Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

189. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto, stran 607.

Na podlagi določb 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi upravičence do enkratne denarne socialne pomoči, kriterije in postopek dodeljevanja in izplačevanja enkratne denarne socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto.
2. člen
Sredstva za dodelitev enkratnih denarnih socialnih pomoči se zagotovijo v proračunu občine, na postavki 'denarne pomoči' in se izplačujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu.
II. UPRAVIČENCI DO ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI
3. člen
Upravičenci do enkratne denarne socialne pomoči po tem pravilniku so posamezniki oziroma družine, ki so občani Mestne občine Novo mesto in imajo na območju občine stalno prebivališče ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
Upravičenci do enkratne denarne socialne pomoči so:
– občani, ki so prejemniki denarne socialne pomoči po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju ZUJPS),
– občani, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so izčrpali že vse zakonske možnosti za pridobitev sredstev in so se, ne po lastni krivdi, znašli v trenutni materialni ogroženosti ter nujno potrebujejo pomoč občine,
– občani, ki so trenutno ostali brez vsakega dohodka in čakajo na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike pomoči,
– občani, ki so se zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen) ali drugih utemeljenih okoliščin znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.
III. MERILA IN VIŠINA ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI
4. člen
Osnova za določitev višine enkratne denarne socialne pomoči je osnovni znesek minimalnega dohodka v državi.
Pri odmeri enkratne denarne socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, določeni po zakonu o socialnem varstvu, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
V primeru, da dohodki upravičenca presegajo minimalni dohodek za več kot 100 %, se enkratna denarna socialna pomoč ne odobri.
5. člen
Višina enkratne denarne socialne pomoči znaša največ do višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti posameznika.
Izjemoma se lahko dodeli do 50 % višji znesek od določenega, če se ugotovi, da posameznik ali družina živi v izjemno hudi materialni stiski in ogroženosti in to izkazuje z ustreznimi potrdili in dokazili (dolgotrajna bolezen, nenadna smrt v družini …).
Enkratna denarna socialna pomoč ni namenjena plačilu stroškov, ki se krijejo iz drugih proračunskih sredstev občine (subvencija najemnin).
6. člen
Enkratna denarna socialna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadla po izračunu, ali pa se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da je dejanski socialni položaj prosilca in družinskih članov boljši, kot izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi prosilca,
– se ugotovi, da je kdo od družinskih članov, ki prebivajo na istem naslovu, že prejel denarno pomoč iz občinskih proračunskih virov v tekočem letu,
– z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem,
– se ugotovijo kakršnikoli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči,
– je v zaporu.
7. člen
Denarna enkratna pomoč se lahko nakaže:
– upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni račun,
– drugi pravni osebi, kadar gre za plačilo bodočih ali zapadlih obveznosti ali če se oceni, da pomoč ne bi bila namensko porabljena.
IV. NAMEN DENARNE SOCIALNE POMOČI
8. člen
Denarna enkratna pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam je namenjena za:
– šoloobvezne otroke: nakup šolskih potrebščin, šola v naravi,
– plačilo najnujnejših življenjskih stroškov (električna energija, plin, voda, komunala, ogrevanje),
– pomoč pri nakupu kurjave in ozimnice,
– bolne (ortopedski in tehnični pripomočki, doplačilo zdravil),
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI
9. člen
Pravico do pomoči posamezniku oziroma družini v stiski lahko upravičenec vloži enkrat letno kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske.
Izjemoma se lahko upravičencem denarna socialna pomoč dodeli dvakrat v istem letu, in sicer:
– v primeru nastanka brezposelnosti, ko posameznik zaradi dohodkov iz preteklih treh mesecev ni upravičen do redne denarne socialne pomoči pri pristojnem centru za socialno delo, njegova vloga za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost pri pristojnem zavodu za zaposlovanje pa še ni ugodno rešena in
– ko posameznik preneha prejemati denarno nadomestilo pri pristojnem zavodu za zaposlovanje, ni pa še upravičen do redne denarne socialne pomoči zaradi dohodkov iz preteklih treh mesecev pri pristojnem centru za socialno delo.
Postopek za uveljavitev enkratne denarne socialne pomoči se uvede na zahtevo upravičenca pri Centru za socialno delo Novo mesto in sicer na obrazcu »Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči Mestne občine Novo mesto«.
Vlagatelj mora priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih organ potrebuje v postopku odločanja.
10. člen
Center za socialno delo po preverjanju vseh podatkov in dokazil pripravi mnenje, ki ga posreduje občinski upravi. Na podlagi pridobljenih mnenj občinska uprava odloči o višini in nakazilu enkratne denarne socialne pomoči.
11. člen
V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku pristojni občinski organ v roku 30 dni od prejema vloge in mnenja centra, izda sklep o upravičenosti in višini enkratne denarne socialne pomoči.
Zoper sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Pritožba se lahko vloži v 8 dneh od dneva vročitve sklepa.
VI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 63/98).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12205-57/2012
Novo mesto, dne 15. januarja 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost