Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

631. Sklep o cenah programov Vrtca Cerkno, stran 2445.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10 in 40/12 – ZUJF), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 11. redni seji dne 14. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o cenah programov Vrtca Cerkno
I.
Mesečne cene programov, ki jih izvaja Osnovna šola Cerkno, Enota Vrtec Cerkno, od 1. 2. 2013 dalje znašajo:
+--------------+--------------+----------------+----------------+
|       |       |   Cena   |Cena s popustom |
|Program    |       | programa v € | iz II. točke |
|       |       |        |tega sklepa v € |
+--------------+--------------+----------------+----------------+
|Dnevni program|       |        |        |
|(od 6 do 9 ur)| od 1–3 let |   555,86   |   444,69   |
+--------------+--------------+----------------+----------------+
|Poldnevni   |       |        |        |
|program    |       |        |        |
|(od 4 do 5 ur |       |        |        |
|s kosilom)  | od 1–3 let |   369,04   |   295,23   |
+--------------+--------------+----------------+----------------+
|Dnevni program|       |        |        |
|(od 6 do 9 ur)| od 3–6 let |   388,20   |   329,97   |
+--------------+--------------+----------------+----------------+
|Poldnevni   |       |        |        |
|program    |       |        |        |
|(od 4 do 5 ur |       |        |        |
|s kosilom)  | od 3–6 let |   278,22   |   236,49   |
+--------------+--------------+----------------+----------------+
|Poldnevni   |       |        |        |
|program    |       |        |        |
|(do 4 do 5 ur |       |        |        |
|brez kosila) | od 3–6 let |   234,61   |   199,42   |
+--------------+--------------+----------------+----------------+
II.
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, Občina Cerkno priznava za prvega ali edinega otroka iz družine vključenega v vrtec naslednje popuste:
– 20 % popust za prvo starostno obdobje (od 1–3 let),
– 15 % popust za drugo starostno obdobje (3–6 let).
Popust iz prvega odstavka tega člena se priznava tudi staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec izven Občine Cerkno.
Zaradi spremembe zakonodaje se za obdobje september 2012–december 2012 staršem otrok, ki jim je bila za to obdobje izdana nova odločba CSD, prizna popust v višini enega plačnega razreda za prvega otroka v primeru dveh ali več vključenih otrok v vrtec.
III.
Za odsotnost od drugega dne dalje se odštevajo stroški ekonomske cene živil, z upoštevanjem povprečno 22 dni na mesec in korigirani z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezen plačnik.
Cena prehrane na dan znaša:
− za celodnevni program 1,79 €,
− za poldnevni program z malico in kosilom 1,47 €,
− za poldnevni program z malico 0,57 €.
Cena popoldanske malice je vključena v ceno programov.
IV.
Ne glede na to, v kateri oddelek je otrok vključen, se naslednji mesec po tem, ko otrok dopolni tri leta starosti, staršem obračunava prispevek za drugo starostno obdobje.
Če bo otrok brez predhodnega dogovora z vodstvom vrtca, prisoten v vrtcu dalj časa, kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, je vrtec staršem upravičen zaračunati stroške dodatnega varstva. Za vsako začeto uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR. Ta ukrep se uporabi, ko je posamezni otrok dalj časa v vrtcu več kot 3-krat v tekočem šolskem letu.
V.
Ne glede na določbe Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Cerkno (Uradni list RS, št. 22/09), so starši otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, v mesecu juliju ali avgustu za najavljeno odsotnost edinega ali starejšega otroka, vključenega v vrtec, oproščeni plačila za deset delovnih dni. Najavo odsotnosti so starši dolžni sporočiti pisno v roku, ki ga določi vrtec.
VI.
Cene storitev, ki niso zajete v tem sklepu, Osnovna šola Cerkno, Enota Vrtec Cerkno oblikuje samostojno, potrjuje pa jih svet zavoda.
VII.
Dne 1. 2. 2013 preneha veljati Sklep o cenah programov Vrtca Cerkno (Uradni list RS, št. 84/11).
VIII.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2013 dalje.
Št. 014-0001/2013-1
Cerkno, dne 14. februarja 2013
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.