Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

437. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu, stran 2080.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojna organa, izjeme in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L št. 55 z dne 28. 2. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 181/2011/EU).
2. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 181/2011/EU.
3. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 181/2011/EU in te uredbe je ministrstvo, pristojno za javni potniški promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki Komisijo Evropske unije tudi obvešča o njunem izvajanju.
4. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem Uredbe 181/2011/EU in te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za javni potniški promet.
(2) Za inšpektorja, ki nadzira določbe te uredbe, veljajo splošni pogoji iz zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
5. člen
(pritožbeni organ)
(1) Pritožbe potnikov v zvezi s kršitvami Uredbe 181/2011/EU in te uredbe obravnava prevoznik, pri katerem potnik vloži pritožbo.
(2) Ministrstvo deluje kot prizivni organ za pritožbe, ki niso bile rešene pri prevozniku v skladu s 27. členom Uredbe 181/2011/EU.
6. člen
(izjeme)
(1) Za notranje linijske prevoze v Republiki Sloveniji se za štiri leta odobri izjema od uporabe določb Uredbe 181/2011/EU, razen za drugi odstavek 4. člena, 9. člen, prvi odstavek 10. člena, točko b prvega odstavka in drugi odstavek 16. člena, prvi in drugi odstavek 17. člena ter 24. do 28. člen. To obdobje se lahko podaljša za štiri leta.
(2) Za linijske prevozne storitve, katerih precejšnji del z vključenim vsaj enim postankom, predvidenim v voznem redu, se opravi zunaj Unije, se v skladu s petim odstavkom 2. člena Uredbe 181/2011/EU za štiri leta od dneva začetka uporabe te uredbe pregledno in brez diskriminacije odobrijo izjeme od uporabe določb te uredbe. Obdobje teh izjem se enkrat lahko podaljša.
(3) Za usposabljanje po 16. členu Uredbe 181/2011/EU se v skladu z drugim odstavkom navedenega člena za pet let odobri izjema od uporabe točke b prvega odstavka navedenega člena v zvezi z usposabljanjem voznikov.
7. člen
(kazenske določbe za prevoznika)
(1) Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek prevoznik, ki je pravna oseba, ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki opravlja dejavnost avtobusnega prevoza potnikov, če:
– ne zagotavlja pogodbenih pogojev in tarif brez neposredne ali posredne diskriminacije na podlagi narodnosti končne stranke ali sedeža prevoznika ali prodajalca vozovnice v Uniji v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 181/2011/EU;
– ne zagotavlja ustreznih informacij o potovanju v skladu s 24. členom Uredbe 181/2011/EU;
– ne zagotavlja obveščanja potnikov o njihovih pravicah v skladu s 25. členom Uredbe 181/2011/EU;
– ne zagotavlja mehanizmov za obravnavo pritožb v skladu s 26. in 27. členom Uredbe 181/2011/EU;
– zavrne sprejetje rezervacije, izdajo ali drugačno zagotovitev vozovnice ali vstopa osebi zaradi invalidnosti ali zmanjšane mobilnosti (1. točka 9. člena Uredbe 181/2011/EU);
– invalidni osebi ali osebi z zmanjšano mobilnostjo za rezervacijo ali vozovnico zaračuna dodatne stroške (2. točka 9. člena Uredbe 181/2011/EU);
– ne zagotovi odškodnine za invalidske vozičke in drugo opremo za gibanje v skladu s prvim in drugim odstavkom 17. člena Uredbe 181/2011/EU.
(2) Z globo od 250 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba prevoznika v avtobusnem prometu, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
8. člen
(kazenske določbe za prodajalca vozovnic)
(1) Z globo od 500 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek prodajalec vozovnic, ki je pravna oseba, ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne zagotavlja pogodbenih pogojev in tarif brez neposredne ali posredne diskriminacije na podlagi narodnosti končne stranke ali sedeža prevoznika ali prodajalca vozovnice v Uniji v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 181/2011/EU.
(2) Z globo od 250 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba prodajalca vozovnic, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
9. člen
(kazenske določbe za upravljavca postaje)
(1) Z globo od 500 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec postaje, ki je pravna oseba, če:
– ne zagotavlja ustreznih informacij o potovanju v skladu s 24. členom Uredbe 181/2011/EU;
– ne zagotavlja obveščanja potnikov o njihovih pravicah v skladu s 25. členom Uredbe 181/2011/EU;
– ne zagotovi odškodnine za invalidske vozičke in drugo opremo za gibanje v skladu s prvim in drugim odstavkom 17. člena Uredbe 181/2011/EU.
(2) Z globo od 250 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba upravljavca postaje, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
10. člen
(kazenske določbe za organizatorja potovanja)
(1) Z globo od 500 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator potovanja, ki je pravna oseba, ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– zavrne sprejetje rezervacije, izdajo ali drugačno zagotovitev vozovnice ali vstopa osebe zaradi invalidnosti ali zmanjšane mobilnosti (1. točka 9. člena Uredbe 181/2011/EU);
– invalidni osebi ali osebi z zmanjšano mobilnostjo za rezervacijo ali vozovnico zaračuna dodatne stroške (2. točka 9. člena Uredbe 181/2011/EU).
(2) Z globo od 250 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba organizatorja potovanja, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. marca 2013.
Št. 00729-4/2013
Ljubljana, dne 14. februarja 2013
EVA 2012-2430-0226
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti