Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

260. Odlok o določitvi imen ulic, mostov, brvi in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana, stran 1248.

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 14. januarja 2013 sprejel
O D L O K
o določitvi imen ulic, mostov, brvi in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
1. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– ukine del ulice:
1. – Alešovčeva ulica – del ulice od Goriške ulice S (severno) preko železniške proge Ljubljana Jesenice in križišča z Magistrovo ulico pa do izteka se ukine zaradi nesprejemljivega dejanskega stanja poteka celotne ulice, spremenjene urbanistične, komunalne in prometne ureditve območja urejanja;
– spremeni in določi nov potek ulice:
1. Litostrojska cesta – cesta se podaljša SV (severovzhodno) in poteka vzporedno z mestno severno obvozno cesto (AC obročem) in se zaključi v križišču z Verovškovo ulico;
2. Alešovčeva ulica – ulica se začenja slepo ob križišču Celovške ceste z Drenikovo ulico in ulico Na jami, nadaljuje v smeri SV (severovzhodno) in se slepo zaključi pred Goriško ulico;
– na novo imenujejo naslednje ulice in določijo poteki:
3. Ulica Angele Vode – ulica se odcepi Z (zahodno) od Ceste na Vrhovce v razdalji cca 220 m od križišča s cesto Pot Rdečega križa, nato v ostrem desnem zavoju spremeni potek vzporedno s Cesto na Vrhovce, na dolžini cca 120 m spremeni smer pravokotno proti SV (severovzhodu) in se zaključi pri dostopu do načrtovane zadnje stavbe pred cesto Pot Rdečega križa;
4. Ulica Ivane Kobilce – ulica se odcepi Z (zahodno) od Poti Rdečega križa cca 250 m od križišča s Cesto na Vrhovce, nato poteka proti Z (zahodu), nadaljuje in na dolžini cca 80 m spremeni potek pravokotno proti JZ (jugozahodu) in se slepo zaključi v obliki dveh cestnih krakov ob katerih sta načrtovani dve stavbi;
5. Ježkova ulica – ulica se odcepi Z (zahodno) od Poti Rdečega križa na razdalji cca 450 m od križišča s Cesto na Vrhovce, nato poteka proti Z (zahodu) do ulice Vrhovci, cesta X in se zaključi pred križiščem z Ažmanovo ulico;
6. Cesta Janeza Porente – cesta se odcepi desno na Dunajski cesti pri stavbi WTC, poteka V (vzhodno) kot servisna priključna cesta na mestno severno obvozno cesto (AC obroč) z AC oznako št. 3-Lj. - Bežigrad, poteka vzporedno z njo in se zaključi v krožišču Tomačevo (Tomačevskega krožišča z AC oznako št. 2 Lj. - Črnuče);
7. Ulica Alme Sodnik – ulica se odcepi v križišču Magistrove ulice, železniške proge Ljubljana Jesenice, Goriške ulice in Smrekarjeve ulice, poteka S (severno) in se zaključi na Litostrojski cesti.
2. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– na novo imenujejo naslednji mostovi in brvi:
1. Gruberjeva brv – obstoječa brv poteka v smeri Streliške ulice preko Gruberjevega prekopa in železniške proge Ljubljana Škofljica in izhodom na Hradeckega cesto;
2. Hladnikova brv na Špici – obstoječa brv poteka v smeri ulice Prule preko Gruberjevega prekopa in izhodom na Ižansko cesto;
3. Hradeckega most – most poteka iz smeri Hrenove ulice in Grudnovega nabrežja preko Ljubljanice z izhodom na Krakovski nasip;
4. Ribja brv – obstoječa brv poteka iz smeri Ribjega trga na Cankarjevem nabrežju preko Ljubljanice z izhodom na Hribarjevo nabrežje in Gerberjevo stopnišče;
5. Mesarski most – obstoječa »brv« poteka med Plečnikovimi arkadami Adamič Lundrovega nabrežja preko Ljubljanice na Petkovškovo nabrežje;
6. Žitni most – obstoječa »brv« poteka iz smeri Gestrinove ulice na Poljanskem nasipu preko Ljubljanice z izhodom na Petkovškovo nabrežje v smeri Usnjarske ulice;
7. Fabianijev most – most poteka iz smeri podaljška Roške ceste preko Ljubljanice z izvozom na Lipičevo ulico do križišča Hrvatskega trga in Zaloške ceste;
8. Poljanska brv – brv je načrtovana, še ni v izgradnji, potekala bo iz smeri Novih Poljan (Koblarjeve ulice in ulice Ob Ljubljanici) preko Ljubljanice z izhodom na Zaloško cesto;
9. Moščanski most – obstoječi most poteka v smeri Grablovičeve ulice vzporedno z železniškim mostom preko Ljubljanice in izvozom na križišče z Zaloško cesto, predstavlja ozko grlo v prometu, zato se načrtuje izgradnjo novega in ustreznejšega.
10. Barjanski most – obstoječi most poteka preko Gradaščice v smeri Barjanske ceste v križišču s Finžgarjevo ulico in Gradaško ulico;
11. Materinski most – novi most poteka preko Ljubljanice pri porodnišnici, povezuje Zaloško cesto s Poljanskim nasipom. Imenovanje nadomestnega mostu je spremenjeno;
12. Moščanska brv – obstoječa brv poteka preko Ljubljanice iz smeri Pugljeve ulice, povezuje ulico Ob Ljubljanici z Zaloško cesto;
13. Brv ob sotočju – obstoječa brv poteka preko Ljubljanice Gruberjevega prekopa v smeri Miklavčeve ulice preko Kajuhove ulice proti ulici Ob sotočju in Štepanjskemu naselju;
14. Mekinčeva brv – obstoječa brv poteka preko Ljubljanice Gruberjevega prekopa v smeri Povšetove ulice od končnega postajališča LPP proti Štepanjskemu nabrežju in Miklavčevi ulici;
15. Kajuhov most – obstoječi most poteka preko Ljubljanice Gruberjevega prekopa, zgrajen je na Kajuhovi cesti južno od križišča s Pavšetovo ulico, in preči Ljubljanico v smeri proti Litijski cesti pred križiščem z Ob Štepanjskemu nabrežju;
– na novo objavi seznam že poimenovanih mostov in brvi na osrednjih lokacijah:
1. Karlovški most – stari;
2. Karlovški most – novi;
3. Prulski most;
4. Šentjakobski most;
5. Čevljarski most;
6. Tromostovje
7. Zmajski most;
8. Šentpetrski most;
9. Štepanjski most;
10. Codellijev most – stari;
11. Codellijev most – novi;
12. Fužinski most.
3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije izvede na podlagi tega odloka in določil ZDOIONUS vse nastale spremembe za ulice in jih evidentira v registru prostorskih enot.
Hišne številke stavb, kjer se izvede preštevilčenje določa pristojni upravni organ republiške geodetske uprave skladno s predpisom pristojnega ministra v posebnem postopku.
4. člen
Poimenovanja mostov in brvi nimajo značaja ulice, so pomembna oznaka objektov zaradi zgodovinskega pomena, hkrati dopolnilni člen za boljšo orientacijo v prostoru in niso predmet evidence v registru prostorskih enot.
5. člen
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, napisne ulične table, tablice spremenjenih in preštevilčenih hišnih številk obstoječih stavb. Fizične osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-863/2012-2
Ljubljana, dne 14. januarja 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost