Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

317. Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, stran 1384.

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) izdaja minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o zasnovi in študiji požarne varnosti
1. člen
(namen in vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa vsebino zasnove požarne varnosti (v nadaljnjem besedilu: zasnova) in študije požarne varnosti (v nadaljnjem besedilu: študija), razvršča objekte glede na požarno zahtevnost, določa objekte, za katere je obvezna izdelava zasnove ali študije, ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati odgovorni projektant, ki izdeluje zasnovo ali študijo.
(2) V zasnovi ali študiji odgovorni projektant glede na namen, vrsto, velikost, kapaciteto in druge značilnosti objekta določi ukrepe, ki so potrebni za izpolnitev bistvene zahteve varnosti pred požarom in navede pojasnila in utemeljitve, s katerimi dokazuje njihovo skladnost s predpisi o graditvi objektov.
2. člen
(opredelitev izrazov)
(1) Zasnova ali študija je elaborat, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in s katerim se pri graditvi objektov dokazuje izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom.
(2) Izkaz požarne varnosti je povzetek vsebine zasnove ali študije in se izpolni v dveh fazah: načrtovani ukrepi in izvedeni ukrepi.
(3) Predpisi in standardi, tehnične smernice, kodeksi uveljavljenega ravnanja, metode požarnega inženirstva oziroma drugi dokumenti v skladu z 8. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07), (v nadaljnjem besedilu: drugi normativni dokumenti), ki določajo zahtevo varnosti pred požarom v smislu veljavnih predpisov, so dokumenti in metode, ki predstavljajo zadnje stanje gradbene tehnike in s katerimi je mogoče izpolniti zahteve za varnost pred požarom, ki jih določajo predpisi o graditvi objektov.
(4) Izrazi s področja graditve objektov, ki niso opredeljeni v tem pravilniku, imajo pomen, kakor je opredeljeno v predpisih o graditvi objektov.
3. člen
(zasnova požarne varnosti)
(1) Zasnova se izdela za požarno manj zahtevne objekte, določene v prilogi 1 tega pravilnika. Obvezna je v primeru gradnje novega požarno manj zahtevnega objekta in pri dozidavi, nadzidavi ali rekonstrukciji obstoječega objekta, ki bo po dozidavi, nadzidavi oziroma rekonstrukciji, spadal med požarno manj zahtevne objekte.
(2) Pri dozidavi, nadzidavi ali rekonstrukciji obstoječega objekta, ki bo po gradnji spadal med požarno manj zahtevne objekte, se zasnova lahko izdela tudi kot sprememba oziroma dopolnitev zasnove, če ta obstaja.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka je predpisano zahtevo varnosti pred požarom treba izpolniti tako, da se obravnavajo vsi deli objekta, na katere načrtovana dozidava, nadzidava oziroma rekonstrukcija obstoječega objekta z vidika varstva pred požarom lahko vpliva, pri tem pa se požarna varnost objekta ne sme poslabšati.
4. člen
(študija požarne varnosti)
(1) Študija se izdela za požarno zahtevne objekte, določene v prilogi 1 tega pravilnika. Obvezna je v primeru gradnje novega požarno zahtevnega objekta in pri dozidavi, nadzidavi ali rekonstrukciji obstoječega objekta, ki bo po dozidavi, nadzidavi oziroma rekonstrukciji, spadal med požarno zahtevne objekte.
(2) Pri dozidavi, nadzidavi ali rekonstrukciji obstoječega objekta, ki bo po gradnji spadal med požarno zahtevne objekte, se študija lahko izdela tudi kot sprememba oziroma dopolnitev študije, če ta obstaja.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka je predpisano zahtevo varnosti pred požarom treba izpolniti tako, da se obravnavajo vsi deli objekta, na katere načrtovana dozidava, nadzidava oziroma rekonstrukcija obstoječega objekta z vidika varstva pred požarom lahko vpliva, pri tem pa se požarna varnost objekta ne sme poslabšati.
5. člen
(pogoji za odgovornega projektanta)
(1) Zasnovo izdela odgovorni projektant.
(2) Študijo izdela odgovorni projektant, ki je najmanj pet let neprekinjeno vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev v skladu z zakonom o graditvi objektov.
6. člen
(vsebina zasnove ali študije)
(1) Vsebino zasnove ali študije po zaporedju sestavljajo:
– naslovna stran z navedbo »zasnova« ali »študija«, identifikacijsko označbo in datumom izdelave, nazivom objekta ter podatki o projektantu in odgovornem projektantu,
– izjava odgovornega projektanta,
– tehnično poročilo,
– risbe,
– izkaz požarne varnosti.
(2) Zasnova ali študija mora biti v času gradnje objekta na voljo na gradbišču.
7. člen
(izjava odgovornega projektanta)
Odgovorni projektant v izjavi o izpolnitvi bistvene zahteve varnosti pred požarom iz priloge 2 tega pravilnika navede predpise in druge normativne dokumente, ki jih je pri načrtovanju požarne varnosti uporabil in ki določajo ukrepe varstva pred požarom v skladu s predpisanimi merili.
8. člen
(tehnično poročilo in risbe)
(1) Tehnično poročilo obsega opis projektnih rešitev, s katerimi je izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred požarom z upoštevanjem vrste in namembnosti objekta, požarnega tveganja in ogroženosti.
(2) Tehnično poročilo vsebuje tudi potrebne podatke in pojasnila za posamezne projektne rešitve.
(3) Tehnično poročilo se prilagodi značilnostim obravnavanega objekta in obsega vsebine, ki se nanašajo na obravnavan objekt in praviloma po zaporedju določajo:
– požarne scenarije in na njihovi podlagi izbran koncept požarne varnosti,
– projektne rešitve za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte,
– projektne rešitve za omejevanje hitrega širjenja požara po objektu in zagotavljanje potrebne nosilnosti konstrukcije,
– projektne rešitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje,
– projektne rešitve za učinkovito intervencijo in gašenje,
– zahteve za organizacijske ukrepe, ki jih bo treba upoštevati v navodilu za obratovanje in vzdrževanje.
(4) Z risbami se predstavijo rešitve ukrepov varstva pred požarom, načrtovane v zasnovi ali študiji. Pri izdelavi risb se upoštevata predpis o projektni dokumentaciji in predpis o grafičnih znakih za izdelavo študij.
(5) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na spletni strani objavi priporočila o podrobnejši vsebini tehničnega poročila in risb.
9. člen
(izkaz požarne varnosti)
(1) Odgovorni projektant v izkazu požarne varnosti iz priloge 3 tega pravilnika, ki je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, navede podatke o zahtevanih ukrepih v stolpcu »Načrtovani ukrepi (PGD)«. Med gradnjo se izpolni stolpec »Izvedeni ukrepi (PID)«, medtem ko se stolpec »Načrtovani ukrepi (PGD)« ne sme več spreminjati.
(2) Pri izpolnjevanju izkaza požarne varnosti je treba upoštevati:
– v stolpcu »Načrtovani ukrepi (PGD)« so povzeti vsi ukrepi iz elaborata, ki dokazujejo izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom,
– izvedeni ukrepi se potrdijo v stolpcu »Izvedeni ukrepi (PID)« z navedbo »ustrezno izvedeno« ter datumom in lastnoročnim podpisom,
– podatki o morebitnih spremembah načrtovanih ukrepov ter podatki o predpisanih dokazilih, ki potrjujejo ustreznost izvedbe načrtovanega ukrepa, se navedejo v stolpcu »Opombe«.
(3) Izvajalec mora pravočasno obvestiti odgovornega projektanta o času začetka in o predvidenem času izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na ustreznost izvedbe načrtovanih ukrepov varstva pred požarom.
(4) V celoti izpolnjen izkaz požarne varnosti je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta.
10. člen
(izdelava zasnove ali študije po že sklenjenih pogodbah)
(1) Študije, za katere so bile pogodbe za izdelavo sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko še do 30. junija 2013 izdelajo v skladu s Pravilnikom o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 – odl. US in 132/06).
(2) Zasnove, za katere so bile pogodbe za izdelavo sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko še do 30. junija 2013 izdelajo v skladu s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 – odl. US in 132/06).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 9., 11., 12., drugi, tretji in četrti odstavek 13. člena in 14. člen ter prilogi 1 in 3 Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-284/2012-25
Ljubljana, dne 4. februarja 2013
EVA 2012-1911-0017
Aleš Hojs l.r.
Minister
za obrambo
 
Soglašam!
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti