Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

219. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013, stran 911.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 23. redni seji dne 17. 1. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |                     |    v eurih|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina / Podskupina kontov       | Proračun leta|
|   |                     |     2013|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |       |
|   |IN ODHODKOV               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI             | 7.781.610,75|
|   |(70 + 71 + 72 + 73 + 74)         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)        | 6.889.507,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 4.363.508,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 3.108.558,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  951.350,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  303.600,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 2.525.999,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    | 1.612.499,40|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   2.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |   9.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |       0|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  902.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   82.314,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje zgradb in    |   4.200,00|
|   |prostorov                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   78.114,00|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  809.789,35|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  278.988,64|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  530.800,71|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)    | 8.199.833,75|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 2.824.169,25|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  645.147,92|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   95.080,34|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 2.027.940,99|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   36.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   20.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 2.160.232,65|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  278.300,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   295.200,0|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  242.512,00|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    | 1.344.220,65|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 2.749.488,85|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 2.749.488,85|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  465.943,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |  382.350,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso prorač.   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   83.593,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)     |  –418.223,00|
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   5.939,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750 + 751 |   5.939,00|
|   |+ 752)                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |   5.939,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   82.516,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
|   |(440 + 441 + 442)            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   82.516,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |   82.516,00|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |  –76.577,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSIH DELEŽEV (IV. –  |       |
|   |V.)                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  263.300,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  263.300,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  263.300,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  168.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  168.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  168.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH       |  –400.000,00|
|   |(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)     |   94.800,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  418.223,00|
|   |(VI. + VII. – VIII. – IX. = – III.)   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  400.000,00|
|   |PRET. LETA                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– priključne takse, ki se uporabljajo namensko za zamenjavo vodomerov,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna o polletni realizaciji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 0,00 evrov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 263.300,00 evrov (proračunska postavka: 041111 Nakup stavbe v centru Vrtojbe).
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-2/2013-7
Šempeter pri Gorici, dne 17. januarja 2013
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti