Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1996 z dne 5. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1996 z dne 5. 7. 1996

Kazalo

2307. Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, stran 3004.

Na podlagi 5. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) ter 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 17. seji dne 2. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana
1. člen
Grb, zastavo in ime (v nadaljevanju: simboli) Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je dovoljeno uporabljati le v skladu z določili tega odloka.
2. člen
Oblikovno in barvno podobo grba in zastave ter razmerje med dolžino in širino zastave določa statut MOL.
3. člen
Zastava MOL je stalno izobešena na poslopju, v katerem je sedež mestnega sveta in župana MOL in v prostorih županstva in vodstva mestnega sveta.
4. člen
Zastava MOL se izobesi predvsem v središču mesta in drugih območjih MOL:
– ob državnih praznikih,
– na dan prve pisne omembe Ljubljane kot mesta – 14. april,
– na dan miru – 9. maj,
– ob prireditvah, komemoracijah, obiskih državnikov in delegacij tujih držav in visokih predstavnikov Republike Slovenije,
– v prostorih, kjer in kadar zaseda mestni svet MOL.
5. člen
Zastava MOL se lahko izobesi:
– ob srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, prireditvah in shodih na katerih se MOL predstavlja oziroma katerih se udeležuje,
– ob drugih praznikih,
– javnih manifestacijah, ki so pomembne za MOL.
V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena se zastava izobesi na objektih in zgradbah, kjer to poteka, lahko pa tudi na drugih območjih MOL.
Zastava MOL se lahko izobesi tudi v drugih krajih Slovenije in tujine, če je tam delegacija MOL, ki zastopa interese MOL oziroma je na uradnem obisku.
6. člen
Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po tem vrstnem redu: bela, zelena.
Grb mora biti z zgornjo polovico na belem polju, s spodnjo polovico na zelenem.
Grba oziroma zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
7. člen
Grb smejo uporabljati mestni svet, župan, nadzorni odbor, volilna komisija in mestna uprava MOL v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje njihove funkcije v MOL in sicer:
– v oznakah dokumentov,
– v svojih uradnih prostorih in poslopjih, kjer imajo uradne prostore,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in drugih uradnih izkazih.
8. člen
Gospodarske družbe, zavodi, ustanove, društva in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo javno pooblastilo za opravljanje posameznih nalog oziroma zadev iz pristojnosti MOL oziroma je MOL njihov ustanovitelj, lahko zaprosijo mestni svet, da jim dovoli uporabo simbolov:
– v imenu,
– v zaščitnem znaku,
– v propagiranju proizvodov v sredstvih javnega obveščanja,
– v priznanjih, ki jih podeljujejo,
– v obliki spominskih daril in značk.
Mestni svet na predlog uprave odloča o višini denarnega nadomestila za uporabo mestnih simbolov.
9. člen
Prošnji, da se dovoli uporaba simbolov, mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in z navedbo, v kakšne namene naj bi se simbol uporabljal.
Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti mestni upravi v dveh izvodih.
10. člen
Odločbo o uporabi simbolov izda direktor mestne uprave.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan MOL.
11. člen
V odločbi, s katero se dovoli uporaba simbolov, se lahko določijo pogoji, pod katerimi se dovoli uporaba, omeji uporaba za določen namen ali pa določi rok, v katerem je dovoljena uporaba.
Že izdano dovoljenje se lahko vsak čas prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, ki so navedeni v odločbi ali če s svojim poslovanjem škoduje ugledu MOL.
12. člen
Mestna uprava – Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve daje vsa potrebna pojasnila glede uporabe simbolov, sprejema prošnje za dovolitev njihove uporabe in opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi prošnjami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
– če uporablja grb oziroma zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (tretji odstavek 6. člena),
– če uporablja simbole brez dovoljenja (9. člen),
– če uporablja simbole v nasprotju z določbami tega odloka (12. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 13.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
Dovoljenja za uporabo simbolov MOL, izdana do uveljavitve tega odloka, ostanejo v veljavi.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Inšpektorat Mestne uprave mestne občine Ljubljana.
16. člen
Sestavni del tega odloka so tudi priloge in sicer:
– barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba Ljubljane (skica in obrazložitev),
– geometrijsko, likovno in barvno pravilo za oblikovanje zastave MOL (sklica in obrazložitev).
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o uporabi grba, zastave in imena mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 3/79).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-3/96
Ljubljana, dne 2. aprila 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.
        BARVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA
           MESTNE OBČINE LJUBLJANA

V sredini grba Mestne občine Ljubljana je na rdeči podlagi lik
grajskega stolpa v beli barvi, pod njim so trije zeleni hribčki,
ki ponazarjajo Grajski hrib. Na stolpu čepi zelen zmaj, ki je z
glavo obrnjen v levo.

barve:
zelena barva: 100% Y in 100% C, zmaj, hribčki,
rdeča barva: 100% Y in 100% M, podlaga.


      GEOMETRIJSKO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA

Grafične linije grba tudi pri tridimenzionalni izvedbi grba
določa "Geometrijsko pravilo za risanje grba".

GEOMETRIJSKO, LIKOVNO TER BARVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE ZASTAVE MESTNE
            OBČINE LJUBLJANA

Zastava Mestne občine Ljubljana je zeleno bela z grbom Mestne občine Ljubljana.
Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve in pol. Zastava je
zgoraj bela in spodaj zelena. Vsaka barva zavzema po širini polovico zastave.
Grb je natančno v sredini zastave, dve petini dolžine odmaknjen od levega in
desnega roba. Širina grba v zgornjem delu je natanko ena petina dolžine zastave.
Zelena barva zastave je enaka barvi zmaja in hribčkov v grbu, ki je določena v
"Barvnem pravilu za določanje grba Mestne občine Ljubljana".

Zastava Mestne občine Ljubljana

Zelena barva je 100% Y in 100% C.
Rdeča barva je 100% Y in 100% M.


AAA Zlata odličnost