu (dve   |     |
|   |negativni odločbi)              | 10 točk |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|4  |Otrok obeh zaposlenih staršev ali staršev   |     |
|   |študentov/otrok iz enostarševske družine z  |     |
|   |zaposlenim staršem ali staršem študentom   | 20 točk |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|5  |Otrok v enostarševski družini (potrdilo    |     |
|   |sodišča, CSD ali kopijo rojstnega lista, ki  |     |
|   |ni starejša od enega meseca)         | 15 točk |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|6  |Otrok, čigar eden od staršev je zaposlen ali |     |
|   |študent, drugi starš pa nezaposlen      | 5 točk |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|7  |V vrtec že vključen otrok iz iste družine   | 3 točke |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|8  |Oba starša imata delovno mesto v občini    |     |
|   |(potrdilo)/starš iz enostarševske družine ima |     |
|   |delovno mesto v občini (potrdilo)       | 2 točki |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|9.  |Vpis več otrok hkrati:            |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |– 2 otroka                  | 3 točke |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |– 3 otroci                  | 5 točk |
+-----+----------------------------------------------+----------+
(2) V primeru, da več otrok istega letnika na podlagi kriterijev doseže enako število točk, komisija pri določitvi vrstnega reda upoštevat naslednja dodatna kriterija:
– starost otroka – prednost ima starejši otrok
– v primeru enake starosti otrok – prednost ima otrok, za katerega je bila vloga za sprejem v vrtec, glede na datum, oddana prej.
V. PREDNOSTNI VRSTNI RED IN ODLOČITEV KOMISIJE
18. člen
(1) Komisija razvrsti prejete vloge v skladu s 5. členom tega pravilnika na štiri sezname, glede na naslov stalnega in začasnega bivališča oziroma glede na želeno vključitev, upoštevajoč starost otrok. Na podlagi kriterijev iz 17. člena tega pravilnika komisija po posameznih seznamih določi prednostni vrstni red po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
(2) Na podlagi podatkov o prostih mestih v posameznem oddelku v posamezni enoti vrtca, ki jih komisiji posreduje ravnatelj, ima komisija pravico razporediti otroka v enoto, ki je najbližja kraju otrokovega bivanja.
(3) Prednostni vrstni red se do vključitve otrok v vrtec, to je praviloma v septembru, ne spreminja, ponovno pa se osveži le v mesecu oktobru. Morebitne spremembe, ki bi lahko vplivale na prednostni vrstni red, lahko starši pisno sporočijo upravi zavoda do 30. 9. tekočega leta.
(4) Otroci se med šolskih letom vključujejo v vrtec po prednostnem vrstnem redu, če se izprazni prosto mesto v vrtcu, glede na starost otroka. Otroci iz prednostnega vrstnega reda imajo pri vključitvi v vrtec prednost pred novo prijavljenimi otroki v vrtec.
(5) Zavod v osmih dneh po seji komisije, glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in glede na prednostni vrstni red določi število otrok, ki bodo sprejeti v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam. Na čakalni seznam se naknadno vpisujejo tudi otroci, za katere starši oddajo vlogo med šolskim letom, in sicer po kronološkem vrstnem redu vpisa.
19. člen
(1) Zavod objavi v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
(2) Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec in
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
(3) Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z Zakonom o vrtcih vložijo ugovor in
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
(4) Zavod pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov na katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Šteje se, da je pošiljka staršu vročena najpozneje osmi dan od dneva odpreme pošiljke na pošto ali od dneva odpošiljanja po elektronski pošti.
(5) Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
(6) O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravi spor.
20. člen
Komisija mora staršem, na njihovo zahtevo, omogočiti vpogled v zapisnik o sprejemu otrok v vrtec, vendar le v tisti del, ki se nanaša na njihovo vlogo.
21. člen
Za otroka, ki ga komisija uvrsti na čakalni seznam in sprejem otroka v tekočem šolskem letu ni mogoč, morajo starši vlogo za vpis otroka v vrtec za naslednje šolsko leto ponovno vložiti, in sicer do 31. marca tekočega šolskega leta za naslednje šolsko leto.
VI. POGODBA MED ZAVODOM IN STARŠI
22. člen
(1) Ko je v zavodu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, zavod staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. Poziv se pošlje praviloma v mesecu juniju. V pozivu zavod izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z zavodom. V navedenem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka zavod pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama za posamezni letnik.
(3) S podpisom pogodbe med zavodom in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
(4) Otroci začnejo obiskovati vrtec z dnem, ki je določen v pogodbi. Ob vstopu v vrtec morajo starši predložiti zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka.
(5) Uvajanje otrok v vrtec se začne v tednu pred vključitvijo otroka v vrtec in traja tri dni, in sicer v času od 9.30 do 11.00.
23. člen
Zavod o vpisu in vključitvi otrok v vrtec in o umiku vlog za vpis otroka v vrtec obvesti tudi občino.
VII. INFORMIRANJE
24. člen
Zavod mora na spletnih straneh vrtca objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njihove vključitve v program vrtca.
VIII. IZPIS, REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITEV OTROK
25. člen
(1) Starši, katerih otrok je že vključen v vrtec, lahko otroka izpišejo. Odpovedni rok je 15 dni pred dnem izpisa otroka iz vrtca. Starši, ki želijo otroka izpisati iz vrtca morajo izpolniti obrazec o izpisu otroka iz vrtca, ki je dostopen na upravi zavoda in na spletni strani vrtca.
(2) V primeru, da se otrok ob koncu šolskega leta udeleži letovanja, ki ga organizira vrtec, starši ne morejo otroka izpisati iz vrtca pred zaključkom letovanja.
(3) Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
26. člen
(1) Zunanji oddelki vrtca v Breginju, Smasteh in Drežnici so v mesecu juliju in avgustu, v predprazničnih dneh, v času jesenskih, zimskih, novoletnih in prvomajskih počitnic zaprti. V tem času imajo otroci iz teh oddelkov možnost obiskovati centralni vrtec v Kobaridu.
(2) Centralni vrtec v Kobaridu praviloma posluje celo leto. Izjemoma je zaprt v predprazničnih dneh ali v času jesenskih, zimskih, novoletnih in prvomajskih počitnic, v primeru, če v navedenih obdobjih vrtca ne obiskuje vsaj 6 otrok. Vrtec ugotavlja obiskovanje otrok v vseh teh terminih z obvestilom in zbirnim listom na vratih posamezne igralnice, v katerega starši vpišejo predvideno prisotnost otrok med počitnicami.
27. člen
Starši otrok, za katere je občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo v naslednjih primerih:
– rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost, ki traja najmanj 30 koledarskih dni in največ dva meseca, in sicer enkrat v šolskem letu; starši morajo rezervacijo napovedati pisno najpozneje teden dni pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca na obrazcu, ki je dostopen na upravi zavoda in na spletni strani vrtca;
– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten neprekinjeno 30 ali več koledarskih dni; rezervacija se v navedenem primeru upošteva samo s predloženim zdravniškim potrdilom; rezervacijo lahko starši uveljavljajo ob začetku odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov, med odsotnostjo zaradi zdravstvenih razlogov ali najpozneje v 7 dneh po ponovnem prihodu otroka v vrtec; starši uveljavljajo rezervacijo za odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov na obrazcu, ki je dostopen na upravi zavoda in na spletni strani vrtca.
28. člen
(1) Starši otrok s stalnim prebivališčem v občini, ki so vključeni v enote vrtca, v času rezervacije plačujejo 50 % cene plačilnega razreda v katerega so uvrščeni. Razliko od zneska določenega plačilnega razreda do zneskov rezervacije, ki je določena v tem vrtcu, plača občina.
(2) Starši otrok, ki so v enote vrtca vključeni iz drugih občin, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
(3) Starši otrok, ki so vključeni v vrtec v drugi občini in za katere je občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, plačajo rezervacijo v višini 100 % plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
(4) Cena zdravstvene rezervacije za primer daljše bolezni se določi v višini 20 % od cene prispevka za program vrtca, ki ga plačujejo starši, za čas odsotnosti najmanj 30 dni ob predložitvi zdravniškega spričevala. Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za primer bolezni za največ 2 meseca oziroma več ob predložitvi dodatnih zdravniških potrdil.
IX. PLAČILO ZA PROGRAM VRTCA
29. člen
Osnova za plačilo staršev je cena programa v katerega je otrok vključen in jo določi občina ustanoviteljica v skladu z veljavnimi predpisi.
30. člen
(1) Staršem se določi plačilo za program vrtca v katerega je vključen otrok na podlagi odločbe o znižanem plačilu za program vrtca, ki jo izda pristojni organ, skladno z zakonom.
(2) Staršem, ki ne uveljavljajo pravice do znižanega plačila vrtca, zavod izstavi račun za plačilo v višini, ki je določena z veljavnimi predpisi.
31. člen
Starši so dolžni plačati račun, ki ga mesečno izstavi zavod. Pri mesečnem obračunu cene za program vrtca se upošteva cena programa vrtca v katerega je otrok vključen, odstotek znižanega plačila vrtca, če so starši uveljavljali pravico do znižanega plačila za program vrtca in jim je bila izdana odločba, in morebitne odsotnosti otroka. Pri izstavitvi mesečnega računa se odštejejo stroški neporabljenih živil za vsak dan otrokove odsotnosti, če starši javijo odsotnost otroka najpozneje prvi dan odsotnosti do 8. ure zjutraj. Poračun dejansko realiziranih oskrbnih dni v posameznem mesecu se izvede pri prvem naslednjem računu za mesecem v katerem je bil otrok odsoten.
32. člen
(1) Starši so dolžni plačati račun, ki ga prejmejo v tekočem mesecu za pretekli mesec, najpozneje do 18. dne v tekočem mesecu, v katerem so prejeli račun.
(2) Če iz evidence plačil staršev, ki jo vodi zavod, izhaja, da imajo starši obveznosti plačila za program vrtca v katerega je otrok vključen neporavnane več kot en mesec od zapadlosti računa, zavod pošlje staršem otroka pisni opomin za plačilo, v katerem določi rok za poravnavo zapadlih neporavnanih obveznosti. Rok za plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti ne sme biti krajši od osmih dni in ne daljši od dveh mesecev. V opominu zavod navede opozorilo, da se bo v primeru, če obveznost ne bo poravnana v roku, ki ga določi zavod v opominu, začel postopek pred pristojnim sodiščem za izterjavo neporavnanih obveznosti.
X. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Postopki sprejema otrok v vrtec, ki niso bili končani do uveljavitve tega pravilnika, se končajo po dosedanjih predpisih.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v oddelke vrtca pri Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid (Uradni list RS, št. 14/12) z dne 7. februar 2012.
35. člen
Ta pravilnik se objavi na spletnih straneh občine in zavoda.
36. člen
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/11
Kobarid, dne 19. februarja 2013
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti