Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu Brusnice, stran 587.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 19. seji dne 20. decembra 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu Brusnice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. pop., 76/10 – teh. pop., 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. pop.; v nadaljnjem besedilu: OPN MONM) sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta Brusnice (v nadaljnjem besedilu: SD OLN).
2. člen
(vsebina in oblika SD OLN)
(1) SD OLN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del SD OLN je določen v II.–X. poglavju tega odloka.
(3) Grafični del SD OLN je sestavina vezane mape SD OLN. Njegova vsebina je določena v XI. poglavju tega odloka.
3. člen
(priloge SD OLN)
(1) Priloge SD OLN so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6. Povzetek za javnost
7. Odločba CPVO.
(2) Priloge SD OLN so sestavine vezane mape SD OLN, razen Strokovnih podlag iz 3. tč. prejšnjega odstavka, ki so elaborirane v posebnih mapah in se hranijo na sedežu Mestne občine Novo mesto.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
V 3. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V sklopu SD OLN so predvideni naslednji posegi:
– gradnja novih objektov na nezazidanih stavbnih zemljiščih;
– legalizacija obstoječe večnamenske nadstrešnice pri gasilskem domu, ki se nameni javni rabi (parkiranju in občasnim prireditvam);
– gradnja doma za ostarele in oskrbovanih stanovanj;
– gradnja in urejanje prometnega omrežja, ostale infrastrukture ter vodnih in zelenih površin.«.
III. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
5. člen
(1) V 4. členu se v drugem stavku prvega odstavka črta številka »22,6« in nadomesti s številko: »24«.
(2) Besedilo drugega odstavka 4. člena se črta in nadomesti z besedilom: »Potek meje preko zemljiških parcel je razviden iz grafičnega dela OLN.«
(3) V 4. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Območje OLN z vsemi spremljajočimi ureditvami obsega naslednje parcele oziroma dele parcel v katastrski občini Brusnice: *1, *3, *6, 6, 10/1, 10/2, *11/1, *11/2, *12, *13, *14, 15, 16, *17, *18, *19, 19/1, 19/3, *27/1, *27/2, *28/1, *28/2, *28/3, 28/3, *28/4, 28/4, 29, *31, *33, 35, 36/1, 36/2, *38, 43/1, 43/2, *44, *45, 45, *46/1, *46/2, 48/1, 49/1, 49/2, *49/2, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 52, *53, 55/1, 55/2, 58, 59/1, 60, 69, 70, 72/1, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 77/1, 77/2, 79, 80/1, 80/2, 80/3, 83/1, 83/2, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 86/1, 86/3, 86/4, 87, 88/1, 88/3, 89/1, 89/3, 90/1, 90/2, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 96/1, 96/2, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 105, 110, 111/1, 111/2, 111/3, 112/1, 112/2, 112/3, 114/1, 114/2, 115/2, 116/1, 116/2, 117, 119, 122/1, 122/2, 122/3, 123/1, 123/2, 122/4, 122/5, 122/6, 124, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 127, 128/1, 128/2, 133/1, 133/2, 139/2, 140/1, 140/2, 141, 142, 143, 144, 146, 147, *148, 149/2, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 151/3, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 154, 155, *156, *157, 159, 161, 163/1, 163/2, 164, 168/1, 168/2, 168/3, 171, 172, 174/2, 174/3, 174/4, 175/1, 175/2, 175/3, 189, *199, *202, *205, *208/1, *208/2, *214, *217, *218, *225, 243/1, 243/3, 245/1, 245/2, 245/4, 245/5, 245/6, 245/7, 245/8, 245/9, 247/1, 247/2, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 251/1, 251/3, 251/4, 252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 261/1, 262/2, *266, *269, *272, *276, *277, *291, *301, *316/1, *316/2, *340, 487/24, 721/1, 721/2, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 723, 725, 731/1, 731/2, 731/4, 731/5, 768, 782, 783, 784/3, 785/1, 785/6, 785/7, 799/1, 810/1, 810/2, 811, 814, 849/2, 851/1, 851/2, 852/1, 852/2, 852/3, 852/4, 858/1, 861/1, 863/1, 863/3, 863/4, 863/5, 863/6, 863/7, 863/8, 866/2, 874, 876/1, 876/2, 876/3, 878/1, 878/2, 879, 880/1, 880/2, 881/1, 881/2, 882/1, 882/2, 883, 884, 885, 886, 891, 892/1, 892/2, 892/3, 893/1, 893/5, 893/6, 894/2, 892/4, 894/8, 895, 896, 897/1, 897/2, 900, 901, 902/1, 902/2, 903, 905, 907, 908/2, 911/1, 911/2, 911/3, 915, 919, 921/1, 937, 939, 943, 944, 945/1, 945/2, 1088, 1108, 1110/2, 1127, 1128/2, 1136/2, 1130, 1131/3, 1131/4, 1131/5, 1131/6, 1132, 1145/1, 1145/2, 1157/1, 1157/2, 1157/4, 1161, 1163, 1164, 1165/1, 1165/2, 1166, 1167, 1168/1, 1168/2, 1168/3, 1168/4, 1168/5, 1170, 3771/2, 3772, 3777/1, 3777/2, 3777/3, 3777/4, 3777/5, 3777/6, 3777/7, 3777/8, 3778/2, 3778/3, 3778/4, 3781, 3782, 3795, 3796, 3797, 3799, 3801.«.
6. člen
(1) V 5. členu se črta beseda »štiri prostorske enote« in nadomesti z besedo: »sedem prostorskih enot«.
(2) V 5. členu se na koncu prve alineje črta vejica in doda novo besedilo, ki se glasi: »(zajema severni del ureditvenega območja naselja),«.
(3) V 5. členu se na koncu druge alineje črta vejica in doda novo besedilo, ki se glasi: »(zajema osrednji del ureditvenega območja naselja),«.
(4) V 5. členu se na koncu tretje alineje črta vejica in doda novo besedilo, ki se glasi: »(zajema južni del ureditvenega območja naselja),«.
(5) V 5. členu se na koncu četrte alineje črta pika in doda novo besedilo, ki se glasi: »(skladno s podrobnejšo namensko rabo v OPN MONM).«.
(6) Za tretjo alinejo 5. člena se dodajo tri nove alineje, ki se glasijo:
»– PE D: območje prometne infrastrukture (zajema površine cest in drugih prometnih površin),
– PE E: območje zelenih površin (zajema druge urejene zelene površine in zelene obvodne površine),
– PE F: območje vodnih površin (zajema Vrtaški in Šumeči potok ter potok Brusničico),«.
(7) Dosedanja četrta alineja 5. člena postane sedma alineja.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
Opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
7. člen
(1) V 6. členu se ime člena spremeni tako, da se glasi:
»(Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)«.
(2) Besedilo 6. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom:
»(1) Z načrtovanimi ureditvami se posega tudi v območja lokalnega infrastrukturnega omrežja, regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje–Ratež in v območja Vrtaškega potoka, Šumečega potoka in potoka Brusničice, zato je potrebno upoštevati predpisane odmike od obstoječe oziroma predvidene infrastrukture in vodotokov ter usmeritve upravljavcev zaradi posegov v varovalne pasove.
(2) V času izvajanja gradbenih del je potrebno zagotoviti varen promet in nemoteno komunalno-energetsko oskrbo objektov na območju urejanja in tudi izven njega. Dovozi in dostopi do sosednjih zemljišč in objektov se ohranjajo. Če bodo zaradi gradnje le-ti začasno prekinjeni, se uredijo ustrezni nadomestni začasni dovozi in dostopi, ki morajo biti umeščeni in urejeni tako, da bodo v čim manjši meri prizadeti elementi obstoječih cest in ureditev ter bivalno in naravno okolje.
(3) Posegi na zemljišča izven območja urejanja, ki so po svoji naravi začasni posegi med gradnjo, so dopustni zaradi izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve začasnih dostopov in podobno, če niso v neskladju z določili OPN MONM.
(4) Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega vpliva na gradbenotehnično stanje obstoječih objektov znotraj in izven območja urejanja, morebitne poškodbe pa mora investitor sanirati.
(5) Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in izven območja urejanja se po končanju del čim prej ustrezno sanirajo oziroma povrnejo v prvotno stanje.
(6) Investitor mora v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaževanje okolja (zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, prometnih površin itd.) zaradi emisij hrupa, transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih škodljivih snovi (npr. cementno mleko, gorivo iz gradbene mehanizacije). V primeru nezgode (npr. ob razlitju nevarnih tekočin ali razsutju drugih materialov) je treba zagotoviti takojšnje ukrepe oziroma posredovanje pristojnih služb.«.
8. člen
7. člen se v celoti črta.
9. člen
V 8. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dovoljena je gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja objekta, odstranitev objekta, sprememba namembnosti objekta, s tem da sprememba namembnosti ne vpliva na vrsto objektov v skladu z določili 13. člena tega odloka, ter vzdrževanje objekta (redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist).
(2) Dovoljena je še:
– gradnja škarp in podpornih zidov, višjih od 1,5 m;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so določeni v 13.a členu odloka;
– dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin;
– dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.
(3) Na zemljiščih, kjer je obstoječa grajena struktura, so dopustne gradnje in objekti na podlagi pridobljenih gradbenih dovoljenj ter v skladu z določili OLN.«.
10. člen
V 9. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) V območju urejanja je v skladu s predpisi o klasifikaciji vrst objektov in OPN MONM (glede na območje podrobnejše namenske rabe) dovoljeno graditi nove stavbe in gradbene inženirske objekte. Poimenovanje vrst objektov, navedenih znotraj posameznih PE, izhaja iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 19/11).
(2) V PE A so dovoljene:
– Stanovanjske stavbe (enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe);
– Nestanovanjske stavbe (gostinske stavbe, stavbe javne uprave – za dejavnost lokalne skupnosti, trgovske stavbe, stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za kulturo in razvedrilo, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, stavbe za šport, druge nestanovanjske stavbe);
– Gradbeni inženirski objekti (lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste, lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja ter drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).
(3) V PE B so dovoljene:
– Stanovanjske stavbe (enostanovanjske in večstanovanjske stavbe ter stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine);
– Nestanovanjske stavbe (gostinske stavbe, stavbe javne uprave – za dejavnost lokalne skupnosti, trgovske stavbe, stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za kulturo in razvedrilo, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, nestanovanjske kmetijske stavbe);
– Gradbeni inženirski objekti (lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste, lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja, športna igrišča ter drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).
(4) V PE C so dovoljene:
– Stanovanjske stavbe (enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe);
– Nestanovanjske stavbe (stavbe za storitvene dejavnosti, nestanovanjske kmetijske stavbe);
– Gradbeni inženirski objekti (lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste, lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja ter drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).
(5) V PE D so dovoljeni:
– Nestanovanjske stavbe (garažne stavbe – velja le za nadstrešnico s parkirišči pri gasilskem domu);
– Gradbeni inženirski objekti (regionalne ceste, lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste, lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja, mostovi in viadukti, predori ter drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).
(6) V PE E so dovoljeni:
– Gradbeni inženirski objekti (mostovi, lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja ter drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).
(7) V PE F je dovoljena:
– Gradbeni inženirski objekti (mostovi, jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti, lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja ter drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).
(8) V PE K so dovoljeni:
– Nestanovanjske stavbe (nestanovanjske kmetijske stavbe);
– Gradbeni inženirski objekti (lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja ter drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).«.
11. člen
(1) V 10. členu se besedilo tretje alineje spremeni tako, da se glasi:
»gradnja stanovanjskih enot, enot za posebne družbene skupine, nestanovanjskih enot in večnamenske stavbe,«.
(2) V 10. členu se v četrti alineji črta besedilo »gospodarskih« in nadomesti z besedo: »gradbenih«.
(3) V 10. členu se v peti alineji črta besedilo »bivalnih in gospodarskih« in nadomesti z besedo: »gradbenih«.
(4) V 10. členu se v sedmi alineji črta besedilo »Brusničice in Vrtaškega potoka« in nadomesti z besedo: »vodotokov«.
12. člen
V 11. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) V območju OLN so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08 in nadaljnje spremembe) poleg bivanja dovoljene naslednje dejavnosti:
a) PE A in B
– TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL (Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki)
– PROMET IN SKLADIŠČENJE (Izvajanje univerzalne poštne storitve)
– GOSTINSTVO (Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje (razen Počitniški domovi in letovišča ter Planinski domovi in Mladinska prenočišča), Dejavnost restavracij in druga strežba jedi, Strežba pijač)
– INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI (Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, Druge informacijske dejavnosti)
– POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI (Poslovanje z nepremičninami)
– STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
– DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
– DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI (Splošna dejavnost javne uprave)
– ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO (Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, Druge dejavnosti za zdravje)
– KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
b) PE A, B in C
– PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin, Proizvodnja oblačil)
– GRADBENIŠTVO (Gradnja stavb, Inštaliranje pri gradnjah, Zaključna gradbena dela, Krovstvo in druga specializirana gradbena dela)
– DRUGE DEJAVNOSTI (Druge storitvene dejavnosti)
c) PE A
– TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL (Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami, Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom, Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami, Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo, Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo, Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili, Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki, Trgovina na drobno v cvetličarnah)
– FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI (Denarno posredništvo)
– DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI (Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah)
– IZOBRAŽEVANJE (Izobraževanje)
– DRUGE DEJAVNOSTI (Dejavnost članskih organizacij)
d) PE B
– KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO (Pridelovanje netrajnih rastlin)
– ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO (Socialno varstvo z nastanitvijo)
– DRUGE DEJAVNOSTI (Športne in druge dejavnosti za prosti čas)
e) PE C
– KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO (Pridelovanje netrajnih rastlin, Živinoreja, Mešano kmetijstvo)
– GOSTINSTVO (Turistične kmetije s sobami, Oddajanje zasebnih sob gostom, Druge nastanitve za krajši čas, Turistične kmetije brez sob)
– STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
f) PE K
– KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO (živinoreja).
(2) Predvidene in obstoječe stanovanjske stavbe so v prvi vrsti namenjene bivanju. Dejavnosti v naselju pa so dovoljene le pod pogojem, da ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja in so v skladu z določili OLN. Dopustna je širitev stavb z obstoječo dejavnostjo, vendar do največ 10 %, ob upoštevanju ostalih določil odloka. Za pravilno funkcioniranje dejavnosti je potrebno na gradbeni parceli zagotoviti ustrezno število parkirnih mest v skladu z OPN MONM.
(3) Razporeditev posameznih prostorov v stavbah mora biti taka, da v primeru dejavnosti omogoča njeno normalno izvajanje, pri čemer velja, da se poslovni program v sklopu stanovanjske stavbe lahko umesti v katerokoli etažo, razen v mansardo, ki je namenjena izključno bivanju.
(4) Pod večfunkcionalno nadstrešnico pri gasilskem domu je prostor namenjen javni rabi – parkiranju in občasnim prireditvam.
(5) V naselju se ne dovoli gradnja oziroma urejanje parkirišč za tovorna vozila ter priklopnike kakor tudi ne za gradbeno mehanizacijo.«.
Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
13. člen
(1) V 12. členu se črtajo podnaslovi »Opredelitev izhodišč za oblikovanje kriterijev prostorskega urejanja«, »Gradbena enota«, »Opredelitev enotne klasifikacije vrste objekta« in »Opredelitev regulacijskih elementov«.
(2) V 12. členu se za tretjim odstavkom dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Nadomestna gradnja je gradnja novega objekta na mestu predhodno odstranjenega obstoječega objekta.
(5) Adaptacija objekta in vzdrževalna dela pomenijo vzdrževanje objekta.«.
(3) V 12. členu se v osmem odstavku črta besedilo: »se predhodno pridobi mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja,«.
(4) V 12. členu se na koncu prvega stavka v devetem odstavku pika črta in doda besedilo:
», do izrazite geomorfološke spremembe. Mejo vodnega zemljišča prevzame zunanja meja parcel, gledano z vodne strani, ki so evidentirane v zemljiškem katastru z vrsto rabe vodotok.«.
(5) V 12. členu se besedilo desetega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Priobalno zemljišče je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče. Zunanja meja priobalnega zemljišča sega na vodah 2. reda pet metrov od meje vodnega zemljišča.«.
(6) V 12. členu se besedilo trinajstega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Večnamenska stavba je projektirana stavba in se uporablja za več namenov.«.
(7) V 12. členu se za trinajstim odstavkom dodata nov šestnajsti in sedemnajsti odstavek, ki se glasita:
»(16) Manj zahtevni objekt je vsak objekt, ki odstopa od pogojev za nezahtevne in enostavne objekte, ter ga ni možno uvrstiti med zahtevne objekte.
(17) Pomožni objekt je manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekt za lastne potrebe, ograja, škarpa in podporni zid, pomožni infrastrukturni objekt ter pomožni kmetijsko-gozdarski objekt. Slednji je dovoljen le na območju kmetije.«.
(8) V 12. členu se v štirinajstem odstavku črta besedilo »novograjeni objekti« in nadomesti z besedilom: »nove stavbe«.
(9) V 12. členu se v sedemnajstem odstavku črta besedilo »2.50« in nadomesti z besedilom: »2,50«.
(10) V 12. členu se v osemnajstem odstavku črta besedilo »maks. 1.50« in nadomesti z besedilom: »do največ 1,50«.
(11) V 12. členu se za osemnajstim odstavkom dodajo novi triindvajseti, štiriindvajseti in petindvajseti odstavek, ki se glasijo:
»(23) Nadstropje (1) je del stavbe, ki se nahaja nad pritličjem.
(24) Pritličje (P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad kletjo.
(25) Klet (K) je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol in je vkopan ali delno vkopan.«.
(12) V 12. členu se besedilo devetnajstega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Faktor zazidanosti je definiran skladno z določili OPN MONM. Pri izračunu se upoštevajo tudi tlorisne projekcije nezahtevnih in enostavnih objektov, ki po obliki predstavljajo stavbe, brez utrjenih dvorišč in utrjenih dovoznih poti.«.
(13) V 12. členu se besedilo dvajsetega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Oblika strehe:
– DS – dvokapna streha je simetrična dvokapna streha, ki jo sestavljata dve strešini istega naklona in dolžine,
– RS – ravna streha je streha brez ali z minimalnim naklonom, oblikovana kot pohodna streha (terase) ali zelena streha,
– ES – enokapna streha je streha z eno strešino,
– SS – sestavljena streha,
– NTS – nepravilna trokapna streha*,
– NDS – nepravilna dvokapna streha*.
* – Skladno s projektno dokumentacijo za prestavitev zakristije na cerkvi sv. Križa v Velikih Brusnicah.«.
(14) V 12. členu se za zadnjim odstavkom doda nov osemindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(28) Frčada je nadzidek z oknom, pokrit s streho. Strešica nadzidka je skladna z obliko strehe osnovne stavbe: dvokapna pri stanovanjskih stavbah ter ravna, enokapna in dvokapna pri stavbah s prevladujočo poslovno dejavnostjo.«.
(15) V 12. členu dosedanji:
– četrti do trinajsti odstavek postanejo šesti do petnajsti odstavek;
– štirinajsti do osemnajsti odstavek postanejo osemnajsti do dvaindvajseti odstavek;
– devetnajsti in dvajseti odstavek postaneta šestindvajseti in sedemindvajseti odstavek.
14. člen
(1) Besedilo 13. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»(1) PE A območje funkcionalnega jedra
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+ |Oznaka|Namembnost   |Etažnost |Tlorisne  |Oblika      |    Kota|
|   |        |     |dimenzije  |strehe/naklon  | pritličja|
|   |        |     |      |strehe      |      |
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+
|1   |Stanovanjska  |P+1+M  |8,00 m x  |DS, 38–45°    |   219,50|
|   |stavba     |     |15,00 m   |         |      |
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+
|2   |Stanovanjska  |P+1+M  |8,00 m x  |DS, 38–45°    |   220,00|
|   |stavba     |     |15,00 m   |         |      |
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+
|4   |Nestanovanjska |P+1+M  |15,00 m x  |DS, RS, 38–45°  |   222,00|
|   |stavba     |     |25,00 m   |         |      |
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+
|26  |Večnamenska   |P+1+M  |12,00 m x  |RS, DS, 40–45°  |   223,00|
|   |stavba     |     |30,00 m   |         |      |
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+
|26*  |Nestanovanjska |K+P+M  |10,00 m x  |DS, 38–45°    |   226,50|
|   |stavba     |     |20,00 m   |         |      |
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+
|27  |Nestanovanjska |P+1+M  |9,00 m x  |DS, 38–45°    |   221,00|
|   |stavba     |     |15,00 m   |         |      |
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+
|28  |Nestanovanjska |     |      |         |      |
|   |stavba     |     |      |         |      |
|   |a)zakristija  |P    |6,60 m x  |NTS,       |   222,34|
|   |        |     |4,40 m   |2 x 30°, 1 x 56° |      |
|   |b)stopnišče   |P    |1,6 m   |NDS, 30°     |   222,15|
|   |        |     |5,8 m    |         |      |
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+
|S1  |Stanovanjska  |P+M   |6,00 m x  |DS, 38–45°    |   221,00|
|   |stavba     |     |11,00 m   |         |      |
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+
|S2  |Stanovanjska  |K+P+M  |6,00 m x  |DS, 38–45°    |   220,00|
|   |stavba     |     |11,00 m   |         |      |
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+
|S3  |Stanovanjska  |K+P+M  |6,00 m x  |DS, 38–45°    |   222,00|
|   |stavba     |     |11,00 m   |         |      |
+------+----------------+---------+------------+-----------------+-----------+
Dovoljena je tudi:
– gradnja manj zahtevnih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ter večnamenske stavbe;
– gradnja manj zahtevnih objektov za lastne potrebe ter škarp in podpornih zidov;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s 13.a členom odloka.
(2) PE B območje bivalnih enot
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|Oznaka |Namembnost   |Etažnost  |Tlorisne   |Oblika   |   Kota|
|    |        |      |dimenzije   |strehe   | pritličja|
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|5   |Stanovanjska  |P+M     |7,00 m x   |DS, 38–45° |  219,50|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|6   |Stanovanjska  |P+M     |7,00 m x   |DS, 38–45° |  220,00|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|7   |Stanovanjska  |P+M     |7,00 m x   |DS, 38–45° |  220,00|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|8   |Stanovanjska  |P+M     |7,00 m x   |DS, 38–45° |  220,00|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|9   |Stanovanjska  |P+M     |7,00 m x   |DS, 38–45° |  220,00|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|10   |Stanovanjska  |P+M     |7,00 m x   |DS, 38–45° |  219,50|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|11   |Stanovanjska  |P+M     |6,00 m x   |DS, 38–45° |  219,50|
|    |stavba     |      |11,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|17   |Stanovanjska  |P+M     |8,00 m x   |DS, 38–45° |  223,00|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|18   |Stanovanjska  |P+M     |8,00 m x   |DS, 38–45° |  223,00|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|19   |Stanovanjska  |P+M     |6,00 m x   |DS, 38–45° |  223,00|
|    |stavba     |      |11,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S4   |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  225,50|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S5   |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  228,00|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S6   |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  230,30|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S7   |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  232,50|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S8   |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  235,50|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S9   |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  235,30|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S10  |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  238,10|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S10*  |Stanovanjska  |P+M     |8,00 m x   |DS, 38–45° |  238,10|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S11  |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  240,30|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S12  |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  237,00|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S13  |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  239,80|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S14  |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  237,00|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S15  |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  240,30|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S16  |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  237,50|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S17  |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  240,80|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S18  |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  238,00|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S19  |Stanovanjska  |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 38–45° |  240,80|
|    |stavba     |      |12,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|N2   |Stanovanjska  |P+1+M    |12,00 m x   |SS, 38–45° |  222,00|
|    |stavba     |      |20,00 m +   |      |     |
|    |        |      |12,00 m x   |      |     |
|    |        |      |18,00 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|N3   |Stanovanjska  |P+1+M    |13,00 m x   |SS, 38–45° |  222,00|
|    |stavba     |      |21,60 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
|N4   |Stanovanjska  |P+1+M    |13,20 m x   |SS, 38–45° |  222,00|
|    |stavba     |      |26,90 m    |      |     |
+-------+----------------+------------+--------------+------------+----------+
Dovoljena je tudi:
– gradnja manj zahtevnih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb;
– gradnja manj zahtevnih objektov za lastne potrebe ter škarp in podpornih zidov;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s 13.a členom odloka.
(3) PE C območje gospodarskih (agrarnih) enot
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|Oznaka|Namembnost    |Etažnost  |Tlorisne   |Oblika   |   Kota|
|   |         |      |dimenzije   |strehe   | pritličja|
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|20  |Stanovanjska   |P+M     |8,00 m x   |DS, 40- 45° |  234,00|
|   |stavba      |      |12,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|21  |Stanovanjska   |P+M     |8,00 m x   |DS, 40- 45° |  239,00|
|   |stavba      |      |12,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|22  |Stanovanjska   |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 40- 45° |  254,00|
|   |stavba      |      |12,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|23  |Stanovanjska   |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 40- 45° |  255,00|
|   |stavba      |      |12,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|24  |Stanovanjska   |P+M     |8,00 m x   |DS, 40- 45° |  227,00|
|   |stavba      |      |15,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S20  |Stanovanjska   |P+M     |8,00 m x   |DS, 40–45° |  252,00|
|   |stavba      |      |12,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S21  |Stanovanjska   |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 40–45° |  258,50|
|   |stavba      |      |12,00 m do  |      |     |
|   |         |      |10,00 m x   |      |     |
|   |         |      |15,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S22  |Stanovanjska   |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 40–45° |  262,00|
|   |stavba      |      |12,00 m do  |      |     |
|   |         |      |10,00 m x   |      |     |
|   |         |      |15,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S23  |Stanovanjska   |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 40–45° |  260,00|
|   |stavba      |      |12,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S24  |Stanovanjska   |K+P+M    |8,00 m x   |DS, 40–45° |  258,50|
|   |stavba      |      |12,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S25  |Stanovanjska   |P+M     |8,00 m x   |DS, 40–45° |  230,00|
|   |stavba      |      |12,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S26  |Stanovanjska   |P+M     |8,00 m x   |DS, 40–45° |  230,00|
|   |stavba      |      |12,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S27  |Stanovanjska   |P+M     |8,00 m x   |DS, 40–45° |  230,50|
|   |stavba      |      |12,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S28  |Stanovanjska   |P+M     |8,00 m x   |DS, 40–45° |  231,00|
|   |stavba      |      |12,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S29  |Stanovanjska   |K+P+M    |7,00 m x   |DS, 40–45° |  240,00|
|   |stavba      |      |12,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
|S30  |Stanovanjska   |P+M     |8,00 m x   |DS, 40–45° |  233,50|
|   |stavba      |      |12,00 m    |      |     |
+------+-----------------+------------+--------------+------------+----------+
Dovoljena je tudi:
– gradnja manj zahtevnih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb;
– gradnja manj zahtevnih objektov za lastne potrebe ter škarp in podpornih zidov;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s 13.a členom odloka.
(4) PE D območje prometne infrastrukture
+------+----------------+---------+------------+----------------+---------+
|Oznaka|Namembnost   |Etažnost |Tlorisne  |Oblika     |   Kota|
|   |        |     |dimenzije  |strehe/naklon  |pritličja|
|   |        |     |      |strehe     |     |
+------+----------------+---------+------------+----------------+---------+
|N1  |Nestanovanjska |P    |17,70 m /  |RS       |  219,75|
|   |stavba     |     |22,00 m x  |        |     |
|   |        |     |30,00 m   |        |     |
+------+----------------+---------+------------+------------- --+---------+
Dovoljena je tudi:
– gradnja manj zahtevnih škarp in podpornih zidov;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s 13.a členom odloka.
(5) PE K območje kmetijskih zemljišč
Na grajenem območju kmetije in pogojno zazidljivem območju kmetije je dovoljena gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov ter ostalih nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s 13.a členom odloka.«.
15. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(pogoji in usmeritve za nezahtevne in enostavne objekte)
(1) Na območju urejanja je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost in OPN MONM. Poimenovanje nezahtevnih in enostavnih objektov, navedenih znotraj posameznih PE, izhaja iz Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08).
(2) PE A območje funkcionalnega jedra, PE B območje bivalnih enot, PE C območje gospodarskih (agrarnih) enot:
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe; ograje; škarpe in podporni zidovi;
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti); začasni objekti (odprti sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor), vadbeni objekti (sprehajalna pot), spominska obeležja, urbana oprema (otroško igrišče, objekt za oglaševanje).
Na območju gospodarskih agrarnih gradbenih enot v naselju je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov.
(3) PE D območje prometne infrastrukture
Pogoji urejanja so podrobneje podani v 21. členu odloka. Dovoljeni so še:
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (utrjene dovozne poti); ograje; škarpe in podporni zidovi; pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, postajališče); spominska obeležja;
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek, utrjena dvorišča); pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni žičniški objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti); vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem (kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska steza); urbana oprema (nadkrita čakalnica na avtobusnem postajališču, javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija, obešanka na drogu javne razsvetljave, objekt za oglaševanje).
(4) PE E območje zelenih površin:
Pogoji urejanja so podrobneje podani v 19., 30. in 33. členu odloka. Dovoljeni so še:
– nezahtevni objekti: ograje; škarpe in podporni zidovi; pomožni infrastrukturni objekti (pomožni objekti vodne infrastrukture); spominska obeležja;
– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti, vrtina ali vodnjak); vadbeni objekti (sprehajalna pot, trimska steza); urbana oprema (skulptura in druga prostorska inštalacija, otroško igrišče).
(5) PE F območje vodnih površin
Pogoji urejanja so podrobneje podani v 19., 22., 25., 30. in 33. členu odloka. Dovoljeni so še:
– nezahtevni objekti: ograje; škarpe in podporni zidovi; pomožni infrastrukturni objekti (pomožni objekti vodne infrastrukture);
– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti, vrtina ali vodnjak).
(6) PE K območje kmetijskih zemljišč
Na grajenem območju kmetije in pogojno zazidljivem območju kmetije so dovoljeni:
– nezahtevni objekti: ograje; škarpe in podporni zidovi; pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti, vrtina ali vodnjak) pomožni kmetijsko-gozdarski objekti; začasni objekti (oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor); vadbeni objekti (kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska steza).
(7) Oblikovni pogoji za postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov ter tudi istovrstnih manj zahtevnih objektov na območju urejanja:
a) drvarnica, garaža, steklenjak, uta oziroma senčnica, enoetažna pritlična lopa, nadstrešek, enoetažni pritlični objekt:
– oblikovno se prilagodijo glavnemu objektu na gradbeni parceli, ki ji pripadajo, predvsem glede barve kritine in naklona strehe;
– dopustna je tudi ravna streha;
– objekti se gradijo kot samostojni ali tako, da se stikajo s skupnimi konstrukcijskimi elementi, možno jih je postaviti tik ob glavni objekt;
– drvarnica, garaža, enoetažna pritlična lopa in nadstrešek se lahko na bolj nagnjenem terenu izvedejo tudi kot delno vkopani in z nasutjem na strešni plošči (zelena streha);
b) ograja: lesena, kovinska ali v kombinaciji, lahko tudi z betonskim parapetom (višine do 50 cm) ob pogoju, da je celotna višina nižja od 2,2 m;
c) škarpa in podporni zid: vidna površina se reliefno obdela, obloži s kamnom ali ozeleni s plezalkami.«.
16. člen
(1) V 14. členu se besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi:
»Prostor GE se lahko nameni dejavnostim, ki so navedene v 11. členu tega odloka.«.
(2) V 14. členu se besedilo zadnjega stavka v drugem odstavku v celoti črta in nadomesti z besedilom:
»Poseg se izvede skladno s projektno dokumentacijo za prestavitev zakristije, pri čemer se na jugozahodni strani cerkve zgradi nova zakristija (stavba 28 a), na jugovzhodni strani pa stopnišče (stavba 28 b). Na zahodni, dvoriščni strani cerkve je predvidena ureditev parkirnih prostorov. Na parkirišče se lahko oblikuje samostojen dovoz ali pa skupen s sosednjo gradbeno enoto.«.
(3) V prvi alineji preglednice tretjega odstavka 14. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Dopolnilna stavba župnišča (stavba št. 26*)«.
(4) V drugi alineji preglednice tretjega odstavka 14. člena se črta beseda »objekt« in nadomesti z besedo: »stavbe«.
(5) V tretji alineji preglednice tretjega odstavka 14. člena se besedilo »š:d« črta in nadomesti z besedilom: »širina:dolžina (v nadaljnjem besedilu: š:d)«.
(6) V šesti alineji preglednice tretjega odstavka 14. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Večnamenska stavba (stavba št. 26)«.
(7) V sedmi alineji preglednice tretjega odstavka 14. člena se črta beseda »objekt« in nadomesti z besedo: »stavbe«.
(8) V osmi alineji preglednice tretjega odstavka 14. člena se črta beseda »objekta« in nadomesti z besedo: »stavbe«.
(9) V osmi alineji preglednice tretjega odstavka 14. člena se črta besedilo »maks. širina objekta = 15,00 m« in nadomesti z besedilom: »širina stavbe = do največ 15,00 m«.
(10) V četrtem odstavku 14. člena se besedilo prvega in drugega stavka spremeni tako, da se glasi:
»GE T, trgovine, oblikuje stavba trgovine s skladiščno stavbo in zunanjim skladiščem. Predvidena je nadomestna gradnja nestanovanjske stavbe, trgovine, z možnostjo bivanja ali dejavnosti v mansardi ter zunanjo ureditvijo.«.
(11) V prvi alineji preglednice četrtega odstavka 14. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Nestanovanjska stavba (stavba št. 4)«.
(12) V drugi alineji preglednice četrtega odstavka 14. člena se črta beseda »objekt« in nadomesti z besedo: »stavbe«.
(13) V tretji alineji preglednice četrtega odstavka 14. člena se črta beseda »objekta« in nadomesti z besedo: »stavbe«.
(14) V prvem stavku petega odstavka 14. člena se črta besedilo »glavni objekt« in nadomesti z besedilom: »glavna stavba«.
(15) V prvi alineji preglednice petega odstavka 14. člena se črta beseda »objekta« in nadomesti z besedo: »stavbe«.
(16) V četrti alineji preglednice petega odstavka 14. člena se črta beseda »maks.« in nadomesti z besedilom: »do največ«.
(17) V 14. členu se na koncu doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) GE N, legalizacija nadstrešnice pri gasilskem domu
Nestanovanjska stavba (stavba št. N1)
Tipologija stavbe:    prostostoječa stavba, trapeznega
             tlorisa
Okvirne tlorisne     17,70 m / 22,00 m x 30,00 m
dimenzije:
Etažnost:        P
Streha:         ravna streha, skrita za vencem, z
             najvišjo točko do največ 6 m nad
             obstoječim terenom
Sanacija obsega:
– zmanjšanje tlorisne dimenzije iz 7 na 6 polj stebrov na vzhodni strani stavbe,
– preplet horizontalnih in vertikalnih lesenih elementov na fasadi z namenom optičnega znižanja stavbe, boljše vključitve v okolico in zakritja konstrukcije (stebrov, strešnega venca),
– barvno uskladitev strešnega venca z lesenimi elementi,
– ureditev parkirnih površin za javno rabo ter mesta pod nadstrešnico za postavitev muzeja na prostem in za postavitev točilnega pulta,
– upoštevanje naravovarstvenih (30. člen) in kulturnovarstvenih (33. člen) usmeritev.«.
17. člen
(1) V prvem stavku prvega odstavka 15. člena se črta besedilo »objektom za lastne potrebe« in nadomesti z besedilom: »pomožnimi objekti«.
(2) V drugem stavku prvega odstavka 15. člena se črtata besedi »objektov« in nadomestita z besedama: »stavb«.
(3) V prvi alineji preglednice 15. člena se črta besedilo »stanovanjskega objekta« in nadomesti z besedilom: »stanovanjske stavbe«.
(4) V drugi alineji preglednice 15. člena se črtata besedi »objekta« in nadomestita z besedama: »stavbe«.
(5) V tretji alineji preglednice 15. člena se črta beseda »objektov« in nadomesti z besedo: »stavb«.
(6) V tretji alineji preglednice 15. člena se za besedilom »optimalna etažnost je P+M« doda besedilo, ki se glasi: »(na nagnjenem terenu K+P+M)«.
(7) V četrti alineji preglednice 15. člena se črta beseda »maks.« in nadomesti z besedilom: »do največ«.
(8) V drugem stavku drugega odstavka 15. člena se črta beseda »objekt« in nadomesti z besedo: »stavbo«.
18. člen
(1) V prvem stavku 16. člena se črta beseda »enostavni« in nadomesti z besedo: »pomožni«.
(2) V prvi alineji preglednice 16. člena se črta besedilo »stanovanjskega objekta« in nadomesti z besedilom: »stanovanjske stavbe«.
(3) V drugi alineji preglednice 16. člena se črta besedilo »stanovanjskega objekta« in nadomesti z besedilom: »stanovanjske stavbe«.
(4) V tretji alineji preglednice 16. člena se črtata besedi »objektov« in nadomestita z besedama: »stavb«.
(5) V tretji alineji preglednice 16. člena se za besedilom »optimalna etažnost je P+M« doda besedilo, ki se glasi: »(na nagnjenem terenu K+P+M)«.
(6) V četrti alineji preglednice 16. člena se črta beseda »maks.« in nadomesti z besedilom: »do največ«.
(7) V peti alineji preglednice 16. člena se črta besedilo »stanovanjskega objekta« in nadomesti z besedilom: »stanovanjske stavbe«.
(8) V 16. členu se pred prvim odstavkom doda podnaslov »Grajeno območje kmetij na GE domačij na robu naselja (RN)«.
(9) V 16. členu se pred drugim odstavkom doda podnaslov »Grajeno območje kmetij GE domačij znotraj naselja (ZN)«.
(10) Dosedanji prvi odstavek 16. člena se razdeli na drugi, tretji in četrti odstavek
(11) Dosedanji drugi odstavek 16. člena postane peti odstavek.
19. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(1) Bivalno gradbeno enoto za posebne družbene skupine (DS) oblikuje stavba doma za starejše osebe in dve stavbi z oskrbovanimi stanovanji:
Tipologija stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine:
           prostostoječa stavba,
           praviloma pravokotnega tlorisa,
           dovoljena je tudi oblika objekta v L
Velikost stavbe:   N2: do največ 12,00 m x 30,00 m + 12,00 m
           x 18,00 m,
           N3: do največ 13,00 m x 31,60 m,
           N4: do največ 13,20 m x 26,90 m,
           izzidki so dovoljenih le znotraj
           predpisanih velikosti objektov
Etažnost:      do največ P+1+M
Streha:       sestavljena – kombinacija simetričnih
           dvokapnih in ravnih streh, z najvišjo
           točko do največ 13 m nad obstoječim
           terenom 38–45o, možna izvedba strešnih
           oken in frčad.
(2) Pred gradnjo na območju DS se odstranijo obstoječe stavbe (stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje).
(3) Ob urejanju dovoznih poti, parkirnih mest, manipulativnih površin ter zelenih površin se gradbena enota lahko poveča in razširi tudi na sosednja zemljišča ali pa s sosednjo gradbeno enoto oblikuje skupne ureditve (skupni dovoz ipd.).
(4) Pri urejanju te enote je potrebno upoštevati naravovarstvene (30. člen) in kulturnovarstvene (33. člen) usmeritve.«.
20. člen
(1) V 17. členu se v imenu člena črta beseda »obstoječe« in nadomesti z besedo: »trške«.
(2) V drugi alineji preglednice 17. člena se črta beseda »objekta« in nadomesti z besedo: »stavbe«.
(3) V četrti alineji preglednice 17. člena se črta beseda »objekta« in nadomesti z besedo: »stavbe«.
21. člen
(1) V 18. členu se podnaslov pred prvim odstavkom črta.
(2) V prvem odstavku 18. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Manjši odmik od meje gradbene parcele je dovoljen ob pogoju, da se zagotovijo svetlobnotehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji ter da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele, in sicer:
– 2,5 m v primeru zelo ozke gradbene parcele;
– 1,5 m za stavbo nadstrešnice N1.«.
(3) V 18. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Če regulacijski elementi niso grafično določeni, je treba pri legi stavb v vseh PE upoštevati:
– nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe se zgradijo podrejeno v odnosu do glavne stavbe;
– za manj zahtevne objekte odmik od sosednje gradbene parcele vsaj 3 m ali manj s soglasjem lastnika sosednje gradbene parcele, pri čemer je potrebno upoštevati tolikšen odmik novih stavb od obstoječih, da so zagotovljeni svetlobnotehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji ter da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele;
– za nezahtevne in enostavne objekte za lastne potrebe najmanj 1,5 m odmika (razen utrjenih dovoznih poti in dvorišč, ki lahko segajo tudi do meje gradbene parcele), za žive meje, ograje, škarpe in podporne zidove (velja tudi za škarpe in podporne zidove, ki so višji od 1,5 m) pa odmik najmanj 0,5 m od meje sosednje gradbene parcele, s tem da se lahko (ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča) ta odmik tudi zmanjša oziroma se ti objekti lahko postavijo na mejo gradbene parcele;
– škarpe in podporni zidovi, ki so višji od 1,5 m so dopustni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin oziroma je to potrebno zaradi urejanja strmega terena ter zagotovitve geološke stabilnosti terena. Oblikovno morajo biti predmet strokovne prostorske preveritve, s katero se predpiše arhitekturno oblikovanje in ozelenitev skladno z oblikovanjem obcestnega prostora oziroma okoliških ureditev in pozidave.«.
(4) V 18. členu se na koncu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Na gradbeni parceli je možna ureditev parkirnih in manipulativnih površin, tlakovanih ali drugače utrjenih površin ob objektih, prav tako pa tudi zasaditev in zatravitev. Za premostitev višinskih razlik je možna gradnja škarp in podpornih zidov, oblikovanje brežin in teras. Na stavbah je dopustna vgradnja sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic/sistemov.«.
22. člen
(1) V 19. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Parkirišča in zunanje ureditve objektov v javni rabi morajo biti grajeni brez ovir in morajo zagotoviti neoviran dostop, vstop in uporabo objekta tudi funkcionalno oviranim osebam. Zelene površine se uredijo kot reprezentativne ureditve ob poslovnih objektih. V območju površin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti ne presega 0,75 m.«.
(2) V 19. členu se v prvem stavku tretjega odstavka črta beseda »objektov« in nadomesti z besedo: »stavb«.
(3) V 19. členu se na koncu prvega stavka v tretjem odstavku pika črta in doda besedilo: »v skladu z OPN MONM.«.
(3) V tretjem odstavku 19. člena se črta besedilo drugega stavka.
(4) V šestem odstavku 19. člena se črta besedilo prvega stavka.
23. člen
V 20. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Legalizacija objektov, ki so zgrajeni brez gradbenega dovoljenja, je možna v skladu z določili tega odloka.«.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA
24. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
(Splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture)
(1) Gradnja gospodarske javne infrastrukture je dopustna v vseh prostorskih enotah.
(2) Pri posegih na območju urejanja in (s tem odlokom predvidenih) posegih izven tega območja se upošteva obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo z omejitvami v pripadajočih varovalnih pasovih skladno s predpisi.
(3) Če se z načrtovanimi gradnjami posega v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture, se v projektni dokumentaciji prikaže detajlne tehnične rešitve tangenc oziroma križanj in prestavitev ob upoštevanju minimalnih medsebojnih odmikov, kotov križanj, nivelet cestišča in globine infrastrukturnih vodov v skladu s predpisi in usmeritvami upravljavcev ter pridobi njihova soglasja.
(4) Pred začetkom zemeljskih in gradbenih del se pridobi podatke oziroma ugotovi položaj in globino obstoječe infrastrukture ter pravočasno obvesti upravljavce zaradi uskladitve posegov, zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite obstoječih infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh gradbenih delih v njihovi bližini.
(5) Izvedbo različnih vrst objektov gospodarske javne infrastrukture se načrtuje usklajeno. Če se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s projektno rešitvijo in soglasjem upravljavca posameznega omrežja.
(6) Če izvajalec del naleti na obstoječe infrastrukturno omrežje ali opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen ali pa pride do morebitnih poškodb obstoječe infrastrukture, mora delo takoj prekiniti in obvestiti pristojnega upravljavca ter poškodbe ustrezno sanirati.
(7) Objekti se priključujejo na infrastrukturna omrežja po pogojih upravljavcev. Trase infrastrukturnih vodov se v čim večji meri načrtujejo v javnih površinah.«.
25. člen
(1) V 21. členu se za sedmim odstavkom (v podnaslovu Regionalna cesta R3 – 668 / 5846 Gabrje–Ratež) doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Pri načrtovanih prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati projektno dokumentacijo rekonstrukcije regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje–Ratež, vključno s prestavitvijo zakristije na cerkvi svetega Križa, projektno dokumentacijo za most čez Vrtaški potok ter projektno dokumentacijo za ureditev Vrtaškega potoka skozi naselje Velike Brusnice.«.
(2) V 21. členu se za sedemnajstim odstavkom (v podnaslovu Notranje prometno omrežje) dodata nov devetnajsti in dvajseti odstavek, ki se glasita:
»(19) Normalni prečni prerez C1, C3, C5, C6, C7 in C8:
Vozišče                    3.50 m
Bankina                  2 x 0.50 m
----------------------------------------------------
Skupaj                    4.50 m
----------------------------------------------------
(20) Normalni prečni prerez C2 in C4:
Vozišče                    4.00 m
Bankina                  2 x 0.50 m
----------------------------------------------------
Skupaj                   5.00 m«.
----------------------------------------------------
(3) V 21. členu se za osemnajstim odstavkom (v podnaslovu Prometna varnost) dodajo novi dvaindvajseti, triindvajseti, štiriindvajseti in petindvajseti odstavek, ki se glasijo:
»(22) Pri gradnji novih prometnih površin ter vseh potrebnih rekonstrukcijah prometnega omrežja je potrebno zagotoviti ustrezne radije, ki omogočajo dovoz tudi za dostavna in interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih odpadkov in vozila zimske službe.
(23) Vse prometne površine se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo.
(24) Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena. Vzorec zasaditve površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme.
(25) Postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje ter turistično signalizacijo mora biti izvedena v skladu s predpisi.«.
(4) V 21. členu se besedilo dvajsetega odstavka (v podnaslovu) Ureditev priključkov spremeni tako, da se glasi:
»(27) Novi priključki na regionalno cesto R3-668/5846 se izvedejo na odseku od km 3.740 do km 4.156, in sicer v km 3.798, km 3.844, km 3.873 in 4.040 – desno in 3.805 – levo ter v km 3.237 in v km 3.242 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste, medtem ko se na lokalno cestno omrežje izvedejo preko poglobljenih robnikov ali kot priključki. Odstopanja od lokacij priključkov so možna le s soglasjem upravljavca ceste.«.
(5) V 21. členu se pred triindvajsetim odstavkom (v podnaslovu Odvodnjavanje talne in meteorne vode) doda nov trideseti odstavek, ki se glasi:
»(30) Predvidene ceste morajo imeti ustrezne prečne in vzdolžne naklone ter urejeno odvodnjavanje.«.
(6) V 21. členu se besedilo v sedemindvajsetem odstavku (v podnaslovu Parkirišča) spremeni tako, da se glasi:
»(35) Parkirne površine javnega značaja so urejene v območju pokopališča, gasilskega doma in nadstrešnice N1 ter uvoza do osnovne šole. Parkirne površine za potrebe dejavnosti se praviloma uredijo v okviru obstoječih gradbenih parcel. Izjemoma, kadar na gradbeni parceli ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, pa lahko investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotovi na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200 m.«
(7) V 21. členu se za sedemindvajsetim odstavkom (v podnaslovu Parkirišča) doda nov šestintrideseti odstavek, ki se glasi:
»(36) Predvidena je ureditev parkirnih površin:
– pod stavbo nadstrešnice N1;
– severno od nadstrešnice N1, in sicer pretežno v travnati izvedbi (namenjeno le občasnemu parkiranju ob prireditvah) ter delno v asfaltni izvedbi, skladno z grafičnim delom SD OLN.«.
(8) V 21. členu se v prvem stavku osemindvajsetega odstavka (v podnaslovu Pešpoti) črta beseda »maks. širini 2.00 m« in nadomesti z besedilom: »širini do največ 2,00 m«.
(9) V 21. členu se v drugem stavku osemindvajsetega odstavka (v podnaslovu Pešpoti) črta besedilo »večnamenskega objekta« in nadomesti z besedilom: »večnamenske stavbe št. 26«.
(10) V 21. členu se na koncu osemindvajsetega odstavka (v podnaslovu Pešpoti) doda nov stavek, ki se glasi:
»Prav tako se lahko izvede brv preko Šumečega potoka zahodno od predvidenega območja stanovanj za posebne družbene skupine ter legalizira obstoječo brv preko Vrtaškega potoka severovzhodno od nadstrešnice pri gasilskem domu.«.
(11) V 21. členu se podnaslov »Brežine« spremeni v podnaslov »Brežine, škarpe in podporni zidovi«.
(12) V 21. členu se besedilo v devetindvajsetem odstavku (v podnaslovu Brežine) spremeni tako, da se glasi:
»(38) Vkopne in nasipne brežine se izvedejo v nagibu 1:1,5 do največ 1:2, ki se humusirajo in zatravijo oziroma oblikujejo v skladu z usmeritvami geologa.«.
(13) V 21. členu se za devetindvajsetim odstavkom (v podnaslovu Brežine) doda nov devetintrideseti odstavek, ki se glasi:
»(39) Ob urejanju obcestnega pasu je poleg oblikovanja brežin dopustna tudi gradnja škarp in podpornih zidov, katerih gabariti se detajlno določijo v projektni dokumentaciji.«.
(14) V 21. členu dosedanji:
– osmi do sedemnajsti odstavek postanejo deveti do osemnajsti odstavek;
– osemnajsti odstavek postane enaindvajseti odstavek;
– devetnajsti do dvaindvajseti odstavek postanejo šestindvajseti do devetindvajseti odstavek;
– triindvajseti do sedemindvajseti odstavek postanejo enaintrideseti do petintrideseti odstavek;
– osemindvajseti odstavek postane sedemintrideseti odstavek;
– devetindvajseti odstavek postane osemintrideseti odstavek;
– trideseti odstavek postane štirideseti odstavek.
26. člen
(1) V drugem odstavku 22. člena se črtata drugi in tretji stavek in nadomestita z besedilom: »Za regulacijo in delno nadkritje Vrtaškega potoka, s sočasno rekonstrukcijo prometnega omrežja in ostalih potekov infrastrukturnih vodov, je potrebno zagotavljati navedene dimenzije ter upoštevati:
– smernice št. 35001-14/2005-A002304003 z dne 17. 2. 2005, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja spodnje Save;
– vodnogospodarske ureditve načrtovane v projektni dokumentaciji (za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje–Ratež, za most čez Vrtaški potok ter za ureditev Vrtaškega potoka skozi naselje Velike Brusnice).«.
(2) V 22. členu se na koncu dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Pri posegih na vodna in priobalna zemljišča je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo varstvo voda.
(5) Pri načrtovanju objektov s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, je potrebno upoštevati odmik od meje vodnega zemljišča.
(6) Na lokaciji nadstrešnice N1, ki se v sklopu prometnih površin v naselju nameni javni rabi, mora tako ureditev same stavbe s parkirišči kot njene okolice (na jugovzhodni strani, ki sega v priobalno območje Vrtaškega potoka) omogočati nemoten dostop do potoka ter dela, ki so potrebna za njegovo vzdrževanje.«.
27. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(Varstvo vodnih virov)
Južno od naselja se nahajata dve vrtini Br-2/91 in Br-3/91, ki na občinskem nivoju predstavljata območje varstva vodnega vira. Širši varstveni pas (območje 2) sega tudi v južni del naselja, zato se pri urejanju tega dela območja upošteva varstvene usmeritve v skladu s predpisom o zaščiti vodnih virov na območju MO NM.«.
28. člen
(1) V 23. členu se na koncu prvega stavka v prvem odstavku pika črta in doda besedilo:
»preko novih cevovodov, ki se bodo oskrbovala iz obstoječega vodohrana VH Brusnice na koti 268 m n.v. Objekti nad koto 255 m n.v. bodo imeli omejen tlak do 1,5 bar.«.
(2) V 23. členu se drugi, tretji in četrti stavek v prvem odstavku v celoti črtajo.
(3) V 23. členu se v drugem stavku drugega odstavka črta besedilo »s cevmi NL DN 100 mm« in nadomesti z besedilom: »iz cevi nodularne litine (NL, cev tlačnega razreda K9 ter ustreznega premera) ter z izvedbo nadzemnih hidrantov«.
(4) Besedilo četrtega odstavka 23. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom:
»(4) Pri projektiranju in izvedbi projekta mora investitor upoštevati določbe tehničnih predpisov glede javnega vodovoda ter predpise o oskrbi s pitno vodo.«.
29. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za odpadne vode posameznih objektov ali skupine objektov je predvidena dograditev obstoječega sistema ločene kanalizacije v vodotesni izvedbi z navezavo (preko vtočnega jaška) na obstoječo kanalizacijo ter v nadaljevanju po obstoječem kanalizacijskem sistemu v čistilno napravo, ki jo je zaradi hidravlične preobremenjenosti potrebno pred priključitvijo novih objektov ustrezno povečati. Slednje se določi v projektni dokumentaciji. Za odvajanje komunalnih odpadnih vod so mesta priključitve na obstoječi sistem razvidna iz grafičnega dela OLN.
(2) Kanalizacija odpadnih voda, ki poteka pod stavbo nadstrešnice N1, se pri nadaljnjem projektiranju prestavi.
(3) Kanalizacija mora biti zgrajena iz kvalitetnih materialov ter skladno z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi o javni kanalizaciji ter predpisi, ki urejajo čiščenje in odvajanje odpadne komunalne vode v javno kanalizacijo.«.
30. člen
(1) V 25. členu se na koncu prvega odstavka pika črta in doda besedilo:
»ali v kapnice (voda pa se porabi kot sanitarna voda, voda za zalivanje ipd.).«.
(2) V 25. členu se v prvem stavku drugega odstavka črta beseda »Brusničnico« in nadomesti z besedo: »Brusničico«.
(3) Za drugim odstavkom 25. člena se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja se predvidi v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva voda, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin ter tako, da z gradbenih parcel posameznih objektov padavinske vode ne pritekajo na javno površino.
(4) Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno, iz kvalitetnih materialov, skladno z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi o javni kanalizaciji ter predpisi, ki urejajo čiščenje in odvajanje padavinske vode (tudi z javnih cest) v vode in javno kanalizacijo.«.
(4) V 25. členu se v tretjem odstavku na koncu stavka doda pika: ».«.
(5) Dosedanji tretji odstavek 25. člena postane peti odstavek.
31. člen
(1) V 26. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Za predvidene posege znotraj ureditvenega območja je predvidena postavitev nove TP kabelske kompaktne izvedbe moči do 630 kVA s 3-celičnim SF(6) stikalnim blokom, ki bo vzankana v obstoječe 20 kV omrežje. NNO in VNO se izvede z jaški standardnih dimenzij v elektrokabelski kanalizaciji iz PVC cevi Ø 160 mm ali prosto v zemlji, pod povoznimi površinami pa v obbetoniranih PVC ceveh Ø 160 mm. V primeru potrebe po večji priključni moči se obstoječa TP Šola Brusnice nadomesti s kompaktno kabelsko TP.«.
(2) V 26. členu se na koncu drugega stavka v drugem odstavku črta besedilo:
»PMO-4, katere se namesti v zelenici na meji ob cesti ali na fasadah objektov na vedno dostopnem mestu.«.
(3) V 26. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Poslovno stanovanjske stavbe se napajajo direktno iz TP po kabelski kanalizaciji in se zaključijo na kabelskih omaricah. Za priklop doma starejših občanov pa je potrebno predvideti lastni izvod iz TP Šola Brusnice.«.
(4) Za prvim stavkom četrtega odstavka 26. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Priključne omarice morajo biti prostostoječe in locirane na vedno dostopnih lokacijah. Število in velikost omaric sta odvisna od števila odjemnih mest in moči odjema. Možna je tudi gradnja skupinskih omaric.«.
(5) Besedilo petega odstavka 26. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom:
»Z novimi ureditvami je ob cestah in poteh predvidena postavitev razsvetljave prometnega omrežja. Ta je sestavljena iz enocevne kabelske kanalizacije po celotni dolžini trase, napajalno-krmilnega in merilnega dela, vodnikov in drogov s svetilkami ter kabelskih vodnikov in ozemljitve.«.
(6) V 26. členu se pred prvim odstavkom doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Območje urejanja se napaja iz dveh transformatorskih postaj (v nadaljnjem besedilu: TP), in sicer iz TP Šola Brusnice ter iz TP Brusnice.«.
(7) V 26. členu se za četrtim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav se upošteva veljavne varnostne in tehnične predpise.«.
(8) V 26. členu se za šestim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Medsebojna oddaljenost drogov s svetilkami in izbor svetilk se določi v skladu s strokovnimi priporočili glede cestne razsvetljave ter v skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.«.
(9) Sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek 26. člena se črtajo.
(10) Dosedanji prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 26. člena postanejo drugi, tretji, četrti, peti, sedmi in osmi odstavek.
32. člen
(1) V prvem odstavku 27. člena se črta besedilo zadnjega stavka.
(2) Za drugim odstavkom 27. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Obravnavano območje bo možno po pogojih upravljavca priključiti tudi na širokopasovno optično omrežje.«.
(3) Dosedanji prvi odstavek 27. člena se razdeli na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek.
(4) Dosedanji drugi odstavek 27. člena postane peti odstavek.
33. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen
(Kabelsko komunikacijsko omrežje)
Za potrebe oskrbe območja urejanja se lahko zgradi kabelsko komunikacijsko (KKS) omrežje.«.
34. člen
Za 27.a členom se doda nov 27.b člen, ki se glasi:
»27.b člen
(Plinovodno omrežje)
Za potrebe oskrbe območja urejanja se lahko zgradi distribucijsko plinovodno omrežje.«.
35. člen
Besedilo 28. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom:
»(1) Ogrevanje objektov je možno na lahko kurilno olje, na plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva oziroma z izkoriščanjem drugih virov energije.
(2) Energijska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v skladu s predpisi o učinkoviti rabi energije v stavbah. Zagotovljena mora biti tudi raba obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi.«.
36. člen
(1) V 29. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih (tip, barvo, velikost/prostornino in število določi izvajalec javne službe) znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo v Leskovec. Zbirna in prevzemna mesta komunalnih odpadkov so umeščena na javnih površinah, prikazana v grafičnem delu in morajo povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje odpadkov, tudi za ločeno zbiranje (EKO-otok), hkrati pa morajo biti dostopna posebnim vozilom za odvoz odpadkov na komunalno deponijo.«.
(2) Besedilo tretjega odstavka 29. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom:
»Med gradnjo in v času obratovanja načrtovanih objektov se upošteva veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki na splošno in s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.«.
(3) Za prvim odstavkom 29. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Stojna površina zabojnikov za odpadke se asfaltira ali tlakuje (npr. z betonskimi ploščami), ob robu pa namesti enostavno oblikovano ograjo v višini zabojnika. V primeru postavitve nadstreška nad zabojniki (višina do največ 3 m, lesena konstrukcija, streha v skladu z lokalno tipologijo) se ograja lahko izvede do višine strešne konstrukcije.«.
(4) Dosedanji drugi in tretji odstavek 29. člena postaneta tretji in četrti odstavek.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
37. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
(splošni pogoji)
(1) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objektov in ureditev, ob rekonstrukcijah ter pri izvajanju dejavnosti in programov na območju urejanja ne smejo biti povzročene čezmerne obremenitve okolja oziroma presežene dovoljene mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevati je potrebno veljavne predpise in normative s področja varstva okolja, naravnih virov in ohranjanja narave.
(2) Pri organizaciji gradbišča je na podlagi veljavnih predpisov potrebno upoštevati predpise s področja ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbišču ter zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev, ki pri tem nastajajo.
(3) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene začasne in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje.«.
38. člen
(1) V 30. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skozi naselje tečejo trije potoki, ki se uvrščajo med hidrološke in ekosistemske naravne vrednote lokalnega pomena: Šumeči potok, Vrtaški potok in Brusničica.
(2) Brusničica (št. NV 8270):
a) Potok od sotočja Vrtaškega in Šumečega potoka v Velikih Brusnicah teče skozi naselje v koritu, izvedenem v betonu in kamnu, naprej pa ima potok naravno, meandrirajočo strugo, ki jo obdajajo njivske in travniške površine vse do naselja Ratež.
b) Varstvene usmeritve:
– Pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov na obravnavanem območju je prepovedano odvajanje odpadnih vod.
(3) Šumeči potok (št. NV 8273):
a) Hudourni potok s povirjem v Gorjancih, levi pritok Brusničice v naselju Velike Brusnice, je skozi naselje neurejen, deloma kanaliziran.
b) Varstvene usmeritve:
– Struga potoka se ohranja v naravnem stanju (zatravljene brežine in naravna struga) z grmovno in drevesno obrežno vegetacijo, ki se po potrebi obnavlja z avtohtonimi vrstami.
– V potok je prepovedano odvajanje odpadnih vod iz gospodinjstev in gospodarskih poslopij (hlevov, gnojničnih jam) ter odlaganje odpadkov.
– Območja proti potoku, zahodno od stavb N2 in N4 ter na ostalih obvodnih zemljiščih, se ne ograjuje. Ohranja se 5 m pas vzdolž potoka.
(4) Vrtaški potok (št. NV 8274):
a) Hudourni potok s povirjem v Gorjancih, desni pritok Brusničice v Velikih Brusnicah, je skozi naselje mestoma kanaliziran ter stisnjen ob lokalno cesto, iz katere so speljani številni dostopi do stanovanjskih stavb na drugi strani potoka.
b) Varstvene usmeritve:
– Vodotok in njegove brežine se izvede v skladu s 13. členom, varovalne ograje ob potoku in na prečnih komunikacijah so lesene, mestoma se uredijo ekološke niše, ob potoku se ohranja obstoječo vegetacijo, za nove zasaditve pa se predvidi uporaba avtohtonih vrst.
– V potok je prepovedano odvajati odpadne vode iz gospodinjstev in gospodarskih poslopij (hlevov, gnojničnih jam).
– Območju južno od stavb S2 in S3, ki meji na rob naravne vrednote, naj se ne spreminja reliefa. Teren naj ostaja v terasah. Območje je proti naravni vrednoti smiselno zasaditi z značilno obvodno vegetacijo.
– Obstoječi travnik znotraj prostorske enote PE E (severno od nadstrešnice in na parc. št. 879, 883, k.o. Brusnice) se ohranja kot del naravne vrednote. Preko travnika se lahko spelje pešpot, ki naj ostaja v travnati izvedbi.
– Stavba nadstrešnice N1 se umakne z roba potoka tako, da se skrajša za eno polje (ostane naj jih 6). Parkirišče severno od nadstrešnice se uredi v travnati izvedbi brez ureditve z betonskimi tlakovci in se nameni le občasnemu parkiranju (v primeru prireditev), pri čemer naj se zagotavlja najmanjši odmik od roba potoka v razdalji vsaj 5 m. Območja vzdolž potoka naj se ne ograjuje, pač pa se linijsko, vzdolž potoka oziroma vzdolž nadstrešnice obstoječo neprimerno vegetacijo nadomesti z avtohtono obrežno vegetacijo (vrba, črna jelša). Za prehod preko potoka pa se uporablja obstoječa lesena brv vzhodno od nadstrešnice.
– Območja proti potoku, zahodno od stavb S26-S28, se ne ograjuje. Ohranja se 5 m pas vzdolž potoka.
(5) Na območju strnjene poselitve se biotska raznovrstnost ohranja tako, da se ohranjajo zelene površine, drevesa, skupine dreves, tekoče vode in drugi življenjski prostori prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst.
(6) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo splošne in podrobnejše usmeritve za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedenih v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice za strategijo prostorskega razvoja Mestne občine Novo mesto (6-III-415/2-O-05/AŠP, Novo mesto, december 2005), Naravovarstvene smernice za prostorski red Mestne občine Novo mesto (6-III-327/2-O-06/AŠP, Novo mesto, oktober 2006) in Naravovarstvene smernice za OLN Brusnice (št. 6-III-5/2-O-05/AŠP, Novo mesto, januar 2005).
(7) V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja se upošteva 105. člen Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB2, 61/06 – ZDru-1, 63/07 Odl. US, 117/07 Odl. US, 32/08 Odl. US, 8/10 – ZSKZ-B).«.
39. člen
(1) V 31. členu se ime člena spremeni tako, da se glasi:
»(Varovanje plodne zemlje in tal)«.
(2) Besedilo prvega in drugega stavka v prvem odstavku 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri vseh posegih v prostor je potrebno izkopane plasti skupaj s plodno zemljo odriniti in deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Plodna zemlja se uporabi za ureditev zelenih površin ali se jo odpelje na ustrezno deponijo.«.
(3) V 31. členu se na koncu dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Zemeljska in gradbena dela naj se s časovnega in tehničnega vidika izvajajo tako, da bodo čim manj prizadete okoliške površine ter da se omeji poškodbe tal na najmanjšo možno mero (npr. ob razpiranju gradbene jame). Tla pod delovnimi stroji se ustrezno utrdijo in zaščitijo.
(5) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.«.
40. člen
(1) V prvem stavku 32. člena se besedilo:
»Na vodnem in priobalnem zemljišču v skladu s 37. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) ni dovoljeno posegati v prostor, razen za gradnjo objektov javne infrastrukture, gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih«
spremeni tako, da se glasi:
»Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, gradnjo objektov grajenega javnega dobra«.
(2) V 32. členu se na koncu dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Odvodnjavanje odpadnih komunalnih voda in odpadnih padavinskih voda je na območju urejanja predvideno v ločenem sistemu ter v nadaljevanju po obstoječem kanalizacijskem sistemu v čistilno napravo Brusnice.
(3) Za odvodnjavanje padavinskih voda s prometnih površin se uredi ustrezno odvodnjavanje ali zgradi drenažni sistem z navezavo na predvideno in obstoječe kanalizacijsko omrežje.
(4) Onesnažene padavinske vode se očistijo preko peskolovov in lovilcev olj.«.
41. člen
V 33. členu se na koncu dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Predvideni posegi pri cerkvi sv. Družine:
a) ob potoku se odstrani vso tujerodno vegetacijo (tuja, octovec) in nadomesti z avtohtono (jelša, vrba, dren itd.), pri čemer se intenzivno obsadi tudi levo brežino potoka;
b) sanira se podoba zadnje strani (ki gleda proti pročelju cerkve) nove večnamenske stavbe št. 4 zahodno od cerkve;
c) prostor pred cerkvijo se vzdržuje v čim bolj izvorni podobi brez vnašanja urbanih elementov:
– vzdržuje se peščena pot ter zelene površine ob cerkvi in prostoru ob spominskih obeležjih za cerkvijo;
– elektroomarica pred cerkvijo se odstrani oziroma prestavi na manj izpostavljeno lokacijo;
– propadlo drevo (hruška) se lahko nadomesti z novim, vendar nekoliko bolj stran od cerkve.
(3) Ureditve v vplivnem območju cerkve sv. Družine:
a) stavba nadstrešnice N1:
– objekt se skrajša za en konstrukcijski raster;
– sanirati je potrebno vidno podobo objekta s povzemanjem elementov starih gospodarskih objektov na podeželju – tako po obliki kot materialu (les) – poudarjena horizontalna členitev po zgledu kozolcev.
b) okolica nadstrešnice N1:
– ob travniku severno od stavbe N1 se zasadi visokodebelno sadno drevje, ki bo blažilo podobo predimenzionirane stavbe v prostoru;
– travnik se lahko utrdi tako, da bo omogočeno občasno parkiranje, ne sme pa se vanj posegati z drugimi gradbenotehničnimi elementi kot so asfalt, tlakovci, robniki in podobno.
(4) Pri cerkvi Povišanja sv. Križa so znotraj zarisanega območja kulturnega spomenika predvideni naslednji posegi:
– ureditev travnate in peščene površine, na kateri je možno tudi parkiranje. Klasično asfaltirano parkirišče z robniki in drugo urbano opremo na tem mestu ni možno. Posegi ne smejo negativno vplivati na materialno substanco cerkve – dviganje nivoja tal, zamakanje oziroma vlaženje sten in temeljev, soljenje itd.;
– na zahodnem robu zelenice zahodno od cerkve, kjer se dovoli parkiranje v obliki zelenega parkirišča, se zasadi primerna drevesa – srednje visoke listavce (drevoredno vzgojene sadike z vsaj 2,5 m visokim deblom in oblikovano krošnjo) – poleg sence so drevesa namenjena tudi mehčanju stika med cerkvijo in novo arhitekturo;
– prestavitev zakristije v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji št. NM-93/2010-RP z dne 24. 10. 2011 in kulturnovarstvenim soglasjem z dne 21. 12. 2011.
(5) Novogradnje v vplivnem območju cerkve Povišanja sv. Križa:
– tloris nobene izmed novih stavb (N2, N3 in N4) po površini ne sme presegati tlorisa cerkve;
– višine slemen novih objektov ne smejo presegati 13 m od kote tal;
– streha mora biti simetrična dvokapnica z opečno kritino, možne so frčade in strešna okna;
– barve fasad morajo biti umirjene – v svetlejših zemeljskih tonih;
– parkirne površine naj se ozeleni s primernimi avtohtonimi listavci;
– v območju odprtih površin ob objektih N2-N4 ni primerno zasajanje eksotičnih iglavcev ter vnašanje izstopajočih urbanih elementov, ki niso v skladu s podeželskim značajem naselja.«.
42. člen
Besedilo 34. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom:
»(1) V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne smejo presegati mejnih vrednosti hrupa, ki so določene za posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora v predpisih glede mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju.
(2) V primeru prekomerne obremenitve s hrupom je treba vir hrupa omejiti na nivo dovoljenega.
(3) V času gradnje je treba obratovanje delovnih strojev ter vsa gradbena in druga hrupna dela na gradbišču opravljati le v dnevnem času med 7. in 19. uro.
(4) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določila predpisov glede mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, glede zvočne zaščite stavb in ostale predpise, ki se nanašajo na varstvo pred prekomernim hrupom.«.
43. člen
Besedilo 35. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom:
»(1) Obremenitev zunanjega zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij po predpisih o mejnih vrednostih kakovosti zunanjega zraka.
(2) Zavezanec za izvajanje ukrepov v času gradnje je izvajalec gradbenih del, ki mora zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku. V ta namen je treba med gradnjo preprečevati:
– prašenje z odkritih delov gradbišča z rednim vlaženjem odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu;
– nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi na način, da se prekriva sipke tovore pri transportu z območja gradbišča na javne prometne površine.«.
44. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 36. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»Na območju OLN je urejeno ločeno zbiranje odpadkov.«.
(2) V 36. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljeno je kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora in kuhinjskih odpadkov, ki pripadajo posameznemu gospodinjstvu in nimajo negativnega vpliva na okolje.«.
(3) Tretji in četrti odstavek 36. člena se v celoti črtata.
(4) V 36. členu se besedilo petega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Gradbeni in drugi odpadki, ki nastajajo pri odstranitvi in gradnji objektov, se zbirajo ločeno glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Odpadke se oddaja pooblaščeni organizaciji, začasno pa se jih hrani na za ta namen urejeni deponiji s predhodno določeno lokacijo. Z neuporabnimi ter morebitnimi nevarnimi odpadki se ravna v skladu s predpisi o ravnanju z (nevarnimi) odpadki. Odlaganje odpadnega gradbenega in izkopanega materiala ni dovoljeno na občutljiva območja (npr. na brežine, kjer lahko pride do zdrsa ali erozije).«.
(5) Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek 36. člena postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
45. člen
V 37. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Predvidene so:
– odstranitve objektov na stavbnih zemljiščih parc. št. 80/2, 80/5, 80/6, 3777/1, 69/1, 69/2, 199*, 88/3, *46/1, 140/1 in 782 ter odstranitev dela objekta nadstrešnice (skladno s prikazom v grafičnem delu) na stavbnih zemljiščih parc. št. 884 in 891, vse k.o. Brusnice;
– prestavitve zbiralnikov živinskih gnojil iz območja varovalnega pasu vodotokov in ceste;
– v območju ureditve in prestavitve struge Vrtaškega potoka je predvidena odstranitev obstoječih premostitvenih objektov, ki služijo za dostop do objektov.«.
46. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
(Osončenje fasad in odprtih površin)
Oblikovanje novih stavb ter notranja organizacija prostorov morata biti načrtovana tako, da v največji možni meri zagotavljata dobro osončenost oziroma naravno osvetlitev prostorov. Pomembna je lega bivalnih prostorov na južni, jugozahodni ali jugovzhodni strani, medtem ko se spalni in delovni prostori locirajo na nasprotne strani neba.«.
47. člen
Za 37.a členom se doda nov 37.b člen, ki se glasi:
»37.b člen
(Varstvo krajinskih značilnosti)
(1) Urejanje okolice stavb, vključno s premostitvami višinskih razlik in utrjevanjem brežin, naj bo čim bolj sonaravno. Ureditev brežin ima prednost pred gradnjo podpornih zidov. Podporni zidovi se gradijo le tam, kjer je to res potrebno in še to po možnosti v čim večji meri v kombinaciji z brežinami. Pri urejanju okolice stavb je potrebno upoštevati tudi geološke in hidrološke značilnosti terena.
(2) Pri zasaditvi in zatravitvi površin na območju urejanja se upošteva krajinske značilnosti (npr. naklon terena, padec senc, bližino stavb in poti) ter uporabi avtohtono vegetacijo.
(3) Po končani gradnji se sanira morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliški drevesni in grmovni vegetaciji ter na poteh in na začasnih gradbenih površinah.«.
48. člen
Za 37.b členom se doda nov 37.c člen, ki se glasi:
»37.c člen
(Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Nov poseg v okolje ter rekonstrukcija objekta ali naprave, ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme povzročiti čezmerne obremenitve, pri čemer je potrebno upoštevati predpise, ki se nanašajo na elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju.«.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
49. člen
V 38. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za zagotavljanje požarne varnosti ter mehanske odpornosti in stabilnosti objektov se upošteva določila predpisov o požarni varnosti objektov in ostale predpise, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov ter naprav, njihovo rabo in vzdrževanje, in sicer tako, da:
– dostopi in dovozi omogočajo prometne in delovne površine interventnih vozil ter izpolnjujejo pogoje za varen umik in omejeno ogrožanje uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov;
– odmiki med objekti ter uporaba ustreznih gradbenih materialov preprečujejo širjenje požara;
– oskrba za gašenje z vodo je zagotovljena preko obstoječega in predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
(2) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s predpisi o študiji požarne varnosti oziroma iz zasnove požarne varnosti. Študija oziroma zasnova požarne varnosti je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.«.
50. člen
Besedilo 39. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom:
»(1) V primeru ugotovljenih naravnih omejitev je potrebno v fazi priprave projektne dokumentacije predvideti ustrezne tehnične rešitve gradnje ali predhodno izdelati hidrološke in geološke raziskave glede morebitne poplavnosti in visoke podtalnice, erozivnosti ali plazovitosti ter na podlagi tega predvideti ustrezne tehnične rešitve gradenj na območju urejanja, kar se upošteva pri projektiranju.
(2) Za zagotavljanje varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami je potrebno upoštevati določila predpisov glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
51. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
(Varstvo pred potresom)
(1) Načrtovani objekti in ureditve morajo biti projektirani za VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice oziroma za 0,175 g projektnega pospeška tal, ki velja na tem območju za trdna tla. Pri projektiranju potresnoodpornih konstrukcij se upošteva karto Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal in določila Slovenskega standarda SIST EN 1998-1 Evrokod 8 ter Nacionalnega dodatka k SIST EN 1998-1.
(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se upošteva tudi določila predpisov glede mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter določila ostalih predpisov glede varstva pred potresom.«.
VIII. NAČRT PARCELACIJE
52. člen
(1) V 40. členu se besedilo prvega stavka v prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Načrt parcelacije je razviden iz grafičnega dela OLN.«.
(2) V 40. členu se v prvem odstavku drugi stavek črta.
(3) V 40. členu se v drugem odstavku črta beseda »PGD« in nadomesti z besedilom: »projektni dokumentaciji«.
(4) V 40. členu se na koncu dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) V primeru gradnje stanovanjske stavbe S10* se gradbena parcela oblikuje le na zemljišču s parc. št. 1163, k.o. Brusnice.
(4) Znotraj bivalne gradbene enote za posebne družbene skupine je dopustna postopna gradnja (po fazah) stavb N2, N3 in N4 ter oblikovanje ene skupne gradbene parcele ali do največ treh posameznih gradbenih parcel.
(5) Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so možna tudi odstopanja v skladu z določili 44. člena odloka.«.
IX. ETAPNOST IZVEDBE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OLN
53. člen
V 41. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pred pričetkom gradnje je potrebno:
– zgraditi komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo;
– določiti gradbene parcele.
(2) Če omrežje za oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda ali dostop do javne ceste še ni zgrajeno, se kot dokazilo o zagotovitvi minimalne komunalne oskrbe šteje dokazilo, da je to omrežje vključeno v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto ali pogodba o opremljanju, sklenjena med investitorjem in občino. Če temu ni tako, lahko investitor minimalno komunalno oskrbo zagotovi tudi na alternativen način, ki omogoča samooskrbo objekta in izkazuje zadnje stanje gradbene tehnike.
(3) Izvajanje posegov v posameznih prostorskih enotah se lahko izvaja neodvisno od urejanja druge prostorske enote. Etape oziroma faze se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vedno pa morajo predstavljati posamezne zaključene funkcionalne enote. Podrobnejša opredelitev poteka gradnje se določi v projektni dokumentaciji.
(4) S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne ureditvene enote posega tudi v sosednjo prostorsko enoto, vendar se tak poseg šteje za del posamezne etape ob urejanju izhodiščne enote.«.
54. člen
(1) V 42. členu se ime člena spremeni tako, da se glasi:
»(Obveznosti investitorja ter izvajalca pred gradnjo in med njo)«.
(2) V 42. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»(3) Poleg vseh obveznosti, ki so navedene, so obveznosti investitorjev in izvajalcev pri posegih v prostor še naslednje:
– investitorji krijejo stroške prestavitve, zaščite ali novogradnje infrastrukturnih vodov znotraj oziroma izven območja urejanja, če je to potrebno za izvedbo načrtovanih ureditev oziroma je njena posledica;
– za financiranje izgradnje in prestavitev infrastrukture se investitorji in upravljavci v medsebojnih pogodbah podrobneje dogovorijo o pogojih financiranja, ob upoštevanju določb tega podpoglavja in obveznosti investitorjev v skladu z določili OLN. Za komunalno opremo, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti, pa se lahko sklene pogodba o opremljanju na podlagi 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), v kateri se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih strank;
– investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v prostor pristojnim službam s področja gospodarske javne infrastrukture, s področja zaščite in reševanja, varstva okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave in kulturne dediščine omogočiti spremljanje stanja na terenu oziroma opravljanje strokovnega nadzora v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del;
– za eventualno rabo vode iz potoka ali podtalnice za tehnološke namene si mora investitor pridobiti vodno pravico v skladu z določili Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZV-1). Če gre za rabo vode po 125. členu ZV-1, izda vodno dovoljenje naslovni organ na podlagi posebne vloge. Če pa gre za rabo vode po 136. členu ZV-1, odloča o podelitvi koncesije Vlada RS, na podlagi pobude zainteresiranega, ki se naslovi na Vlado RS. Tako vodno dovoljenje kot tudi odločbo o izbiri koncesionarja je treba pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja;
– investitor mora skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07 – Skl. US) v primeru gradnje na vodnem zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenije. Pogodba služi kot dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti države (v skladu z ZV-1) in jo je treba skleniti z Agencijo RS za okolje;
– za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno v skladu s 150. členom ZV-1 pridobiti vodno soglasje, ki ga izda naslovni organ.«.
X. TOLERANCE
55. člen
(1) V prvem stavku prvega odstavka 44. člena se črta besedilo »+- 10 %« in nadomesti z besedilom:
»± 10 % (pri stanovanjskih stavbah S21 in S22 pa do največ 10 m x 15 m ter do najmanj -10 %)«.
(2) V prvem stavku prvega odstavka 44. člena se črta besedilo »objektu št. 4« in nadomesti z besedilom: »stavbi št. 4«.
(3) V drugem stavku prvega odstavka 44. člena se črta besedilo »objektu št. 4« in nadomesti z besedilom: »stavbi št. 4«.
(4) V tretjem odstavku 44. člena se simbol »+-« črta in nadomesti s simbolom: »±«.
(5) Četrti odstavek 44. člena se črta.
(6) V 44. členu se besedilo prvega stavka v petem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Pri gradnji ali prenovi gospodarske javne infrastrukture in cestne ureditve so dovoljene tolerance (npr. lokalne zožitve cest ipd.), če se pri izdelavi projektne dokumentacije in gradnji sami ugotovi, da je z manjšimi spremembami mogoče doseči tehnično in ekonomsko ugodnejšo rešitev ali se pojavijo drugi utemeljeni razlogi (npr. zaradi lastništva zemljišč, varstva okolja, geološko-geomehanski, hidrološki, prostorski), pri čemer le-ta ne poslabša obstoječega oziroma predvidenega stanja.«.
(7) Na koncu petega odstavka 44. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.«.
(8) Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek 44. člena postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
(9) V 44. členu se na koncu doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Znotraj območja urejanja so poleg odstopanj, navedenih v odloku, dopustna tudi naslednja odstopanja:
– odstopanja od dejavnosti, določenih v 11. členu odloka, če za to obstajajo prostorske možnosti, ob upoštevanju določil tega odloka predvsem glede hrupa in ostalih dovoljenih emisij v okolje;
– postopna izvedba, zakoličba ali parcelacija s tem odlokom načrtovanih prostorskih ureditev, vendar v sklopu zaključenih funkcionalnih celot;
– v primeru, da gre za izboljšanje funkcionalne zasnove stavb oziroma območja ali ugotovljene naravne omejitve (ob upoštevanju geoloških in hidroloških značilnosti) so dovoljena odstopanja od določitve dovozov, dostopov in vhodov na gradbeno parcelo oziroma v stavbe ter oblikovanje skupnih dovozov s sosednjimi zemljišči;
– gradnja kletne etaže z dovozno klančino za ureditev parkirnih prostorov v bivalni gradbeni enoti za posebne družbene skupine;
– gradnja objektov na območju urejanja brez predhodno izvedene parcelacije v primeru, da se zakoličba objekta izvede po pogojih tega odloka, da se s postavitvijo tega objekta ne ruši koncepta pozidave, da obstaja prometna, komunalna in energetska infrastruktura za obratovanje tega objekta oziroma bo le-ta zgrajena skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po pogojih tega odloka;
– gradnja dodatnih stanovanjskih stavb, ki niso prikazana v grafičnem delu OLN, ob upoštevanju pogojev predmetnega OLN ter OPN MONM – glede faktorja izrabe in faktorja zazidanosti gradbene parcele za območje podrobnejše namenske rabe SKs – površine podeželskega naselja;
– odstopanja od zakoličbenih točk gradbenih parcel in s tem posledično sprememba velikosti gradbene enote (zaradi prilagajanja lastništvu, parcelni strukturi, ob spremembi območja podrobnejše namenske rabe z OPN MONM), ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev gradbenih parcel.«.
XI. GRAFIČNI DEL SD OLN
56. člen
(vsebina grafičnega dela)
Grafični del SD OLN vsebuje naslednje načrte:
1.  Pregledna situacija s prikazom območja   M 1: 50000
   urejanja v širšem prostoru
2.  Izsek iz kartografskega dela izvedbenega  M 1: 5000
   dela OPN MONM
3.  DOF s prikazom območja urejanja       M 1: 2000
4.  DKN s prikazom območja urejanja       M 1: 2000
5.  Geodetski načrt s certifikatom geodetskega M 1: 1000
   podjetja
6.  Geodetski načrt s prikazom območja urejanja M 1: 2000
7.  Ureditvena situacija            M 1: 1000
8.  Načrt prostorskih enot           M 1: 2000
9.  Načrt parcelacije              M 1: 1000
10.  Načrt prometne infrastrukture        M 1: 1000
11.  Načrt komunalno – energetske infrastrukture M 1: 1000
12.  Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in   M 1: 2000
   kulturne dediščine
13.  Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi M 1: 2000
   in drugimi nesrečami
14.  Karakteristični prečni prerezi cest     M 1: 50
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti SD OLN)
(1) Po razveljavitvi SD OLN ali njegovih funkcionalno zaključenih delov se uporabljajo določbe veljavnega OPN MONM.
(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske ureditve evidentirati v zemljiškem katastru in katastru gospodarske javne infrastrukture ter opredeliti območje varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture za potrebe prikaza stanja prostora v prostorskem informacijskem sistemu.
58 člen
(hramba SD OLN)
SD OLN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Upravne enote Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.
59 člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Grafični del se objavi na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-32/2011
Novo mesto, dne 20. decembra 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti