Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2013 z dne 4. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2013 z dne 4. 1. 2013

Kazalo

9. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2013, stran 35.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 17. seji dne 27. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ig za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov NAMEN          |  Proračun|
|                         |    2013|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |6.618.205,19|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |5.176.772,31|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |4.219.247,25|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |3.690.288,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          | 353.982,25|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   | 174.977,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             | 957.525,06|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     | 209.594,80|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |  3.950,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |  30.200,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |  41.121,20|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        | 672.659,06|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  66.000,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |  66.000,00|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |1.375.432,88|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     | 424.707,88|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna| 950.725,00|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |9.629.462,55|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |2.170.113,80|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   | 394.781,77|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |  65.254,77|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |1.635.268,75|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  15.484,58|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |  59.323,93|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |2.365.010,02|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               | 127.303,96|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |1.413.375,99|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in | 200.475,20|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     | 623.854,87|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |5.020.518,73|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |5.020.518,73|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  73.820,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |  53.492,00|
|   |in fizičnim osebam             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |  20.328,00|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-II.)|3.011.257,36|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA  |    0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH   |    0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    0,00|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanja kapitalskih deležev     |    0,00|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |    0,00|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN    |    0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |3.083.900,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |3.083.900,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |3.083.900,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           | 117.113,20|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              | 117.113,20|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        | 117.113,20|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         | –44.470,56|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |2.966.786,80|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |2.966.786,80|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  44.470,56|
|   |NA DAN 31. 12. 2012            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
4. števčnina in vzdrževalnina ki jo zaračuna uporabnikom Režijski obrat občine,
5. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
6. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s področnimi predpisi.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar-junij 2013 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. člen
(dodeljevanje sredstev)
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Javnim zavodom se sredstva zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače največ en dan pred izplačilom le-teh, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov pa največ dvakrat mesečno, in sicer za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem obdobju, pri čemer se morajo upoštevati roki plačil v breme občinskih proračunov, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja sredstev za sofinanciranje drugih nalog v javnih zavodih se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom.
7. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale v proračunu dodeljena sredstva.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 75 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % ali 50.000 eur mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Ig. Dokumente identifikacije investicijskih projektov in ostalo investicijsko dokumentacijo sprejema župan.
10. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 33.091 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 eur župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 130 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži v višini 3.083.900 eur.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eur.
13. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine – javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2012 ne morejo zadolžiti.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2012
Ig, dne 28. decembra 2012
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti