Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013

Kazalo

50. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škofja Loka, stran 293.

Na podlagi 64. člena v zvezi s prvo alinejo 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10 in 40/12) in prvega odstavka 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10; v nadaljevanju: Statut) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 19. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Škofja Loka
1. člen
Na začetek Statuta se doda kazalo.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena Statuta se pred besedo »ter« črta vejica.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena Statuta se zamenja vrstni red besed »praznik« in »pečat« ter se slednjo nadomesti z besedo »žig«.
4. člen
V peti alineji 1. točke 7. člena Statuta se na koncu besedila doda: »in izrednih razmerah«.
5. člen
V sedmi alineji 3. točke 7. člena Statuta se na koncu besedila doda: »in izrednih razmerah«.
6. člen
V 7. točki 7. člena Statuta se na koncu pred piko doda nova četrta alineja, ki glasi: »lahko podeljuje denarne pomoči socialno ogroženim občanom«.
Za besedilom tretje alineje 7. točke 7. člena Statuta se doda vejico.
7. člen
Četrta alineja 10. točke 7. člena Statuta se prestavi za prvo alinejo, druga in tretja alineja pa postaneta tretja in četrta. V prestavljeni četrti, sedaj drugi alineji se besedo »ter« nadomesti z vejico.
8. člen
V 8. členu Statuta se v prvi vrstici za besedo »tudi« doda besedo »naslednje« in se črta: », ki se nanašajo na«.
9. člen
Besedilo prve alineje 8. člena Statuta se črta in nadomesti z besedilom: »organizira občinsko upravo,«.
10. člen
V drugi alineji 8. člena Statuta se spremeni besedilo »ugotavljanje javne koristi« v »ugotavlja javno korist«.
11. člen
V tretji alineji 8. člena Statuta se namesto: »določanje namenske rabe« zapiše »določa namensko rabo«.
12. člen
V četrti alineji 8. člena Statuta se spremeni »evidenco« v »evidentiranje«.
13. člen
V šesti alineji 8. člena Statuta se besedna zveza: »mrliško pregledno« spremeni v: »organizira pokopališko in pogrebno«.
14. člen
V sedmi alineji 8. člena Statuta se besedilo: »urejanje drugih lokalnih zadev« spremeni v: »ureja druge lokalne zadeve«.
15. člen
Črta se: »ter za te potrebe na podlagi pisne zahteve v skladu z zakonom pridobiva ustrezne podatke od pooblaščenih organov« v prvem odstavku 9. člena Statuta in namesto tega doda vejica ter za njo: »določeno v področnih predpisih«.
16. člen
V šestem odstavku 11. člena Statuta se zamenja vrstni red stavkov.
17. člen
V petem odstavku 13. člena Statuta se črta besedilo: »oziroma tajne podatke«.
18. člen
V prvem odstavku 16. člena Statuta se besedi: »se tičejo« nadomestita z: »zadevajo«.
19. člen
V drugi alineji drugega odstavka 16. člena Statuta se besedi: »plane« spremenita v: »akte«.
20. člen
Drugi odstavek 17. člena Statuta se spremeni tako, da glasi:
»Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru, pa tudi ne z delom v občinski upravi ali v službi v krajevni skupnosti ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.«
21. člen
V desetem odstavku 20. člena Statuta se za: »direktor občinske uprave« vstavi vejico in za njo besedilo: »vodja organa skupne občinske uprave in predstavnik občine v skupnem organu za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih«.
22. člen
Na koncu prvega odstavka 22. člena Statuta se pred piko dodata dve novi alineji:
»– če odstopi,« in
»– če umre«.
23. člen
Drugi odstavek 22. člena Statuta se spremeni tako, da glasi:
»Član občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto, peto, šesto in sedmo alinejo prvega odstavka tega člena v skladu z zakonom.«
24. člen
V četrtem odstavku 22. člena Statuta se črta stavek: »Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
25. člen
Na koncu stavka v petem odstavku 22. člena Statuta se doda: », razen če odstopi«.
26. člen
V tretji alineji tretjega odstavka 28. člena Statuta se za besedo »izvajanje« doda: »splošnih aktov občine in drugih«.
27. člen
V četrti alineji prvega odstavka 35. člena Statuta se »člana občinskega sveta« nadomesti z: »župana«.
28. člen
Na koncu prvega odstavka 35. člena Statuta se pred piko dodata dve novi alineji:
»– če odstopi,
– če umre«.
29. člen
Drugi odstavek 35. člena Statuta se spremeni tako, da glasi:
»Župan oziroma podžupan kot član občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto, peto, šesto in sedmo alinejo prvega odstavka tega člena v skladu z zakonom.«
30. člen
V četrtem odstavku 35. člena Statuta se na koncu stavka doda: », razen če odstopi«.
31. člen
V prvem odstavku 37. člena Statuta se na koncu doda nov stavek: »Trajanje mandata članov nadzornega odbora je vezano na mandat občinskega sveta, ki ga je imenoval.«
32. člen
Drugi odstavek 39. člena Statuta se spremeni tako, da glasi:
»Nadzorni odbor vsako proračunsko leto obvezno izvede nadzor proračuna in zaključnega računa občine.«
V 39. členu Statuta se doda nov tretji odstavek z besedilom:
»Nadzorni odbor v skladu s svojim letnim programom dela izvede nadzor:
– finančnih načrtov in zaključnih računov krajevnih skupnosti,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih), katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.«
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek 39. člena Statuta postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
33. člen
V četrtem odstavku 39. člena Statuta se črtata besedi »mora« in »obvezno«, beseda »obravnavati« se spremeni v »obravnava«.
34. člen
V drugem odstavku 42. člena Statuta se »obstaja utemeljen« nadomesti z besedno zvezo: »obstajajo razlogi za«.
35. člen
V 44. členu Statuta se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
»Član nadzornega odbora predlaga predsedniku nadzornega odbora svojo izločitev iz posamezne zadeve, če so podane okoliščine, ki spravljajo v dvom njegovo nepristranskost, oziroma so podane okoliščine navzkrižja interesov.«
Prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
36. člen
Sedaj drugi odstavek 44. člena Statuta se na koncu pred piko dopolni z vejico in besedilom: »oziroma če ugotovi, da so podane okoliščine navzkrižja interesov«.
37. člen
Na koncu prvega odstavka 45. člena Statuta se doda stavek: »Ob hujših kršitvah mora obvestiti pristojno ministrstvo, računsko sodišče in ob sumu storitve prekrška ali kaznivega dejanja obvestiti tudi pristojen organ pregona.«
38. člen
V zadnjem stavku četrtega odstavka 55. člena Statuta se črta vejico in besedilo: »ali na zboru krajanov«.
39. člen
Drugi odstavek 58. člena Statuta se spremeni tako, da glasi:
»Za administrativna opravila, pomoč predsednikom in svetom krajevnih skupnosti skrbi delavec, ki je v sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.«
40. člen
V 63. členu Statuta doda nov drugi odstavek:
»Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje sveti krajevnih skupnosti, zagotovi občina, z njimi pa upravlja krajevna skupnost.«
Drugi do osmi odstavek 63. člena Statuta postanejo tretji do deveti odstavek.
41. člen
V drugi alineji 83. člena Statuta se za besedo »zdravstvo« pred vejico doda: »in lekarništvo«.
42. člen
V 84. členu Statuta se črta besedilo: »opravljanje dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe, ter dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe s tem statutom in odlokom občine določene predvsem na naslednjih področjih«.
V prvi alineji 84. člena Statuta se beseda »oskrba« nadomesti z: »oskrbo«.
V tretji alineji 84. člena Statuta se črta besedna zveza: »in prevoz«.
Dodata se novi četrta in peta alineja, ki glasita:
»– prevoz komunalnih odpadkov,« in
»– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,«.
Dozdajšnja peta alineja se nadomesti z:
»– upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina,«.
Dosedanja sedma alineja, ki glasi:
»– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,« se spremeni v:
»– vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih občinskih javnih površin,«.
Dosedanji deseta in enajsta alineja 84. člena Statuta se črtata.
Zadnja alineja 84. člena Statuta se nadomesti z besedilom: »pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v zavetišču in«.
Na koncu 84. člena Statuta se doda novo alinejo, ki glasi:
»– izvajanje dejavnosti na drugih področjih, če tako določa zakon.«
43. člen
V 98. členu Statuta se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov občinskega proračuna, kjer je Občina Škofja Loka ustanovitelj oziroma soustanovitelj ter lastnik oziroma solastnik, opravljajo župan, pristojni oddelek občinske uprave in nadzorni odbor občine.«
44. člen
V drugem odstavku 100. člena Statuta besedo »plane« nadomesti z besedo »akte«.
45. člen
V četrtem odstavku 100. člena Statuta pred besedno zvezo: »obvezne razlage določb statuta« doda: »popravke,«.
46. člen
V drugem odstavku 107. člena Statuta se črtata besedi »lahko« in »le«.
47. člen
Prvi odstavek 114. člena Statuta se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
48. člen
Občinska uprava je dolžna odloke iz Statuta pripraviti v 9 mesecih od začetka veljavnosti teh sprememb in dopolnitev.
49. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-0001/2008
Škofja Loka, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.