Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

343. Sklep o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje IG-08-2 po skrajšanem postopku, stran 1442.

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je župan Občine Ig sprejel
S K L E P
o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje IG-08-2 po skrajšanem postopku
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnih meril in pogojev (PMP)
Za območje urejanja IG 08-2/PP je potrebno izdelati podrobna merila in pogoje za projektiranje (v nadaljevanj PMP) v skladu s 44. in 62. členom PRO (Uradni list RS, št. 35/12 in 77/12).
PMP so podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. S podrobnimi merili se zagotovi pogoje za komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo, izvedbo gospodarske javne infrastrukture in primerno parcelacijo zemljišč za gradnjo. Okoljsko poročilo za plan je že izveden. Posebni omilitveni ukrepi za območje niso predvideni razen, da se zagotovi izgradnja komunalne infrastrukture, kar pa je predmet PMP.
2. Območje PMP
Območje izdelave podrobnih meril in pogojev obsega zemljišče parc. št. 1857/2 k.o. Ig z oznako območja IG 08-2/PP, kjer so dovoljene industrijske stavbe, rezervoarji, silosi in skladišča (CC-SI 125). Dovoljene so tudi stavbe po klasifikaciji CC-SI 126, CC-SI 121, CC-SI 122, CC-SI 123, CC-SI 124, CC-SI 1271. Območje se nahaja na severozahodni strani večjega območja ob obstoječih objektih poslovno industrijske dejavnosti – Kovinska industrija Ig. Na severni strani zemljišče meji na kmetijska zemljišča, na zahodni pa na gozdni osamelec.
Lega predmetnega območja je takšna, da se ga obravnava kot zaključeno celoto, za katero se predvidi javna gospodarska infrastruktura in priključke nanjo, glede na predvideno parcelacijo. Programska izhodišča izhajajo iz splošnih pogojev Prostorskega reda Občine Ig. Območje se delno ureja za že znanega investitorja zato bodo programska izhodišča dopolnjena in usklajena na podlagi programske zasnove za novogradnjo poslovno skladiščnega objekta.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitev strokovnih podlag
Podlaga za izdelavo osnutka in predloga PMP je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) ter Prikaz stanja prostora. Izdelajo se strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora in jih bodo le-ti zahtevali. S strokovnimi podlagami se opredeli okvirna parcelacija v skladu s PRO ter način priključevanja parcel na gospodarsko javno infrastrukturo. Za območje se zgradi na severni strani dostopna cesta do javne poti. Gospodarsko javno infrastrukturo in priključke je treba združevati na način, ki omogoča najracionalnejše priključevanje vseh predvidenih parcel nanjo.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega načrtovalca po naročilu investitorja.
4. Roki za pripravo PMP
– Sklep o začetku priprave
– Objava v Uradnem listu RS in obvestilo MOP
– Priprava osnutka PMP – 20 dni
– Pridobivanje smernic – 15 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
– Javna razgrnitev in obravnava PMP – 15 dni
– Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Priprava predloga – 20 dni
– Posredovanje predloga nosilcem urejanja prostora v mnenje – 15 dni
– Druga obravnava usklajenega predloga na OS in sprejem Odloka
– Objava Odloka v Uradnem listu.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora morajo podati svoje smernice in pogoje ter mnenje po skrajšanem postopku v zakonsko predpisanem roku 15 dni od prejema dopisa.
– Elektro Ljubljana – PE Ljubljana okolica
– Energetika Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje-varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – varstvo voda, Območje srednje Save, Einspielerjeva 6, Ljubljana
– Režijski obrat Občine Ig – področje komunale in vodovoda
– Režijski obrat Občine Ig – področje prometa
– Telekom Slovenije
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana).
Kolikor se v postopku izkaže, da je potrebno vključiti še dodatne soglasodajalce se le-te vključi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave PMP krije investitor oziroma lastnik zemljišča, ki v ta namen sklene pogodbo z načrtovalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ig, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/001/2013
Ig, dne 24. januarja 2013
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti