Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013

Kazalo

53. Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Vipava ter na turističnem območju Smaragdne poti, stran 298.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 18. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Vipava ter na turističnem območju Smaragdne poti
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa program turističnega vodenja ter pogoji za opravljanje turističnega vodenja na ravni turističnega območja Občine Vipava ter za turistično območje Smaragdne poti (območje Severne Primorske-Goriške statistične regije, ki jo sestavljajo občine: Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno in Mestna občina Nova Gorica).
Lokalno turistično vodniško službo na območju Občine Vipava organizira in vodi s tem odlokom pooblaščeni Center za razvoj podeželja Trg Vipava, Glavni trg 1, Vipava.
Vodniško dejavnost za turistično območje Smaragdne poti vodi pooblaščena organizacija za vodenje regionalnih destinacijskih aktivnosti (Regionalna destinacijska organizacija Smaragdna pot; v nadaljevanju: RDO Smaragdna pot).
2. člen
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja predstavlja strokovno vodenje obiskovalcev na območju Občine Vipava po programu, ki ga določi Center za razvoj podeželja Trg Vipava ob soglasju župana Občine Vipava.
Osebe, ki opravljajo dejavnost lokalnega turističnega vodenja so lokalni turistični vodniki turističnega območja Občine Vipava.
Osebe, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja na območju Smaragdne poti so regionalni turistični vodniki za turistično območje Smaragdne poti.
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev pri ogledu vseh pomembnejših znamenitosti na območju Občine Vipava, je standardni program turističnega vodenja in je na vpogled pri Centru za razvoj podeželja Trg Vipava.
Predlog programa izdela Center za razvoj podeželja Trg Vipava v sodelovanju z ustreznimi strokovnimi službami (za varstvo narave, za varstvo kulturne dediščine, muzeji ipd.).
Posebni programi turističnega vodenja pa lahko obsegajo, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti na območju Občine Vipava kot npr. arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA
4. člen
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja lahko opravljajo osebe, ki uspešno opravijo preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika in so vpisani v register lokalnih turističnih vodnikov.
Lokalni turistični vodnik lahko postane oseba, ki ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo, znanje slovenskega jezika ter znanje vsaj enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe.
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje poslov lokalnega turističnega vodnika po potrebi organizira Center za razvoj podeželja Trg Vipava. Znanje preverja strokovna komisija, ki jo imenuje Center za razvoj podeželja Trg Vipava po predhodnem soglasju župana Občine Vipava.
Kandidat, ki ni pozitivno opravil preizkusa znanja, se lahko ponovno priglasi na naslednji oziroma naslednje preizkuse.
5. člen
Določbe prejšnjega člena ne veljajo za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika in turističnega spremljevalca v naslednjih primerih:
– kadar tuj državljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije,
– če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja (vodenje v muzejih, galerijah, spomenikih, gorsko vodenje ipd.),
– kadar je za vodenje možno pridobiti licenco (dovoljenje, soglasje ipd.) na podlagi posebnega programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojni strokovni organ in h kateremu je dalo soglasje ministrstvo, pristojno za turizem.
6. člen
Oseba, ki uspešno opravi strokovni preizkus znanja iz 4. člena tega odloka, pridobi naziv turistični vodnik turističnega območja Občine Vipava (v nadaljevanju: lokalni turistični vodnik). Center za razvoj podeželja Trg Vipava mu izda izkaznico lokalnega turističnega vodnika, ki jo mora imeti pri sebi, ko opravlja dejavnost turističnega vodenja.
Obliko in vsebino izkaznice določi Center za razvoj podeželja Trg Vipava.
7. člen
Dejavnost turističnega vodenja na turističnem območju Smaragdne poti lahko opravlja oseba, ki:
– ima opravljen strokovni preizkus znanja iz programa turističnega vodenja na turističnem območju Smaragdne poti,
– je vpisana v register turističnih vodnikov kot regionalni turistični vodnik.
Program izobraževanja, vsebino in način izvedbe preizkusa znanja za regionalne turistične vodnike na območju Smaragdne poti vodi RDO Smaragdna pot).
8. člen
Ne glede na določbe tega odloka lahko na turističnem območju Občine Vipava turistični vodniki z veljavno licenco Gospodarske zbornice Slovenije ali drugo primerljivo veljavno licenco katerekoli izmed držav Evropske unije vodijo svoje goste brez omejitev.
IV. REGISTER IN PODELITEV LICENCE
9. člen
Lokalni turistični vodnik se mora pred začetkom opravljanja dejavnosti turističnega vodenja vpisati v register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Vipava (v nadaljevanju: register), ki ga vodi Center za razvoj podeželja Trg Vipava.
Register vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– stalno prebivališče,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti,
– podatke o številu ur oziroma dni vodenja za preteklo leto.
Regionalni turistični vodniki morajo biti vpisani v registre turističnih vodnikov v vseh občinah na turističnem območju Smaragdne poti.
Občina Vipava za vodenje registra regionalnih turističnih vodnikov na območju Smaragdne poti pooblašča RDO Smaragdna pot.
10. člen
Ob vpisu v register mora lokalni turistični vodnik predložiti vse potrebne podatke in dokazila ter izpolniti obrazec prijave v register.
Na podlagi vpisa v register pridobi oseba licenco za lokalnega turističnega vodnika (v nadaljevanju: licenca), ki jo izda Občina Vipava za obdobje petih let.
Licenca vsebuje:
– ime, priimek in stalno prebivališče lokalnega turističnega vodnika,
– datum izdaje licence, žig in podpis župana Občine Vipava,
– rubriko za podaljšanje veljavnosti licence.
Lokalni turistični vodnik lahko začne opravljati dejavnost lokalnega turističnega vodenja šele po vpisu v register.
Lokalni turistični vodniki morajo najkasneje do 31. januarja tekočega leta Centru za razvoj podeželja Trg Vipava predložiti podatke o številu ur oziroma dni vodenja v preteklem letu in ostale podatke, ki se vpisujejo v register v skladu s tem odlokom.
11. člen
Osebam, ki so pridobile licenco, izda Center za razvoj podeželja Trg Vipava priponko.
Obliko in vsebino priponke določi Center za razvoj podeželja Trg Vipava.
Lokalni turistični vodnik mora na vodenjih nositi priponko in biti primerno urejen.
12. člen
Licenca se lokalnemu turističnemu vodniku podaljša, če je aktiven. Vodnik je aktiven, če v petih letih svojega delovanja izvede vsaj deset vodenj. V primeru, da tega ne opravi, se izbriše iz registra in nima več pravice vodenj, dokler se ponovno ne vpiše v register.
Lokalni turistični vodniki, ki so kršili zakonska določila z delovnega področja ali so bili deležni več upravičenih kritik ali pritožb, Občinska uprava Občine Vipava na predlog Centra za razvoj podeželja Trg Vipava z odločbo odvzame licenco in odredi izbris iz registra. Zoper odločbo je dopustna pritožba na župana Občine Vipava. Po pravnomočnosti odločbe se lokalni turistični vodnik izbriše iz registra in se mu odvzame licenca.
V. VODENJE EVIDENCE IN NADZOR
13. člen
Center za razvoj podeželja Trg Vipava vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih, za katera razpolaga s podatki, in o tem pošlje letno poročilo Občinskemu svetu Občine Vipava do konca meseca februarja za preteklo leto.
Iz poročila mora biti razvidno:
– ime in priimek lokalnega turističnega vodnika,
– število ur oziroma število dni vodenja,
– naročnik vodenja,
– število obiskovalcev, ki je bilo vodeno,
– navedbo kraja in države, iz katere so obiskovalci,
– v katerem jeziku je bilo opravljeno vodenje.
VI. CENIK
14. člen
Turistična vodenja, ki jih izvajajo lokalni turistični vodniki se zaračunajo po ceniku, ki ga izdela Center za razvoj podeželja trg Vipava.
VII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka, preneha veljati Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Vipava (Uradni list RS, št. 18/11).
Št. 007-0006/2012
Vipava, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost