Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013

Kazalo

33. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja, stran 243.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) št. 1214/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja (UL L št. 316 z dne 29. 11. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1214/2011/EU):
– določajo pristojni organi,
– ureja nadzor nad izvajanjem določb Uredbe 1214/2011/EU,
– podrobneje ureja usposabljanje varnostnega osebja za prevoz gotovine,
– določajo sankcije za kršitve Uredbe 1214/2011/EU.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 1214/2011/EU.
3. člen
(pristojni organ)
Organ, pristojen za izvajanje te uredbe in Uredbe 1214/2011/EU, je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
4. člen
(usposabljanje varnostnega osebja za prevoz gotovine)
(1) Usposabljanje varnostnega osebja za prevoz gotovine v skladu z Uredbo 1214/2011/EU izvajajo nosilci javnega pooblastila za izvajanje strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (v nadaljnjem besedilu: izvajalci usposabljanja), ki to pooblastilo pridobijo na podlagi zakona, ki ureja zasebno varovanje.
(2) Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje za varnostnika ter strokovno izpopolnjevanje za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, ki se izvajata na podlagi predpisov, ki urejajo strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja v Republiki Sloveniji, sta del programa strokovnega usposabljanja za čezmejni prevoz eurogotovine po cesti iz Priloge VI Uredbe 1214/2011/EU.
(3) Varnostno osebje za prevoz gotovine mora v skladu z Uredbo 1214/2011/EU opraviti program dodatnega strokovnega usposabljanja, ki predstavlja razliko med vsebino in trajanjem programa, določenega z Uredbo 1214/2011/EU, ter vsebino in trajanjem programov iz prejšnjega odstavka.
(4) Izvajalci usposabljanja pripravijo strokovno gradivo za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka, ki obsega vsebine iz 3. točke Priloge VI Uredbe 1214/2011/EU, in ga pristojnemu organu posredujejo v potrditev najmanj 30 dni pred prvo izvedbo programa strokovnega usposabljanja. V strokovnem gradivu določijo podrobnejšo vsebino in čas trajanja izvedbe posamezne vsebine programa.
(5) Za izvajanje usposabljanja, imenovanje in sestavo komisij, postopek preverjanja znanja, izdajo potrdil in preizkus znanja varnostnega osebja za prevoz gotovine v skladu s Prilogo VI Uredbe 1214/2011/EU se uporabljajo določbe zakona, ki ureja zasebno varovanje, predpis, ki ureja strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja, in predpisi, ki določajo program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja iz drugega odstavka tega člena.
(6) Višino tarife za izvajanje programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za prevoz gotovine določi minister, pristojen za notranje zadeve.
5. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe in Uredbe 1214/2011/EU opravljata inšpektorat, pristojen za notranje zadeve, in policija, vsak v okviru svoje stvarne pristojnosti. Nadzor nad izvajanjem določb, povezanih z delovnimi pogoji (24. člen Uredbe 1214/2011/EU), opravlja inšpektorat, pristojen za delo. Če nadzorni organ ugotovi, da zadeva spada v pristojnost drugega organa nadzora, ga vključi v nadzor in mu posreduje predlog za uvedbo postopka.
(2) Začasno prepoved izvajanja čezmejnega prevoza eurogotovine po cesti v skladu z Uredbo 1214/2011/EU izreče inšpektorat, pristojen za notranje zadeve. V primeru ponavljanja kršitev določb 24. člena Uredbe 1214/2011/EU začasno prepoved izreče inšpektorat, pristojen za delo.
(3) Organ, ki vodi zadevo, v primeru kršitve odredi ustrezne ukrepe iz 22. člena Uredbe 1214/2011/EU v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski postopek, predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, ter predpisi, ki urejajo prekrške.
(4) Pristojni organ v zadevah podeljevanja, začasnega ali trajnega odvzema dovoljenj za čezmejni prevoz eurogotovine po cesti v delu, ki ni urejen z Uredbo 1214/2011/EU, uporablja določbe zakona, ki ureja zasebno varovanje, ki se nanašajo na podeljevanje in odvzem licenc.
(5) Zaradi primarnega zagotavljanja varnosti čezmejnih prevozov eurogotovine po cesti morajo pristojni organ in nadzorni organi pri opravljanju nadzora delovati usklajeno, po načelu sodelovanja upravnih in inšpekcijskih organov.
(6) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe in Uredbe 1214/2011/EU organi iz prvega odstavka tega člena obvestijo pristojni organ.
6. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 2.000 do 12.000 eurov se za kršitev določb Uredbe 1214/2011/EU kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju:
1. s 3. členom,
2. s 4. členom,
3. s 5. členom,
4. z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 6. člena,
5. s 7. členom,
6. z 8. členom,
7. z 9. členom,
8. z 10. členom,
9. z 12. členom,
10. s 14., 15., 16., 17., 18., 19. ali 20. členom,
11. s 24. členom Uredbe 1214/2011/EU.
(2) Z globo od 600 do 1.200 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se kaznuje varnostno osebje za prevoz gotovine, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-13/2012
Ljubljana, dne 3. januarja 2013
EVA 2012-1711-0049
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik